Výskumné centrum PROMATECH

V Košiciach vznikne výskumné centrum PROMATECH za viac ako 22 miliónov eur zamerané na oblasť progresívnych materiálov a technológií.

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) bude spolupracovať so Slovenskou akadémiou vied na vytvorení centra pre progresívne materiály v rámci projektu PROMATECH, ktorý umožní rekonštrukciu priestorov historickej budovy v Parku Angelinum 9 a vybudovanie nových laboratórií. Vybudovanie výskumného centra PROMATECH bude stáť viac ako 22 miliónov eur.
Ako informovala hovorkyňa UPJŠ Jaroslava Oravcová, cieľom je vytvoriť výskumné centrum medzinárodnej úrovne, v ktorom sa bude realizovať výskum materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie. V rámci projektu vzniknú pracoviská a laboratóriá v areáli SAV na Watsonovej ulici v Košiciach, v priestoroch historickej budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v Parku Angelinum a v detašovanom pracovisku Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom. Výskumné centrum by malo byť dokončené do júla 2015 a jeho súčasťou budú napríklad laboratóriá pre nanotechnológie, elektrónovú mikroskopiu, progresívne zliatiny, polymérne materiály či práškovú metalurgiu.
Hlavnými aktivitami projektu sú okrem vybudovania a sprevádzkovania Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií aj aplikovaný výskum a vývoj v oblasti nových materiálov a technológií a vytvorenie platformy pre technologický transfer. Celkové výdavky na realizáciu projektu predstavujú sumu viac ako 22,19 miliónov eur, z ktorých získa UPJŠ v Košiciach 6 miliónov eur.
Finančné prostriedky budú využité na dva základné účely. Prvým je rekonštrukcia priestorov historickej budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v Parku Angelinum 9 vo výške 2,1 milióna eur zameraná na hydroizoláciu suterénnych priestorov, inštaláciu centrálnej vzduchotechniky, rekonštrukciu rozvodov elektrickej energie, tepla, vody a kanalizácie, rekonštrukciu priestorov laboratórií pre novú infraštruktúru, rekonštrukciu chodieb v suteréne a na prízemí objektu, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.
Druhým účelom je vybavenie existujúcej vedeckej infraštruktúry Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a ústavov Slovenskej akadémie vied dislokovaných v objekte v Parku Angelinum a vybudovanie nových laboratórií v rekonštruovaných priestoroch vo výške 3,9 miliónov eur, hovorí prorektor pre vysokoškolské vzdelávanie a informačné technológie a jeden z vedúcich riešiteľov projektu Pavol Sovák. Doložil, že sa uľahčí vstup vedeckých tímov podieľajúcich sa na projekte do medzinárodných sietí a zvýši ich konkurencieschopnosť pri súťaži o zdroje 7. a 8. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, ako aj ďalších medzinárodných zdrojov.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola založená v roku 1959 ako druhá univerzita na Slovensku, pričom nadviazala na historickú UNIVERSITAS CASSOVIENSIS a jej vznik znamenal dôležitý prínos k rozvoju vzdelávacích a vedecko-výskumných aktivít v Košiciach. V súčasnosti má UPJŠ päť fakúlt – Lekársku, Prírodovedeckú, Právnickú, Filozofickú a Fakultu verejnej správy a ponúka 211 študijných programov v dobrej skladbe bakalárskych, magisterských a doktorských štúdií. Celkový počet zamestnancov k 31. decembru 2012 predstavoval 1261 pracovníkov, z toho 611 vysokoškolských učiteľov, 499 nepedagogických zamestnancov, 100 zamestnancov výskumu a vývoja a 51 zamestnancov študentských domovov a jedální.

Zdroj: SITA

Updated: 4. apríla 2019 — 21:57

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.