Protipovodňové opatrenia – MČ Džungľa

Protipovodňová ochrana Košíc bude kvalitnejšia. Vydýchne si najmä mestská časť Džungľa, ktorú v roku 2010 ohrozovala veľká voda. Slovenský vodohospodársky podnik zajtra začína s ľavostrannou úpravou brehu Hornádu, ktorá zabezpečí ochranu pred storočnou vodou. Zvýši tiež existujúce šachty a vybuduje podzemnú tesniacu stenu. Práce by mali vodohospodári ukončiť v decembri a dielo zaplatia z vlastných zdrojov.

Trasa toku ľavostrannej úpravy rieky Hornád je navrhnutá tak, aby v čo najväčšej miere sledovala brehovú čiaru pôvodného koryta. Oporný múrik a hrádzu vybudujú v blízkosti brehovej čiary ľavej strany koryta toku, šírka múru v korune bude približne 50 centimetrov. Vodorovné a kanalizačné šachty, ktoré sa nachádzajú v trase projektovanej hrádze, sa upravia navýšením na úroveň koruny, resp. na úroveň upraveného terénu. Na zamedzenie priesakov vody podložím počas povodní SVP vybuduje podzemnú tesniacu stenu na ľavom brehu rieky Hornád v úseku medzi kultúrnym domom MČ Džungľa a mostom ŽSR.

Táto stavba zlepší ochranu Košíc pred povodňami. Ministerstvo životného prostredia chce ísť cestou účinných protipovodňových opatrení na celom území Slovenska. Je to jedna z našich priorít.“ – zdôraznil minister životného prostredia Peter Žiga.

Úsek pri mestskej časti Džungľa patril pri povodniach v roku 2010 v Košiciach ku kritickým. Vtedy prišlo k priesakom a pod tlakom stále vyššej hladiny museli vodohospodári zvyšovať ľavostrannú ochrannú hrádzu vrecami.

„Košice sú už niekoľko rokov po sebe počas záplav jedným z najviac postihovaných miest na Slovensku. Som rád, že sa nám darí komunikovať s Ministerstvom životného prostredia a byť súčinní opatreniach, ktoré ochránia životy a majetok Košičanov.“ – konštatoval primátor mesta Košice Richard Raši.

Projekt financuje SVP z vnútorných zdrojov, cena prác je 158 tisíc eur. Stavbu realizuje Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy Košice.
Rieka Hornád preteká intravilánom mesta Košice v dĺžke cca 12 kilometrov. Koryto Hornádu bolo v minulosti upravené a jeho kapacita je cca 400 – 500 m3/s, čo zodpovedá približne prietoku 20-ročnej vody. Podľa aktuálnych hydrologických údajov je prietok storočnej vody 757 m3/s, čo predstavuje podľa platných noriem dimenzačný prietok pre zabezpečenie protipovodňovej ochrany mesta.

www.minzp.sk

Updated: 27. marca 2019 — 21:58

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.