Tlačová správa – Otvorenie Vs.múzea

1. Z histórie účelovej budovy múzea

2. Po piatich rokoch sa otvára historická účelová budova Východoslovenského múzea

3. Sen o múzeu – Imrich Henszlmann a jeho príbeh

 

Z histórie účelovej budovy múzea

Objekt Východoslovenského múzea v Košiciach je jednou z najstarších samostatne stojacich účelových muzeálnych budov na Slovensku. Postavená bola v rokoch 1898 – 1901 v monumentálnom neorenesančnom slohu (projekt: Arpád a Gejza Jakabovci, realizovala firma Jakab a Michal Répászky). Budova so sebavedomým architektonickým výrazom je dokladom dobrej úrovne miestnych staviteľov a kvality umeleckého remesla na prelome 19. a 20. storočia. Celá stavba je náročne architektonicky vybavená, s početnými doplnkami umeleckého a remeselného charakteru, s kamenárskymi prvkami. Dvojposchodový solitér je doplnený v detailoch jemnou secesiou na obdĺžnikovom pôdoryse, s vysokou manzardovou strechou, s majestátnym centrálnym nástupom.
 
Prvýkrát sa o výstavbe účelovej budovy múzea začalo uvažovať (biskup Bubics) v roku 1888. Dovtedajšie priestory Hornouhorského muzeálneho spolku, ktorý bol založený pred 141 rokmi (v roku 1872), začali byť pre účely múzea nedostačujúce. Mesto Košice ponúklo zadarmo pozemok na vtedajšom Námestí Františka Jozefa a v roku 1892 založilo základinu na výstavbu múzea. Komisia v roku 1895 schválila projekt bratov Jakabovcov, ktorých firma, spolu so staviteľom Michalom Répászkym, začala v roku 1898 stavať. Vnútorné úpravy boli ukončené v roku 1901 a prvú expozíciu múzea, z ktorej sa zachoval aj katalóg, sprístupnili
pred 110 rokmi – 21. júna 1903.
 
Vyvážený neorenesančný múzejný palác patrí k dominantám mesta. V tejto budove bola v roku 1921 otvorená kresliarska a grafická škola Eugena Króna (Sokol, Jakoby, Feld atď.).  V roku 1928 do záhrady budovy preniesli a tu postavili drevený kostolík z Kožuchoviec, ku ktorému neskôr pribudla zvonica z Ašváne (Mineralnoje – Zakarpatská Ukrajina). K prvému vážnemu stavebnému zásahu došlo v roku 1969, keď v suteréne vybudovali trezorovú miestnosť, v ktorej bola 17. januára 1970 otvorená expozícia Košický zlatý poklad. V roku 2008 deinštalovalo Východoslovenské múzeum všetky expozície, ktoré sa tu nachádzali (Košický zlatý poklad, Peniaze v našich dejinách, Zlatnícke umenie, Ľud – tvorca trvalých hodnôt). Múzeum sa sériou podujatí rozlúčilo s budovou pred začatím komplexnej rekonštrukcie a prestavby.    
 
Viac o architektoch a staviteľoch bratoch Jakabovcoch nájdete na
 
Viac o zakladateľovi Hornouhorského muzeálneho spolku nájdete na
 
Viac o významnom riaditeľovi múzea Josefovi Polákovi nájdete na

 

Po piatich rokoch sa otvára
historická účelová budova Východoslovenského múzea
 
Rozsiahly projekt obnovy, spojenie niekoľkých zdrojov financovania a úsilie mnohých ľudí prinášajú metropole Košického kraja výsledok v podobe oživenej historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru. Po piatich rokoch rekonštrukcie sa v piatok 13. septembra opäť otvárajú brány jednej z najstarších samostatne stojacich muzeálnych budov na Slovensku. Stane sa tak 110 rokov od sprístupnenia prvej expozície, z ktorej sa zachoval aj katalóg (21. júna 1903). Do Košíc sa vďaka tomu mohol po piatich rokoch vrátiť aj unikátny Košický zlatý poklad, ktorý za ten čas absolvoval úspešnú cestu po výstavných sieňach na Slovensku, v Čechách, Maďarsku a Poľsku.
 
Rozsiahla, päť rokov trvajúca rekonštrukcia, sa mohla uskutočniť vďaka viaczdrojovému financovaniu, ktoré vyvrcholilo zaradením medzi investičné projekty podporené z výzvy Regionálneho operačného programu určenej pre Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013.
 
Krajská samospráva sa do unikátneho projektu obnovy pustila ešte v roku 2008 s využitím úverových zdrojov. V niekoľkých etapách sa vyše storočná budova postupne menila na inštitúciu dokumentujúcu históriu, ale zodpovedajúcu súčasnej dobe. Celkové náklady na všetky časti rekonštrukcie múzea, vrátane prostriedkov z Regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi 7.1 – EHMK Košice 2013 sú okolo 8 miliónov eur.
 
Záverečná časť rekonštrukcie bola podporená v rámci investičných projektov EHMK. Spôsob riešenia projektu vyplynul z charakteru budovy, ktorá je kultúrnou pamiatkou, a priamo nadviazal na predchádzajúce časti. Tvorili ho dve hlavné aktivity – dokončenie rekonštrukcie historickej účelovej budovy vrátane otvorenej zóny za múzeom a vytvorenie nového interiéru expozície Košického zlatého pokladu. Výrazne sa tým zlepšila infraštruktúra pre rôzne aktivity múzea. Rekonštrukcia sa zamerala na reštaurovanie fasády, výmenu liatinových dažďových zvodov s napojením na kanalizáciu, inštalovanie novej osvetľovacej sústavy v expozíciách interiéru a ilumináciu fasády. Opravila sa vstupná časť, schodištia, salónik, predsálie, reštaurovali vnútorné povrchy a fasády. V otvorenej zóne za múzeom sa podarilo oživiť drevený kostolík a historickú zvonicu, pribudla zvonkohra a pódium na komorné vystúpenia. Výrazne sa zmenil interiér expozície Košického zlatého pokladu. V trezorovej miestnosti vznikla interaktívna komorná expozície v tme s nasvietením exponátov. Zbierky sú v atypických nástenných vitrínach a top exponáty v závesných sklenených valcoch. Súčasťou je audiovizuálny systém s dotykovými LCD panelmi, na ktorých návštevníci nájdu podrobné informácie o 2920 minciach. Projektantom predsália bol Ing. arch. Martin Drahovský, autorom novej expozície Košického zlatého pokladu je Ing. Slavomír Dluhý, Vybavenie trezoru vrátane stavebných úprav urobila MADA Slovakia Košice. Zhotoviteľom celého diela bola spoločnosť Váhostav – SK, a. s. Žilina.
 
Tieto práce boli realizované prostredníctvom projektu Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice. Projekt bol implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu. Nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bol poskytnutý vo výške 2 803 619 eur.
 
 
V úvodnej časti rekonštrukcie, ktorá sa začala v septembri 2008, sa na historickej budove kompletne opravovala strecha a podkrovné priestory. V podkroví bol vstavaný mezonet, v ktorom vznikli nové výstavné, depozitné a kancelárske priestory aj netradičný výstavný priestor so sklenenou dlážkou. Pribudol výťah a bezbariérový vstup. Vďaka tomu môžu návštevníci spoznať iné dimenzie predstavovania múzejných expozícií a zbierok, ale aj zážitkovú prehliadku múzea. Autormi architektonického návrhu sú Ing. Bystrík Jacko a Ing. Mgr. Art. Radoslav Jankovič. Celkové náklady úvodnej časti rekonštrukcie boli 1 920 000 eur, z toho z úveru od Európskej investičnej banky 1 660 000 eur, z rozpočtu Košického samosprávneho kraja 260 000 eur.
 
Podstatným stavebným zásahom a architektonickým prvkom bolo vloženie nového schodiska do podkrovia. Vznikol zaujímavý kontrast starého a nového. Na klasické dvojramenné neorenesančné schodisko z prelomu 19. a 20. storočia tak nadväzuje súčasné moderné dvojramenné schodisko vytvorené z transparentných materiálov 21. storočia. Nové vstavané podlažie vo forme mezonetu poskytne nové výstavné priestory. Zaujímavým prvkom je využitie dvojice pôvodných stropných svetlíkov, ktoré zabezpečujú osvetlenie cez sklenené podlahy. V severnom krídle je zavesená drevená lávka, ktorá umožní optický kontakt s veľkými výstavnými exponátmi. Vzhľadom na úplne nové využitie podkrovných priestorov, ktoré doteraz nemali priamu funkciu, bolo nevyhnutné inštalovať odvetranie a vzduchotechniku.
 
Predmetom nasledujúcej časti rekonštrukcie bola výmena okien a vchodových dverí, reštaurovanie interiérových povrchov a kompletná rekonštrukcia ostatných priestorov na zvyšných podlažiach, vrátane suterénu. Táto časť rekonštrukcie účelovej budovy VSM sa realizovala z Regionálneho operačného programu (ROP) prioritná os 3.1 a.
 
 
 
ERDF: Investícia do vašej budúcnosti
 
 
Ostrovy kultúry – Otvorené zóny v zariadeniach v pôsobnosti KSK
 
Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Nenávratný finančný príspevok na všetkých sedem projektov je spolu 9 644 531 eur.
Vďaka investičným projektom vzniklo atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Ostrovy kultúry vznikli v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca, kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a v areáli Katovej bašty v Uličke remesiel. Hlavným cieľom projektov bolo zveľadiť objekty inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť ich interiérové danosti s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.
Ostrovy kultúry v centre Košíc vytvárajú otvorené zóny, kde môžu prísť stáli návštevníci, ale aj náhodní okoloidúci. Nájdu tu príjemné miesta na zastavenie a inšpiráciu. Pozývajú na stretnutie s divadlom, hudbou, literatúrou, výtvarným umením, tradičnou kultúrou i historickými pamiatkami.
Viac informácií nájdete aj na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, www.culture.gov.sk a tiež na www.vucke.sk.

 

Sen o múzeu – Imrich Henszlmann a jeho príbeh
 
Pripomienka zakladateľa umeleckej histórie v Uhorsku – Imricha Henszlmanna – je jednou z prvých výstav, ktoré sprevádzajú slávnostné otvorenie zrekonštruovanej historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea na Námestí Maratónu mieru v Košiciach. Jeho sen o veľkom múzeu dodnes realizujú desiatky nasledovníkov.
 
Východoslovenské múzeum v Košiciach dnes patrí aj vďaka Dr. Imrichovi Henszlmannovi k najstarším a najvýznamnejším múzeám na Slovensku. Uchováva vzácne hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo. V roku 2013, keď sú Košice európskym hlavným mestom kultúry, si chce uctiť pamiatku 200. výročia narodenia tejto veľkej osobnosti – košického rodáka európskeho významu. Slávnostná vernisáž 13. septembra je aj súčasťou programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sú významným celoeurópskym podujatím, organizovaným Radou Európy a Európskou komisiou.
 
Imrich Henszlmann bol lekár, univerzitný profesor, historik umenia, archeológ, vedec a jeden zo zakladateľov Hornouhorského muzeálneho spolku. Do dejín sa zapísal ako priekopník dejepisu umenia a zakladateľ umeleckej histórie v Uhorsku. Vo svojich dielach zdôrazňoval význam ochrany pamiatok. Inicioval opatrenia smerujúce k prebudeniu tejto potreby. Okrem toho bol aj veľkým zberateľom. Na sklonku života vo svojom testamente zanechal vzácne zbierky múzeu.
 
„Cieľom výstavy je prezentovať život, dielo a predmety, ktoré múzeu daroval Dr. Imrich Henszlmann. Výstava svojim obsahom adekvátne dopĺňa vzdelávacie štandardy z dejepisného učiva pre školy v rámci regionálnych dejín. Okrem toho by mohla zaujať diváka netradičnou, doposiaľ ešte neprezentovanou interaktívnou formou. Výstava je totiž obohatená o technologickú inováciu – QR kódy,cez ktoré získajú návštevníci ďalšie rozširujúce informácie k vystaveným exponátom. QR kódy by mali hlavne mladých návštevníkov povzbudiť k dobrodružnému sledovaniu výstavy medzi reálnym priestorom a virtuálnym svetom internetu,“ hovorí Uršula Ambrušová z Východoslovenského múzea, ktorá výstavu autorsky pripravila v spolupráci s košickou Historickou spoločnosťou I. Henszlmanna.
I. Henszlmann sa narodil v Košiciach, lekársky diplom získal v Padove v roku 1837. V Taliansku sa denne stretával so stavebnými skvostami minulosti. V Košiciach býval vedľa Dómu sv, Alžbety, na rohu Hlavnej a Alžbetinej (na budove je jeho pamätná tabuľa). Blízkosť gotického skvostu ho inšpirovala, aby sa ním zaoberal. Svoju prvú odbornú prácu Kostoly mesta Košíc staronemeckého štýlu vydal v Pešti v roku 1846. Je to prvá maďarská umenovedná štúdia a Henszlmann sa stal priekopníkom tejto vedy v Uhorsku.
Trojjazyčná výstava v slovenskej, maďarskej a anglickej mutácii je určená pre širokú verejnosť a potrvá do 10. novembra 2013. Návštevníci si môžu pozrieť aj dokumentárny film o Imrichovi Henszlmannovi zo série Významné osobnosti Košíc, ktorý v roku 2008 pripravila producentská spoločnosť Atarax Košice. Nechýbajú sprievodné akcie k výstave – prednášky, vedomostné súťaže s cenami, či tvorivé dielne pre deti. K výstave je pripravený trojjazyčný slovensko-maďarsko-anglický bulletin.
Updated: 20. januára 2019 — 17:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.