Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice

Mesto Košice získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu-PO4-SC-431-2017-16 zelená infraštruktúra na realizáciu projektov: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice“, „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice“, „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“.

Zámerom projektu je zvýšiť ekologickú stabilitu riešeného územia a zlepšiť kvalitu života obyvateľov sídliska Železníky. Prostredníctvom tvorby prirodzených krajinných prvkov zelene, znižovaním výmery nepriepustných plôch a celkovým zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami sa plánuje zvýšiť funkčná, technická, hygienická, ekostabilizačná, estetická a environmentálna hodnota riešeného priestoru.
K tomu dôjde úpravou otvoreného verejne prístupného vnútrobloku sídliska Železníky tvoreného ulicami Užhorodská, Krakovská a Miškovecká. Výsledkom stavebno – technických prác a sadovníckych úprav, ktorých výsledkom budú:
1. sadové úpravy v podobe založenia trvalkových záhonov, výsadby 72 ks krov pri obnovovaných plochách, výsadby 33 ks listnatých drevín na ostatných parcelách ako doplňujúcej kompozičnej, okrasnej a izolačnej zelene,
2. obnova trávnatých plôch poškodených stavebnou činnosťou, 
3. asanácia dvoch nefunkčných plôch prašiakov a ich transformácia na trávnaté plochy, 
4. obnova spevnených plôch oddychových zón novým mlatovým povrchom, 
5. revitalizácia športovo – rekreačných plôch, osadenie exteriérnych fitnes prvkov 5 ks, stolného tenisu 3 ks, ako aj mobiliáru lavičky 10 ks, odpadkové koše 6 ks.

www.kosice.sk/article.php?id=20775

Updated: 29. marca 2019 — 20:23

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.