Univerzitné mestečko – rekonštrukcia objektov v areáli UPJŠ, Moyzesova 9

Stavebné úpravy historického oplotenia v areáli UPJŠ, Moyzesova 9, Košice

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy historického oplotenia okolo areálu na Moyzesovej ulici 9 v Košiciach nachádzajúcom sa na území mestskej pamiatkovej rezervácie. Predmetné murované oplotenie lemuje západnú a južnú hranicu areálu UPJŠ Moyzesova 9 doplnené kovovými výplňami /mrežami/. V časti oplotenie z ulice Kostlivého je jednokrídlová bránka pre peších, aj z ulice Kuzmányho je malá bránka pre peších a vedľa nej dvojkrídlová brána pre autá v súčasnosti nevyužívaná. Murovaná časť oplotenia – nízky múrik a piliere sú z tehál. Vrchná časť múrika je krytá doskami z umelého kameňa. Piliere sú kryté hlavicami z umelého kameňa miestami poškodené alebo odstránené. Murované časti sú vo veľkom rozsahu zdegradované a kovové časti skorodované. 

www.upjs.sk/verejnost-media/informacie-pre-verejnost/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkymi-hodnotami-2019/

Staršie fotografie

Rekonštrukcia objektu „H“ Vedecko -vzdelávací objekt v areáli UPJŠ v Košiciach, Moyzesova 9

Predmetom zákazky je sanácia objektu na Moyzesovej ulici č.9 v Košiciach, zmena využitia charakteru objektu na vedecko-vzdelávací objekt Filozofickej fakulty UPJŠ. Stavba je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ÚZPF pod č. 3656/0 nachádzajúcou sa na území Mestskej pamiatkovej rezervácie mesta Košice. V novozrekonštruovanom objekte sa budú nachádzať posluchárne, študovne, kancelárie, technické miestnosti a sociálne priestory pre zamestnancov a študentov UPJŠ v Košiciach.
Realizované práce riešia celkovú obnovu objektu vrátane pripojenia objektu na pitnú vodu, teplo, NN elektrickú energiu, kanalizáciu. Siete sú pripojené na vnútro areálové rozvody UPJŠ. Statickú dopravu a chodníky pre peších rieši samostatný projekt SO 09 Komunikácie a spevnené plochy.Pri obnove fasád, schodísk a iných hodnotných detailov a prvkov pôjde o osobitný druh obnovy reštaurovanie, podľa § 33 ods. 1 pamiatkového zákona, nakoľko je potrebné odborným spôsobom zachovať, doplniť, rekonštruovať poškodené tvaroslovie fasád a odborne ošetriť schodiská a iné hodnotné detaily prvky kultúrnej pamiatky. Súčasťou reštaurovania bude dokumentácia, ktorá sa spracúva v dvoch stupňoch pred realizáciou prác návrh na reštaurovanie a po ukončení dokumentácia vykonaných reštaurátorských prác, ktorú vypracuje a za jeho obsah zodpovedá fyzická osoba s odbornou spôsobilosťou: reštaurátor. Počas realizácie prác bude vykonávaný aj archeologický výskum (sondáže). Výskumná dokumentácia archeologického výskumu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR bude následne podkladom pre záväzné stanovisko dotknutého orgánu ku kolaudačnému konaniu.

https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdetail/1036/139244

Budovu bývalej gynekológie v areáli niekdajšej detskej nemocnice s gynekologicko-pôrodníckou klinikou na Moyzesovej 9 onedlho zrekonštruujú. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach tu plánuje zriadiť moderný výchovno-vzdelávací objekt.
Zrekonštruovaná budova bude nazvaná Platón. Celková rekonštrukcia bude stáť 2,6 milióna eur. Univerzita ju bude financovať z eurofondov. Zhotoviteľom rekonštrukcie bude spoločnosť Metrostav.

Podľa rámcovej dohody, ktorú UPJŠ s firmou Metrostav uzavrela pred niekoľkými dňami, bude  rekonštrukcia rozdelená do troch etáp. Za prvú etapu zaplatí uiverzita 1,8 milióna eur. V budove vytvoria posluchárne, študovne, kancelárie, technické miestnosti pre študentov a zamestnancov univerzity. Obnova zahŕňa aj pripojenie objektu na pitnú vodu,  inštaláciu kompletne novej vykurovacej sústavy a obnovu elektroinštalácie.

V druhej fáze opravia chodníky a parkovisko. Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, na záver rekonštrukcie je naplánované aj reštaurovanie fasád, schodísk a iných hodnotných detailov a prvkov. Vchodové dvere, dvere v jednotlivých miestnostiach ako aj okná nahradia replikami. Prvá etapa rekonštrukcie by mala byť podľa zmluvy ukončená v závere januára budúceho roka.

http://www.kosicednes.sk/byvalu-gynekologiu-na-moyzesovej-zrekonstruuju/

Schátraná budova bývalej gynekologicko – pôrodníckej kliniky dostane nový šat. Rekonštrukčné práce na zanedbanej budove sa majú rozbehnúť už tento mesiac. Budúci vedecko-vzdelávací objekt bude slúžiť trom katedrám Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Projekt je z deväťdesiatich piatich percent financovaný nenávratným finančným príspevkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, vo výške 2 197 554 eur a piatich percent z vlastných rektorátnych zdrojov vo výške 115 660,74 eur.
Časový plán realizácie rekonštrukcie je určený na dvadsať mesiacov, pričom plánovaný začiatok prác je január 2014. Ak pôjde všetko hladko, tak ukončenie projektu vychádza na august budúceho roka.
http://kosice.dnes24.sk/upjs-planuje-dalsi-velky-projekt-zacne-sa-poriadne-draha-rekonstrukcia-168529 

Areál bývalej Krajskej detskej nemocnice na Moyzesovej ulici v historickom centre Košíc sa pomaly, ale isto mení na „univerzitné mestečko“. K budovám zrekonštruovanej historickej posluchárne a knižnice Filozofickej fakulty UPJŠ (sú v prevádzke od vlaňajšieho septembra) pribudla tento akademický rok vynovená hlavná budova FF UPJŠ, ktorá dostala názov podľa slávneho starogréckeho filozofa a učenca Aristotela. Do užívania bola slávnostne odovzdaná v pondelok 19. septembra 2011.
Stavebné práce na obnove opustenej a schátranej budovy, ktorá bola donedávna útočiskom bezdomovcov a asociálov, vyšli na 2,5 milióna eur. Rovnaká suma bola preinvestovaná na nákup a inštaláciu moderného technického a materiálneho vybavenia. Do pätnástich nových posluchární a laboratórií sa presťahovalo (z doterajšieho provizória na Petzvalovej ulici) takmer 60 pedagógov a vyše 450 študentov zo šiestich katedier FF UPJŠ v Košiciach.
Najväčšou pýchou hlavnej budovy je bezpochyby „masmediálny trenažér“, ktorý tvoria Laboratórium experimentálnej fonetiky a komunikácie a Televízne a filmové štúdio. Obe pracoviská budú slúžiť najmä poslucháčom masmediálnych štúdií – na vzdelávanie a prípravu budúcich redaktorov a ostatných pracovníkov televíznych a rozhlasových staníc, ale aj študentom všeobecnej jazykovedy, cudzích jazykov či výskumníkom v oblastiach analýzy rečového signálu a zvukových javov.
casopisuniverzal.sk

Updated: 6. októbra 2019 — 20:55

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.