UPJŠ Jesenná 5 – dostavba budovy

V rámci vybudovania fyzickej infraštruktúry je v rámci UPJŠ plánovaná dostavba budovy na Jesennej 5 v Košiciach do plného profilu, jej zateplenie a modernizácia. Realizáciou tohto stavebného zámeru vzniknú účelné a moderné priestory spĺňajúce najmodernejšie stavebné, technické a hygienické štandardy. Celkovo vznikne alebo bude modernizovaných viac ako 585 m 2 úžitkovej plochy a viac ako 932 m 2 kancelárskej plochy. Tieto priestory budú slúžiť pracovníkom parku na realizáciu vedecko-výskumnej činnosti. Rekonštrukciou vzniknú aj priestory na prijímanie špičkových výskumníkov z iných inštitúcií, budúce umiestnenie start-up a spin-off spoločností a pod.. Na túto časť projektu je alokovaných 1 199 912 €.

Novovybudovaný priestor bude vybavený najmodernejším prístrojovým, laboratórnym a iným súvisiacim vybavením, ktoré bude slúžiť k realizácii aplikovaného výskumu, k prenosu výsledkov tohto výskumu do praxe a ktoré vytvorí podnetné a inšpirujúce prostredie vedeckým pracovníkom. Plánované vybavenie zároveň prispeje ku konsolidácií výpočtových systémov a ich účelnejšiemu využitiu a zníženiu celkových nákladov na ich prevádzku. Prístrojové vybavenie obstarávané je možné rozdeliť na:
– základnú infraštruktúru – jedná sa o bežnú infraštruktúru potrebnú k vybaveniu pracovných miest výskumných pracovníkov,
– spoločnú zdieľanú infraštruktúru – jedná sa hlavne o IKT zariadenia, ktoré budú v rámci centralizácie zdrojov a optimalizácie nákladov poskytovať zdieľané služby všetkým výskumným pracovníkom bez ohľadu na miesto ich pôsobenia,
– špecializovanú infraštruktúru – potrebnú k riešeniu jednotlivých pilotných projektov popísaných neskôr.

Celkovo je na túto časť projektu v rámci UPJŠ alokovaných 1 912 677 €.

Updated: 4. apríla 2019 — 21:54

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.