Rekonštrukcia železničnej stanice

Staršie fotografie nájdete tu:

——————————————————————————————

II.etapa rekonštrukcie staničnej budovy

II. etapa uvažuje s celkovou zmenou dispozície prednej fasády. Objekt sa na prízemí od pravého vchodu v prednej časti rozšíri smerom na juh po predajňu Lidl. Zo západnej strany sa objaví nákladný výťah a únikové schodisko. Objekt „šošovky“ na treťom podlaží bude presahovať ponad strechu druhého, kde bude podopieraný sústavou oceľových šikmých stĺpov.

Pôvodný termín zahájenia prác II. etapy bol naplánovaný na 10.10.2014. Ten bol kvôli neskoršiemu nadobudnutiu právoplatnosti stavebného povolenia posunutý na 20.10.2014 . Platnosť stavebného povolenia pre II.etapu je do konca roka 2016.

————————————————————————————————–

Momentálne sa pripravuje projektová dokumentácia (Dokumentácia pre stavebné povolenie je v schvaľovacom procese) na II. etapu revitalizácie, ktorej predmetom bude prístavba na priečelí prijímacej budovy vrátane fasády od Staničného námestia, a odstavné a komunikačné plochy pred staničnou budovou. Začiatok týchto prác je naplánovaný na 09/2014 s dokončením do 12/2016.

 Zdroj: http://www.zsr.sk/ Dátum: 13.05.2014

1. Práce doteraz realizované v hrubých rysoch v interiéri prijímacej haly:
– búracie práce na 2. nadzemnom podlaží
– realizácia 3. nadzemného podlažia (ďalej NP)– statika + stavebná časť
– výstavba technických miestností na streche budovy (plynová kotolňa, VZT, rozvodňa NN)
– realizácia svetlíkov na streche budovy
– realizácia už odovzdaných častí: rozšírenie LIDL-u, PNS stánok, rýchle občerstvenie-bistro, toalety a úschovňa batožín
– dokončenie čakárne pre cestujúcich na 2. NP – ešte neodovzdané
– zriadenie eskalátorov (3ks) a osobného výťahu pre verejnosť
– dodanie a osadenie automatických vstupných posuvných dverí v počte 5 ks na vstupe a výstupe, do podchodov a na 1. nástupisko
– zriadenie kastlíkov pre rozvody na 1., 2. a 3. NP
– realizácia elektroinštalácií vrátane trafostanice, aktívneho bleskozvodu
– štrukturovaná kabeláž pre rozvody ELI, EPS, rozhlas
– rozvody vzduchotechniky a ústredného kúrenia
– realizácia únikového a požiarneho schodiska
– výmena okien na strane od 1. nástupiska
– zateplenie a finálna úprava fasády od 1. nástupiska 
– rekonštrukcia 1. nástupiska – odstránenie zatekania  do 1. NP

2. Práce momentálne realizované:
– pokládka dlažby na 2. a 3. NP
– realizácia podhľadov a uzavretie kastlíkov na 1., 2. a 3. NP
– realizácia podhľadov v podchodoch
– realizácia opláštenia z interiéru SDK stenou na 3. NP
– dokončenie zábradlí v celom interiéri prijímacej haly
– dokončenie profesných inštalácii v prevádzke minipotravín v podchode
– dokončovanie ELI, EPS a rozhlasu v celej budove
– je realizovaný HaVIS ( hlasový a vizuálny informačný systém )
– príprava plôch pre komerčné účely 

Dokončenie a odovzdanie všetkých prác je plánovane do konca roku 2014.

Košickú stanicu v noci ovládajú stavbári
(článok v časopise – Železničný semafor – strana 4)

Vyjadrenie ŽSR, 20.02.2012

Zmluva o projekte revitalizácie železničnej stanice Košice bola podpísaná vo februári 2011, následne sa pripravovala dokumentácia pre stavebné povolenie a územné rozhodnutie, projekty úprav prevádzkových priestorov (vo výškovej budove, v budove ŽSR na Masarykovej) a upravovala sa štúdia budúceho stavu.
Po vydaní stavebných povolení boli realizované úpravy (nová elektroinštalácia, nové podlahy, maľby, nové zariadenia hygieny):
vo výškovej budove (šatne vlakových čiat, šatne pre výpravcov, kancelárie komanda…)
a v budove na Masarykovej ulici.
Do týchto upravených priestorov boli dočasne presťahované zložky ŽSR a ZSSK.
Po uvoľnení priestorov október/ november 2011 sa v prijímacej budove začali prípravné práce na vykonanie búracích prác. V decembri 2011 začali búracie práce v prijímacej budove, ktorých cieľom je zistenie technického stavu konštrukcie budovy. Zároveň sa pokračuje v príprave dokumentácie pre územné rozhodnutie. V súčastnosti sú v prijímacej hale vytvorené koridory pre cestujúcich a za týmito koridormi prebiehajú búracie práce.
Cestujúci sú obmedzení len v nevyhnutnom rozsahu, nakoľko rekonštrukcia prebieha za plnej prevádzky ŽST Košice.
Doteraz sa do rekonštrukcie prevádzkových priestorov investovalo 113 048,04 EUR.
Stavba je rozdelená na 3 etapy, skončiť by mala 26 mesiacov po začatí prác.

Zmluva je podpísaná na sumu 2 800 000 EUR. Celá investícia do rekonštrukcie ŽST Košice je z externého zdroja – prostriedky poskytuje súkromný partner, pričom vložené investície sa stávajú majetkom štátu v správe ŽSR. ŽSR vstupujú do tohto projektu bez vynaloženia finančných prostriedkov, ale formou poskytnutia užívacích práv investorovi ku komerčným nebytovým priestorom v stanici na dobu určitú.
Druhá etapa revitalizácie staničnej budovy ŽST Košice zahŕňa priestory vstupnej haly 1, 2 a 3 nadzemného podlažia, mimo priestorov zákazníckeho centra, ktoré už boli rekonštruované.
V tretej etape bude realizovaná nadstavba a prístavba ŽST Košice.
Rekonštrukčné práce budú zahŕňať komplexnú modernizáciu priestorov (od výmeny elektroinštalácie, ústredného vykurovania, vzduchotechniky, zdravotechnických inštalácií, presklenia, strešnej krytiny, schodiska až po opravu fasády a iné stavebné práce).

www.zsr.sk 

V zmysle zmluvy o projekte revitalizácie železničnej stanice v Košiciach a jej časového harmonogramu realizácií stavebných prác v prijímacej budove žst. Košice, predchádza vykonanie stavebných úprav na 2. 3. 7 a 9. NP Výškovej budovy a stavebných úprav na 1. NP stavby: Atrakčného obvodu Košice na Masarykovej ul. a to z dôvodu presťahovania pôvodných prevádzkových priestorov v prijímacej budove užívaných zložkami ŽSR alebo tretími subjektmi zabezpečujúcimi fungovanie existujúceho železničného systému do týchto zrekonštruovaných náhradných priestorov.
V súčasnosti bolo Úradom pre reguláciu železničnej dopravy (ÚRŽD) vydané rozhodnutie, ktorým sa povoľuje užívanie vykonaných stavebných úprav na 3. 7 a 9.NP vo Výškovej budove (pre 2.NP je na ÚRŽD nariadené ústne pojednávanie o začatí kolaudačného konania), ktoré však ešte nenadobudlo právoplatnosť. Po jeho nadobudnutí a prevzatí náhradných priestorov od investora dôjde k odovzdaniu pôvodných prevádzkových priestorov investorovi podľa prílohy č. 14 vyššie uvedenej zmluvy ako aj k presunu vlakových čiat ZSSK. Stavebné úpravy na náhradnom priestore na Masarykovej ul. boli už ukončené a priestor bol odovzdaný ŽSR. 
Druhá etapa revitalizácie t.j. stavebné úpravy železničnej stanice, začne búracími prácami a to hneď ako prebehne presťahovanie prevádzkových zložiek ŽSR a ZSSK do Výškovej budovy.

www.zsr.sk

Plánovanou rozsiahlou rekonštrukciou chceme prinavrátiť tomuto miestu meno a atraktivitu, ktoré malo v minulosti. Rekonštrukciou dosiahneme nielen skultúrnenie a zatraktívnenie tejto častiželezničnej stanice, ale aj blízkeho parku – zmenou skladby pravidelných návštevníkov stanice. Zároveň zabezpečíme cestujúcim, ktorí denne železnicou dochádzajú do mesta za prácou, aby mali kde nakúpiť a využiť služby, ktoré im poskytneme. Ušetríme im tak veľké množstvo času, keďže uvedené činnosti sú nútení realizovať v rámci celého mesta.

http://www.achilesslovakia.sk/

Updated: 23. marca 2019 — 21:45

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.