Suchá halda U. S. Steel

Suchá halda je v súčasnosti najväčšou skládkou priemyselných odpadov U.S. Steel Košice. Je situovaná južne od areálu železiarní a severovýchodne od obce Veľká Ida, od ktorej je oddelená len pozemnou komunikáciou. V súčasnosti Suchá halda zaberá rozlohu cca 15 ha a dosahuje výšku cca 20 m nad úrovňou okolitého terénu. Na tejto ploche bolo uskladnených cca 7 mil. t vysokopecnej trosky, 5 mil. t oceliarskej trosky, 1,5 mil. t odpadu z výmuroviek a 3 mil. t ostatného odpadu. Materiál Suchej haldy obsahuje zvýšenú koncentráciu Fe, As, Mn, Zn, Cr, Pb a Hg. Voľné skládkovanie umožňuje, najmä za suchého a veterného počasia, vznik sekundárnej prašnosti, ktorou sa toxické prvky dostávajú do širokého okolia skládky, čo sa prejavuje zhoršením kvality ovzdušia (zvýšenie prašnosti), kontamináciou pôdy (s možnosťou prechodu do potravinového reťazca) a povrchových tokov.

http://web.tuke.sk

Updated: 23. júna 2019 — 21:49

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.