Regenerácia vnútrobloku sídliska Dargovských hrdinov

V rámci projektu budú revitalizované existujúce plochy otvoreného priestranstva na sídlisku Dargovských hrdinov vymedzeného ulicami Zupková, Buzulucká a Krosnianska. Riešenie návrhu pozostáva z regenerácie existujúcich plôch a doplnení a rozšírení zelenej infraštruktúry. Regenerácia odpočinkových plôch je navrhnutá formou asanácie a obnovy poškodených spevnených detských ihrísk a plôch prašiakov a ich konverzia na zeleň. Taktiež asanácia pieskovísk, poškodených múrikov, nevyužívaných častí chodníkov, schodov, pozostatkov obrubníkov a betónových tvárnic a následné zatrávnenie vzniknutých rýh a nerovnosti. Zámerom revitalizácie je aj rekonštrukcia a výstavba peších komunikácií, rekonštrukcia detského ihriska a to osadením nových herných prvkov, obnova multifunkčného ihriska, rekonštrukcia oplotenia a výmena mobiliáru (parkové lavičky, smetné koše) na predmetných plochách. Novovysadená zeleň prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zvýšenie ekologickej stability riešeného územia čo povedie k zvýšeniu kvality života obyvateľov žijúcich na území regenerovaného vnútroblokového priestoru. Aktivitami projektu sa naplnenia merateľné ukazovatele projektu.

www.kosice.sk/article.php?id=21549

Updated: 28. marca 2019 — 20:39

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.