Potulky mestom – Letecká fakulta

Miesta, kde študovali československý i slovenský kozmonaut. 
Areál, ktorý za svojej éry pojal tisíce ľudí. 
Medzinárodní študenti. 
Modely lietadiel i lietadlá v životnej veľkosti. 
Umelecké diela v areáli. 
Navštívite priestory, ktoré nie sú prístupné. 
História ojedinelej vysokej školy v strednej Európe.


Z histórie Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
      Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach bola zriadená rozhodnutím Akademického senátu Technickej univerzity v Košiciach dňa 13.12. 2004 s účinnosťou od 1.2. 2005. Jej predchodkyňou bola Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach, ktorá sa od 1.9. 2004 v zmysle zákona č. 455/2004 Z.z. zlúčila s Technickou univerzitou v Košiciach.    

Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach
      Vysokoškolské a celoživotné vzdelávanie pilotov a leteckého technického personálu zabezpečovala v rámci bývalého Československa (a okolitého regiónu) a po rozdelení republiky v rámci Slovenska počas vyše 30 rokov Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Ako akreditovaná vysokoškolská vzdelávacia inštitúcia bola integrálnou súčasťou školskej sústavy republiky, s prioritnou zameraním na prípravu vojenských študentov a od roku 1991 aj civilných študentov. Jej absolventi boli profilovaní ako piloti lietadiel/vrtuľníkov a odborníci v oblastiach riadenia leteckej činnosti, leteckého strojárstva a leteckej elektrotechniky.
      Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach bola ako Vysoká vojenská letecká škola Slovenského národného povstania v Košiciach zriadená rozkazom prezidenta republiky dňa 20.6. 1972 v súlade so znením §55 ods. 4 zákona č. 19/1966 Z.z. o vysokých školách, s účinnosťou od 1.9. 1973. Vo svojej činnosti nadväzovala na dlhoročné tradície a skúsenosti predchádzajúcich leteckých škôl a učilíšť. Od roku 1997 jej bolo priznané právo vykonávať doktorandské štúdium a udeľovať vedecko-akademickú hodnosť „philosophiae doctor“ (PhD.) vo vedných odboroch Výzbroj a technika letectva a Operačné a bojové použitie letectva a protivzdušnej obrany. 

Z histórie vojenského leteckého školstva
      História československého vojenského leteckého školstva má skoro storočnú tradíciu, píše sa od roku 1919, kedy bola založená Letecká škola v Prahe. V tom istom roku bola vytvorená Pilotná škola pokračovacia. V roku 1920 sa hlavným centrom vojenského leteckého školstva stal Cheb, kde bolo ustanovené Riaditeľstvo leteckých škôl. Škola bola neskôr premenovaná na Česko-slovenské ústredné školy pre vzduchoplavectvo a neskôr na Letecké učilište. Od 1924 sa začala zriaďovať Škola pre odborný dorast letectva a vznikla aj Škola pre záložných dôstojníkov letectva. V roku 1925 došlo k zmene v dislokácii Leteckého učilišťa, ktoré bolo preložené do Prostějova a bolo premenované na Vojenské letecké učilište. Od roku 1937 sa začal opäť používať názov Letecké učilište. Likvidácia Leteckého učilišťa vzhľadom k okupácii českých krajín skončila v máji 1939. 
      Základom vojenského leteckého školstva na Slovensku sa po vyhlásení samostatného štátu stala bývalá cvičná letka leteckého pluku 3 „Generála – letca M. R. Štefánika“, dislokovaná na letiskách v Piešťanoch, Vajnoroch a v Nitre. Letka bola v októbri 1940 začlenená do novozriadenej Leteckej školy Slovenských vzdušných zbraní so sídlom na letisku v Trenčianskych Biskupiciach. 
      Po skončení vojny už v júni 1945 obnovilo svoju činnosť Letecké učilište v Prostějove. V Liberci bola zriadená Prípravná letecká škola, ktorá slúžila pre všeobecný vojenský výcvik a výučbu základov teórie potrebnej k ďalšiemu pilotnému alebo spojovaciemu výcviku ďalej slúžiacich. Dňom 15.9.1945 bola zriadená Letecká vojenská akadémia a Škola pre dôstojníkov letectva v zálohe v Hradci Králové. V tomto roku bola zriadená aj Letecká spojovacia škola 1 v Pardubiciach a znovuzriadená Letecká spojovacia škola 2 v Spišskej Novej Vsi. Praktický výcvik v navigácii, streľbe a bombardovaní leteckých navigátorov, rádiotelegrafistov, strelcov a streleckých dôstojníkov zabezpečovala Letecká strelecká škola, ktorá bola neskôr reorganizovaná na Letecké strelecké učilište. 
      Dňom 1.10.1949 bolo zriadené Letecké technické učilište so sídlom v Liptovskom Svätom Mikuláši, ktoré pozostávalo z Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov, Vojenského výchovného strediska leteckých mechanikov a Výcvikového strediska odborníkov letectva v zálohe. Od roku 1951 sa v Žamberku sformovala Škola pozemných špecialistov letectva. Od roku 1953 získavali príslušníci vojenského letectva vysokoškolské vzdelanie na leteckej a spojovacej fakulte Vojenskej technickej akadémie v Brne a na tylovej fakulte Vojenskej akadémie v Brne. Na jeseň roku 1955 bolo vojenské letecké školstvo predstavované Leteckým učilišťom v Prostějove, Leteckým technickým učilišťom v Liptovskom Mikuláši a Školou pozemných špecialistov letectva v Žamberku. Dňa 1.9.1959 bolo zrušené Letecké technické učilište a jeho časť vrátane Vojenskej odbornej školy leteckých mechanikov bola včlenená do novo-sformovaného Leteckého učilišťa premiestneného z Prostějova do Košíc. Na začiatku 60. rokov zostalo Letecké učilište v Košiciach jediným predstaviteľom a zároveň hlavným centrom vojenského leteckého školstva. V Leteckom učilišti boli pripravovaní piloti v dvojročnom štúdiu. Príprava leteckých mechanikov sa realizovala z radov príslušníkov učňovských škôl, trvala dva roky. Kvalitatívnu zmenu znamenalo reorganizovanie Leteckého učilišťa v Košiciach na Vyššie letecké učilište k 1.8.1963. V tomto vzdelávacom celku prebiehal celý komplex výcviku a prípravy pilotov, všetkých pozemných špecialistov letectva. V roku 1967 bola pri Vyššom leteckom učilišti zriadená Vojenská stredná odborná škola letecká. V roku 1970 bola zriadená Dôstojnícka pilotná škola.
      Vzhľadom k novým potrebám prípravy pilotov a leteckých špecialistov, bola rozkazom prezidenta republiky č. 08 z 28.6.1972 zriadená dňom 1.9.1973 Vysoká vojenská letecká škola SNP v Košiciach (VVLŠ SNP), ktorá mala v podriadenosti dva letecké školské útvary v Košiciach a v Přerove. Tieto plnili úlohu praktického leteckého výcviku. Rozkazom prezidenta republiky č. 11 z 22.8.1979 boli zriadené dve fakulty: fakulta veliteľsko-inžinierska a fakulta vojensko-inžinierska. Do ich organizačnej štruktúry boli včlenené príslušné odborné katedry. Zároveň vznikli katedry s celoškolskou pôsobnosťou. Od 1.11.1986 sa VVLŠ SNP stala školiacim pracoviskom pre výchovu vedeckých pracovníkov. Pre skvalitnenie leteckého výcviku bol k 1.9.1987 vytvorený letecký školský útvar v Piešťanoch. Významná etapa vo vývoji školy nastala po novembri 1989. Na základe prijatej vojenskej doktríny a zmenených zahranično-politických väzieb bola prehodnotená štruktúra, úlohy a obsah činnosti vojenského školstva. Došlo k podstatným zmenám v organizačnej štruktúre VVLŠ SNP. V roku 1991 bola škola rozdelená na akademickú časť a na Školiace a výcvikové stredisko letectva, v ktorého pôsobnosti vzniklo i Stredisko zahraničného leteckého výcviku. Zmenila sa podriadenosť leteckých školských útvarov a boli premenované fakulty. Z veliteľsko-inžinierskej sa stala Letecká fakulta a z vojensko-inžinierskej Fakulta leteckej a zabezpečovacej techniky. V tejto dobe začali vo VVLŠ študovať i civilní študenti. Škola sa vo svojej činnosti plne riadila štátnym zákonom o vysokých školách. Po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky bola zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Zb. Vysoká vojenská letecká škola SNP premenovaná na Vysokú vojenskú školu letectva generála Milana Rastislava Štefánika. Uvedeným zákonom boli zrušené fakulty. 
      Zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 324/1996 Z.z. bola Vysoká vojenská škola letectva gen. M. R. Štefánika v roku 1996 premenovaná na Vojenskú leteckú akadémiu gen. M. R. Štefánika v Košiciach. Dňom 1.10.2001 bola zriadená Výcviková letka Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika v Košiciach.

Zdroj: web.tuke.sk/lf

Updated: 26. marca 2019 — 21:47

1 Comment

Add a Comment
  1. taku skolu polozit do muky……

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.