Sprístupnenie hrádze a obslužnej komunikácie vodárenskej nádrže Bukovec

Keď sa povie Bukovec, väčšina Košičanov si vybaví nádrž, kde sa chodievali v minulosti alebo sa stále chodievajú kúpať. Okrem tejto, je nad obcou Bukovec aj zásobáreň pitnej vody pre časť Košíc a okolie, Vodárenská nádrž Bukovec. Niektorí návštevníci túto nádrž poznajú aj z minuloročného dňa otvorených dverí, kde prišlo viac ako 1000 návštevníkov. Aj tento
záujem chce Slovesný vodohospodársky podnik, štátny podnik, ako správca nádrže využiť a sprístupniť časť koruny hrádze a tiež obslužnú komunikáciu po pravej strane priehrady (v smere toku) pre peších a cyklistov.

Preto od 13.8.2019 správca nádrže otvorením brán na pravej strane hrádze sprístupni obslužnú komunikáciu, ktorú s určitými obmedzeniami aj v súčasnosti využívajú cyklisti či záujemcovia pozrieť si vodnú stavbu. Zároveň pribudne aj možnosť nahliadnuť na korunu hrádze, ktorá je vysoká 56 metrov a „drží“ viac ako 20 miliónov m³ vody, ktorá je určená do
vodovodných kohútikov pre Košičanov a obyvateľov žijúcich v okolí.

Sprístupnenie časti koruny hrádze a obslužnej komunikácie bude dočasne do konca októbra a to denne v čase od 7:00 do 19.00.

Správca vodárenskej nádrže žiada všetkých prechádzajúcich, aby sa pohybovali len vo vyznačených priestoroch a nepoškodzovali zariadenia priehrady. Pretože ide o nádrž zásobujúcu mesto Košice pitnou vodou, je zároveň potrebné vyhýbať sa kontaktu s vodou a neznečisťovať okolie. Okolie nádrže je monitorované kamerovým systémom a strážnou
službou.

Zdroj: Tlačová správa SVP
https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/press/

Vodná stavba Bukovec
Nad obcou Bukovec a vedľa obce Hýľov sa nachádza veľká Bukovecká umelá nádrž, slúžiaca ako zásobáreň pitnej vody pre mesto Košice a Košice okolie.
Okrem tejto nádrže sa pod obcou Bukovec nachádza aj dolná nádrž, ktorá bola vybudovaná ako havarijná zásobáreň úžitkovej vody pre hutnícku prevádzku VSŽ Košice (terajší U.S. Steel).
Z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Slovenského rudohoria a jeho horského celku Volovské vrchy (dolina, v ktorej sa nachádza umelá nádrž tvorí hranicu podcelkov Holička a Kojšovská hoľa).
Vodárenská nádrž Bukovec bola vybudovaná v rokoch 1968 až 1976. Okrem zásobovania obyvateľov pitnou vodou má nádrž aj ochrannú funkciu, vyrovnávanie kolísavých výdatností zdrojov Košického skupinového vodovodu, ale plní aj ochrannú funkciu pri znižovaní povodňových prietokov.
Vodná nádrž Bukovec nie je pre verejnosť sprístupnená, je ale významným biotopom vodného vtáctva, obojživelníkov a vtáctva. Biotop je priam predurčený na výskyt väčšieho množstva obojživelníkov, cicavcov, hmyzu a plazov.
Zásobný objem nádrže je okolo 25 miliónov kubických metrov. Dĺžka priehrady je 2,8 kilometrov. Výška hrádze nad terénom je od 50 do 56 metrov.

Zdroj: Tlačová správa SVP
https://www.svp.sk/sk/uvodna-stranka/press/

Updated: 18. augusta 2019 — 19:18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.