Rekonštrukcia komunikácie – Klimkovičova ulica

V pondelok obnovia premávku osobnej dopravy na Klimkovičovej ulici

Podľa informácií spoločnosti Strabag, s.r.o., ktorá úsek pozemnej komunikácie Klimkovičova na sídlisku KVP rekonštruovala, táto by mala byť pre osobné motorové vozidlá opäť k dispozícii v pondelok (25. 6. 2018) ráno. Pracovníci zhotoviteľa diela však budú v danom úseku ešte odstraňovať dočasné dopravné značenia, preto by mali byť motoristi pri prejazde opatrní. Asi po 2 – 3 týždňoch od ukončenia rekonštrukcie sa tam bude realizovať vodorovné dopravné značenie. Až do ukončenia týchto prác na vodorovnom dopravnom značení, bude v uvedenom úseku znížená rýchlosť na 30 km/h.

Rekonštrukčné práce vozovky Klimkovičovej ulici začali prvou etapou prác dňa 19. 10. 2017 o 8.00 hod., stavebníkom bolo Mesto Košice, zhotoviteľom diela spoločnosť Strabag. Mesto riešilo rekonštrukciu v zmysle plánu opráv a obnovy cestných komunikácií, ktoré má v správe. Úsek od Janigovej po Hemerkovu ulicu bol kvôli rekonštrukčným prácam uzavretý celkom, úsek Hmerkova – ulica Jána Pavla II., iba čiastočne. Podľa projektanta, z vizuálnej prehliadky vozovky pred začatím prác , okrem iného, vyplynulo, že komunikácia vykazovala celý rad povrchových porúch, konštrukčných i mechanických. Išlo prevažne o stratu drsnosti vozovky, porušenie povrchu krytu, výtlky, vyjazdené koľaje, až po samotný rozpad vozovky. 
Cieľom komplexnej rekonštrukcie vozovky na Klimkovičovej ulici bolo zvýšenie výkonnosti pozemnej komunikácie, bezpečnosti cestnej premávky, ale aj zníženie finančných nákladov na opravy miestnej komunikácie. Zároveň sa nový povrch vozovky prejaví aj v znížení hlučnosti vozidiel a väčším jazdným komfortom motoristov. Súčasťou prác bola i rekonštrukcia povrchu tamojšej autobusovej zastávky, parkovísk pre osobné automobily, výmena jestvujúcich uličných vpustí a výmena konštrukčných vrstiev nástupišťa mestskej hromadnej dopravy (MHD).
Dopravný podnik mesta Košice po oznámení že práce na Klimkovičovej boli ukončené, začal ihneď pripravovať zmenu cestovných poriadkov (nakreslenie, vytlačenie, vylepenie na zastávky, export na web, do vozidiel MHD, mediálne oznamy, atď.). Keďže ide o časovo veľmi náročný proces, linky MHD zrejme začnú jazdiť po pôvodných trasách až v utorok (26. 6. 2018) od 04.00 hod. .

www.kosice.sk/article.php?id=21312

——————————————————————————————–

UZÁVIERKA KLIMKOVIČOVEJ ULICE

Spoločnosť STRABAG s.r.o.zaháji stavebné práce na II. etape rekonštrukcie pozemnej komunikácie Klimkovičovej ul. dňom 16.04.2018 od 9.00 hod. Práce boli prerušené z dôvodu zimného obdobia a klimatických podmienok. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je cca o 2 mesiace.
Uvedeným dňom bude prevedená celková uzávierka komunikácie v úseku od Hemerkovej ulice po ulicu Jána Pavla II.
Stavebníkom je Mesto Košice ako správca cesty. Zhotoviteľom je spoločnosť STRABAG.

www.mckvp.sk/miestny-urad/1582

Oprava cesty na Klimkovičovej ulici dočasne zmení trasy liniek 19, RA3 a Š1.

Z dôvodu 2. etapy komplexnej rekonštrukcie Klimkovičovej ulice v úseku od Ul. Jána Pavla II. po Hemerkovu ulicu dochádza od pondelka 16.4.2018 od 7:00 hod. k úplnému vylúčeniu MHD v predmetnom úseku.
Zastávky Janigova (oba smery) a KVP, kláštor (len smer Janigova) sú zrušené.

Zastávka Klimkovičova je pre linku 19 dočasne presunutá na novú prepojovaciu komunikáciu s Moskovskou triedou.
Linka 19 bude premávať po trase: KVP, kláštor – Klimkovičova (nová zastávka na prepojovacej komunikácii s Moskovskou tr.) – Moskovská – Trieda KVP – … centrum – Napájadlá. Na zastávke Janigova nezastavuje.
Linka RA3 bude premávať odklonom po Triede KVP, kde zastaví na zastávkach Miestny úrad, KVP – Poliklinika KVP. Na zastávkach Janigova, Klimkovičova, Moskovská a Cottbuská dočasne nezastavuje.
Linka Š1 rovnako dočasne vynechá zastávku Janigova

www.dpmk.sk/aktuality/2018/oprava-cesty-na-klimkovicovej-ulici-docasne-zmeni-trasy-liniek-19-ra3-s1

—————————————————————————————-

Rekonštrukcia Klimkovičovej ulice sa skončila, MHD bude premávať podľa pôvodných cestovných poriadkov

Z dôvodu ukončenia rekonštrukčných prác na Klimkovičovej ulici dochádza od piatka 12. januára 2018 k obnove plnej prevádzky liniek 19, RA3 a S1.

Spoje liniek  19, RA3 a S1 budú od 12. 1. 2018 opätovne zastavovať na svojich bežných zastávkach v úseku Moskovská – Klimkovičova – Janigova – KVP, kláštor. 

www.dpmk.sk/aktuality/2018/rekonstrukcia-klimkovicovej-ulice-sa-skoncila-mhd-bude-premavat-podla-povodnych

Oprava cesty na Klimkovičovej ulici dočasne zmení trasy liniek 19, RA3 a Š1.

Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu stavebnej činnosti na cestnej komunikácii na Klimkovičovej ulici (v úseku Janigova – Jána Pavla II.) dôjde od štvrtka, 19.10.2017 od 7:00 h k zmenám v MHD:

Linka 19  bude premávať po trase: KVP, kláštor – Klimkovičova (nová zastávka na prepojovacej komunikácii s Moskovskou tr.) – Moskovská – Trieda KVP – … centrum – Napájadlá. Na zastávke Janigova  nezastavuje.

Linka RA3 bude premávať odklonom po Triede KVP, kde zastaví na zastávkach Miestny úrad, KVP – Poliklinika KVP. Na zastávkach Janigova, Klimkovičova, Moskovská a Cottbuská dočasne nezastavuje.

Linka Š1 rovnako dočasne vynechá zastávku Janigova

www.dpmk.sk/aktuality/2017/oprava-cesty-na-klimkovicovej-ulici-docasne-zmeni-trasy-liniek-19-ra3-s1

————————————————————————————–

Z dôvodu rekonštrukcie uzavrú jeden úsek Klimkovičovej úplne, druhý čiastočne

Mesto Košice v zmysle plánu opráv a obnovy cestných komunikácií, ktoré spravuje, rieši v súčasnosti viaceré rekonštrukcie košických miestnych komunikácií. Vo štvrtok (19. 10. 2017) o 8.00 hod. začnú práce na Klimkovičovej ulici. Celkom bude uzavretý úsek od Janigovej po Hemerkovu ulicu, čiastočne úsek Hemerkova – Jána Pavla II. 
Stavebníkom je Mesto Košice, zhotoviteľom spoločnosť STRABAG. Podľa projektanta, z vizuálnej prehliadky vyplynulo, že komunikácia vykazuje celý rad povrchových porúch, konštrukčných i mechanických. Ide prevažne o stratu drsnosti vozovky, porušenie povrchu krytu, výtlky, koľaje, až po samotný rozpad vozovky. 
Cieľom komplexnej rekonštrukcie vozovky na Klimkovičovej ulici je zvýšenie výkonnosti pozemnej komunikácie i bezpečnosti cestnej premávky. Zároveň sa nový povrch vozovky prejaví aj v znížení hlučnosti vozidiel a väčším jazdným komfortom. 
Súčasťou prác, ktoré by podľa zhotoviteľa diela mohli byť v prípade priaznivých klimatických podmienok ukončené do konca roka, je aj rekonštrukcia povrchu autobusovej zastávky, povrchu parkovísk pre osobné automobily, výmena jestvujúcich uličných vpustí, či výmena konštrukčných vrstiev nástupišťa mestskej hromadnej dopravy (MHD). 
Vodičov motorových vozidiel bude navigovať dočasné zvislé dopravné značenie (v úseku Hemerkova – Jána Pavla II. bude doprava riadená semaforom), ktoré odsúhlasil Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach. O náhradnej trase pre linky MHD, ktoré premávajú po Klimkovičovej ulici, bude informovať Dopravný podnik mesta Košice.
Predpokladané finančné náklady na rekonštrukciu uvedených úsekov Klimkovičovej ulice sú vo výške takmer 320 tisíc Eur s DPH.

www.kosice.sk/article.php?id=20083

Updated: 24. marca 2019 — 21:39

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.