STM Sieň elektrických výbojov

Už od roku 1992 Slovenské technické múzeum vystavuje veľkú časť zbierkového fondu dokumentujúceho vývoj elektrotechniky v expozícii Oznamovacia elektrotechnika. Daná expozícia pozostáva z dvoch tematických celkov, ktoré sa venujú prevratným objavom v rámci dorozumievania a dorozumievacej techniky a objavom súvisiacim so záznamom a reprodukciou zvuku a obrazu.

K exponátom, ktorým návštevníci venujú najviac pozornosti, patria okrem dneš-nou mládežou nepoznaných telegrafných prístrojov, ďalekopisov, či neskôr telefónov a telefónnych ústrední aj Edisonove fonografy, prvé mechanické gramofóny, raritný drôtofón, či prvé zariadenia na zaznamenávanie i reprodukciu zvuku a obrazu. S veľkým ohlasom, aj v radoch učiteľov fyziky na stredných i základných školách, sa tretávajú krátkodobé výstavy a sprievodné podu-jatia z oblasti histórie elektrotechniky. Môžeme spomenúť výstavy Svet zabudnutej elektrónky, Prajete si bles-ky?, alebo medzinárodné stretnutie Teslistov – konštruktérov Tes-lových cievok. Ohlasy návštevníkov na dané aktivity, ktoré okrem možnosti prehliadky statických exponátov priniesli aj niečo, čo ešte stále v múzeách na Slovensku chýba – a to dynamiku a interaktivitu, prispeli k tomu, že dňa 4. novembra 2008 Slovenské technické mú-zeum sprístupnilo v Košiciach už v poradí tretiu expozíciu z oblasti histórie elektrotechniky. Novou expozíciou s názvom SIEŇ ELEK-TRICKÝCH VÝBOJOV prináša košické technické múzeum jedineč-nú možnosť zoznámiť sa s elektrostatikou a technikou vysokých napätí prostredníctvom dynamických ukážok a pokusov, v niekto-rých prípadoch aj s interaktívnym prístupom návštevníkov. Okrem informácií o vynálezcoch v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky a elektroenergetiky, kde môžeme spomenúť Otta von Guericke, Augusta Toeplera, Jamesa Wimshursta, R. J. Van de Graaffa, N. Teslu, M. Faradaya či H. Cavendisha a iných sa tvorcovia expozície snažia návštevníkom umožniť priame stretnutie s fenoménom elektriny prostredníctvom funkčných dynamických exponátov. V chronologickom slede ide o elektrostatické generátory, rôzne typy Teslových transformátorov, Ruhmkorffov induktor, Marxov generátor, prístrojový transformátor napätia a iné.
Okrem klasických demonštrácií účinkov statickej elektriny, bežne prevádzkovateľných aj v školských laboratóriách, sú v novej expozícii Slovenského technického múzea predvádzané až 80 cm iskrové výboje – umelé blesky z Teslovho transformátora smero-vané do Faradayovej klietky. Nezabudnuteľným zážitkom môže byť vlastná skúsenosť z jej účinkov – dokonalej ochrany pred nebezpečným napätím. Návštevníci sa tiež doz-vedia, čo je to skinefekt, oboznámia sa s princípom iontového motora. Pozornosť priťa-hujú aj demonštrácie elektromagnetického vyfukovania elektrického oblúka (Jacobov rebrík) alebo efektné plazivé výboje na sklenenej bariére (Lichtenbergove obrazce).

http://www.stm-ke.sk/index.php/sk/sien-elektrickych-vybojov

Updated: 6. apríla 2019 — 21:47

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.