Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice

Mesto Košice získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu-PO4-SC-431-2017-16 zelená infraštruktúra na realizáciu projektov: „Regenerácia vnútrobloku sídliska Kuzmányho, Košice“, „Regenerácia vnútrobloku sídliska Nad Jazerom, Košice“, „Regenerácia vnútrobloku sídliska Železníky, Košice“.

Riešené územie je vymedzené pešími komunikáciami, okolitou zástavbou ulíc Nám. L. Novomeského, Magurská a Branisková. Cieľom projektu je regenerovať otvorené verejné priestranstvo vnútrobloku na celkovej rozlohe 17 822m2. Zámerom navrhovanej regenerácie je zlepšenie kvality života obyvateľov sídliska a zvýšenie ekologickej stability územia. Prostredníctvom tvorby zelene, znižovaním výmery nepriepustných plôch a zatraktívnením lokality novými mestskými prvkami drobnej architektúry plánujeme zvýšiť funkčnú, technickú, hygienickú (zníženie hlučnosti a prašnosti), ekostabilizačnú, estetickú a environmentálnu hodnotu riešeného priestranstva. Bolo tam lokalizovaných 5 ks neperspektívnych drevín s nízkou vitalitou, predstavujúcich potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, na základe právoplatného rozhodnutia boli dreviny vyrúbané. Pôjde aj o stavebno – technické úpravy spočívajúce v obnove starých, poškodených spevnených plôch detských ihrísk a chodníka pre peších, pri ktorých sa navrhuje odstránenie živičných povrchov a podkladových vrstiev. Riešené plochy sú z pohľadu návrhu revitalizácie technicky a funkčne nedostatočné. Neobnovia sa v celej pôvodnej výmere, približne polovica povrchov plôch ihrísk bude obnovená, zvyšná časť bude odstránená a transformovaná na zeleň a chodník. Do návrhu je zahrnutá asanácia pôvodných konštrukčných vrstiev nedokončeného betónového chodníka a úprava vyšliapaných (štrkových) chodníkov zarastených burinou, ktoré nadväzujú na asfaltový chodník. Odstránené pôvodné konštrukčné vrstvy a vyšliapané chodníky sa nahradia novozaloženými mlatovými chodníkmi. Na oddelenie nových vrstiev od zelene sa použije obruba z oceľovej pásoviny. Pri stavebných prácach sa počíta aj s odstránením starých parkových obrubníkov, ktoré sa nachádzajú na plochách trávnika. Ryhy, ktoré vzniknú po odstránení obrubníkov sa zasypú zeminou a zatrávnia, vytvoríme súvislý trávnatý povrch bez zbytočných bariér a prekážok.

Sadovnícke riešenie pozostáva zo sadových úprav, ktoré esteticky a funkčne dotvoria plochy celého otvoreného verejného priestranstva. Návrh počíta s vysadením 18 ks stromov ako doplňujúcou výsadbou existujúcich drevín, ktorá odstupom času vytvorí na plochách drevinovú kostru s prepojením na celý priestor. Celková plocha navrhovaných krovito-trvalkových záhonov je 140 m². Do sadových úprav je zahrnuté aj založenie nových a obnova pôvodných trávnatých plôch, vrátane plôch po stavebných úpravách, čo predstavuje spolu plochu 1316,2 m². Na obnovenom povrchu ihriska sú navrhované nové mestské prvky drobnej architektúry – mobiliár ( lavičky, odpadkové koše ), herné a fitness prvky. V projekte sa plánuje s osadením parkovej lavičky s operadlom – 8 ks, odpadkových košov – 8 ks a exteriérových herných a fitness prvkov – 6 ks.

www.kosice.sk/article.php?id=20775

Updated: 28. marca 2019 — 20:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.