Supermarket FRESH – Košice – Sever, Kustrova ulica

Miesto: Košice – Sever
Ulica: Národná trieda – Tomášikova – Kustrova
Účel: Supermarket FRESH

Mestská časť Košice – Sever obdržala žiadosť o stanovisko k projektovej dokumentácii na územné konanie pre stavbu supermarketu v lokalite Kustrova – Národná trieda – obchodné priestory s výmerou 830 m2, parkovísk s kapacitou 30 miest, vrátane dopravného napojenia. Na pôvodný zámer MČ reagovala záporne, hlavne kvôli dopravnému riešeniu. Žiadateľ návrh dopracoval a   predložil na opätovné posúdenie a prerokovanie. Investor je vlastníkom pozemkov ohraničených Národnou triedou, Kustrovou ulicou, multifunkčným ihriskom, budovou bývalého daňového úradu a Pizza domčekom. Investor návrh konzultoval s majiteľmi dotknutých objektov a neregistruje žiadne výhrady.  

V novom návrhu  riešenia investičného zámeru je

  1. vytvorenie nového výjazdu z Tomášikovej ulice na Národnú triedu, ktorým sa zjednosmerňuje  časť Tomášikovej ulice v úseku pri škole, a tak sa v podstatnej miere zvýši bezpečnosť školákov ZŠ. Výjazd vozidiel na Národnú triedu bude s odbočením vpravo,
  2. vytvorenie cca 30 parkovacích miest pri budove supermarketu, tie budú môcť využívať aj občania v čase mimo otváracích hodín supermarketu,
  3. pribudne služba pre občanov Severu, supermarket. Výška novovybudovaného objektu bude nižšia ako výška zbúraného objektu, ktorý tu predtým stál.

www.kosicesever.sk/clanok/informacia-o-pripravovanej-investicnej-aktivite

Viac podrobností nájdete nižšie.

Supermarket FRESH – Košice – Sever, Kustrova ulica,

Stavba je situovaná do zastavaného územia mestskej časti Košice – Sever, do nárožia ulíc Národná trieda a Kustrova. Samotné územie stavby bolo z časti zastavané objektom občianskej vybavenosti, ktorý bol asanovaný pre navrhovanú výstavbu predajne potravín FRESH.

Stavba má navrhnuté samostatné hospodárske zázemie – manipulačnú spevnenú plochou pre zásobovanie. Táto je situovaná v smere k objektom občianskej vybavenosti nie ku objektom bytových domov.

Stavba FRESH je navrhnutá ako prízemný, čiastočne dvojpodlažný, samostatne stojaci objekt obdlžníkového pôdorysu s priradeným parkoviskom osobných áut a vonkajšou, prekrytou plochou pre zásobovanie. Strecha objektu je navrhnutá plochá, s povrchovou úpravou ako vegetačná strecha.

Konštrukčne je hlavný objekt stavby navrhnutý ako železobetónový prefabrikovaný skelet so systémom stĺpov, prievlakov a väzníkov. Zakladanie stavby sa predpokladá na ihlanových pilótach. Obvodový plášť je montovaný z AI tepelnoizolačných panelov.

Na ploche určenej pre výstavbu sa nachádza 8 vzrastlých stromy rôznych druhov, ktoré bude potrebné vyrúbať. Stavba uvažuje s náhradnou výsadbou stromov podľa rozhodnutia o výrube stromov.

Hlavný vstup do objektu je orientovaný k bytovým domom na ulici Kustrova a parkovisku, vstup je zvýraznený dominantným predsadeným vstupným portálom v tmavosivom prevedení. Objekt je farebne riešený v kombinácii farieb čierna a svetlo sivá s presklenými plochami na uličných bočných fasádach. Presklené plochy sú riešené po celej výške objektu. Červený portál okolo vstupných dverí hlavného vstupu bude riešený ako jemne podsvietená plocha.

Obvodové plné steny uličného opláštenia stavby budú opatrené 3 x bilboardami na informovanie verejnosti o obchodných akciách predajne FRESH.

Stavba rieši aj posilnenie vzrastlej zelene výsadbou 19 ks nových stromov.

Stavba je navrhnutá tak, že je umožnený vstup a pohyb telesne postihnutým občanom. Je vytvorený bezbariérový vstup do predajne, bezbariérová podlaha celej ploche obchodného centra. Únikové požiarne uzávery sú taktiež bezbariérové. Pre imobilných je zriadené bezbariérové pohotovostné wc. V rámci parkoviska sú vymedzené 2 parkovacie miesta s dopravným označením pre imobilných.

Prevádzku objektu OC tvoria:

Predajňa potravín FRESH s dopekom pečiva z chladených polotovarov, s doplnkovým predajom drogérie a kozmetiky – 6 pracovníkov
Predajňa tabaku a tlače LA PRESS – 1 pracovník

Predajňa kvetov – 1 pracovník

Stavba bude napojená:

  • existujúcim vjazdom z ulice Kustrova
  • novým dopravným pripojením z ulice Národná trieda (jej rozšírením a vznikom nového odbočovacieho pruhu, ktorý bude súčasne samostatným pruhom pre MHD príjazdom ku existujúcej zastávke)

Parkovacie miesta sú navrhnuté pred hlavným objektom, napojené z prepojovacej komunikácie (parkoviska). Odvodnenie je navrhnuté do systému vpustí zaústených do areálovej kanalizácie, cez ORL zaústené do vsakovacej jamy na pozemku stavby. Komunikácie a spevnené plochy budú s asfaltovým povrchom. Parkovacie miesta sú navrhnuté z ekorastru, miesta pre imobilných z betónovej dlažby.

Celková plocha pozemkov určených na výstavbu    2889 m2
Celková zastavaná plocha stavby                           1 589 m2
Podiel verejnej zelene                                             1 043,5 m2
Plocha predajne                                                    830 m2
– z toho čistá predajná plocha                                 422 m2
Počet zamestnancov                                              8/smenu, dvojsmenná prevádzka
Počet parkovacích miest                                        30

Predpokladané lehoty výstavby
začatie stavby: 07.2019
ukončenie stavby: 11.2019
lehota výstavby: 5 mesiacov

Predpokladané náklady stavby
stavebná časť: 1,376 mil. €
strojné a vnútorné vybavenie: 0,770 mil. €

htwww.kosicesever.sk/sites/default/files/attachments/fresh_kustrova_ss_ts_0.pdf

——————————————————————————————–

Objekt (a aj pozemky), v ktorom sa kedysi nachádzala napr. závodná jedáleň, neskôr reštaurácia a iné prevádzky a firmy podľa listu vlastníctva v súčasnosti patrí spoločnosti Labaš s.r.o.
V budúcnosti by tu mali postaviť supermarket Fresh plus, ktorý prinesie prácu pre približne 28 zamestnancov. Tak isto pribudne aj 22 parkovacích miest, ktoré budú po záverečnej plne k dispozícii pre obyvateľov okolitých bytoviek.
Firma ráta s výstavbou do troch rokov. Časť objektu zatiaľ plánuje sprístupniť na parkovanie pre zamestnancov okolitých firiem a úradov.

Viac tu: na-severe-vyrastie-dalsi-supermarket

Updated: 11. júna 2019 — 20:36

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.