STM – Vedecko-technické centrum pre deti a mládež

Hrou k poznaniu

Jednou z kľúčových investícií, v súlade s cieľmi Interface – EHMK – Košice 2013, je i dlhoočakávaný projekt vybudovania Vedecko-technického centra pre deti a mládež  v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Prostriedky boli získané v rámci regionálneho operačného programu 7. Žiadateľom  projektu bolo  Ministerstvo kultúry SR a  bol spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 15% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Hlavným poslaním projektu Vedecko-technického centra pre deti a mládež (ďalej len VTC) je vytvorenie uceleného informačného a vzdelávacieho priestoru na prezentáciu vedy a techniky, založenom na interaktivite a experimentovaní, využitím moderných prezentačných foriem a metód, pričom základnými požiadavkami na VTC a v rámci neho pre prácu s mládežou budú interaktívnosť, edukatívnosť, zábavnosť a atraktivita.

Priestory na Hlavnej č. 90 v centre Košíc roky slúžili ako depozitáre zbierkových predmetov, predtým súkromné byty. V zrekonštruovaných  priestoroch vznikol priestor pre interaktívnu formu prezentácie vedy a techniky. Vytvorené sú tak predpoklady pre uskutočňovanie špecializovanej edukačnej činnosti s využitím moderných prostriedkov, priestor pre odborné  prednášky, workshopy, súťaže zamerané na vedu a techniku a popularizáciu osobností regiónu. Bude tu zábavno-náučnou formou popularizovaná  veda, technika a prírodné vedy. K tomuto účelu slúži viac ako 110 interaktívnych exponátov vo výstavných sieňach, demonštračných sálach a herniach. Skladba a výber exponátov bol inšpirovaný po vzore „science centier“. Prvoradou je tu popularizácia vedy a techniky hravou, pútavou, živou formou, a zároveň poskytnutie možnosti experimentovaním hlbšie porozumieť fyzikálnym, chemickým, astronomickým a matematickým javom, poznatkom, zákonitostiam, prostredníctvom demonštrácií,  názorných experimentov a populárnych prednášok. Projekt učebne ponúka netradičnú formu  vzdelávania a najmä doplňovania poznatkov a klasických vzdelávacích osnov  základných a stredných škôl.

Vo výstavných sieňach budú zastúpené prírodné vedy – fyzika, mechanika, z optiky zaujímavé optické klamy a ilúzie 3D a 2D, hlavolamy, elektrina, magnetizmus, zmyslové vnemy, exponáty zamerané na prezentáciu javov z oblasti elektrotechniky, demonštračné zariadenia na výrobu elektrickej energie.  Ráta sa aj s ďalším umiestnením interaktívnych exponátov v rámci navrhovaných galérií a jednotlivých siení. V celom objekte bude 36 prístupov k internetu, wifi pripojenie, moderná technika na uľahčenie prístupu 2 PC, LCD LED TV, multimediálne prehrávače a monitory s možnosťou TV. Inštalované budú tiež modely a repliky múzejných exponátov.

V STM je tak vytvorené  moderné vzelávacie centrum. Veríme, že mladí návštevníci múzea tu objavia  radosť z hry a poznania zákonitostí vedy a techniky, a zároveň motiváciu pre ďalšie štúdium technických disciplín a exaktných vied.

Updated: 6. apríla 2019 — 21:38

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.