Polyfunkčný objekt OPACITY

Výstavba polyfunkčného objektu OPACITY s prevažujúcou funkciou bývania a doplnkovou funkciou mestskej občianskej vybavenosti (priestorov pre obchod a služby, priestorov pre verejné stravovanie, kultúru a rekreáciu) ako aj realizácia príslušnej statickej dopravy.

Riešené územie je vymedzené ulicou Štúrova, ulicou Táborská, parcelami piatich rodinných domov na ulici Táborská a areálom autoumyvárne Dunajská. Predmetná parcela je oplotená, nezastavaná, voľná a vo vlastníctve investora.
Umiestnenie navrhovanej činnosti v danej lokalite je v súlade s územným plánom hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice. Vzhľadom na to, že pozemkom investora prechádza hranica funkčnej zóny je objekt rozdelený do dvoch funkčných a výškových častí:
– východná časť objektu, ktorá je vymedzená hranicou funkčnej zóny a územným plánom definovaná ako plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia a obytné plochy málopodlažnej zástavby, je navrhnutá ako 7 podlažný objekt s dvomi podzemnými a 5 nadzemnými podlažiami (ďalej NP).
– západná časť objektu ohraničená hranicou funkčnej zóny a územným plánom definovaná ako plochy mestského a nadmestského občianskeho vybavenia, je navrhnutá ako 7 až 12 podlažný objekt s dvomi podzemnými podlažiami (ďalej PP) a 5 až 10 NP, ktoré sú terasovito odstupňované smerom k ulici Štúrova.
Navrhovaný objekt je pôdorysne členitého tvaru nepravidelného päťuholníka o celkových rozmeroch strán cca 72,13 x 51,83 m a je tvorený 2 PP a 5 až 10 NP, ktoré sú terasovite odstupňované smerom k ulici Štúrova. Vnútroblok navrhovanej stavby je riešený ako „zelené“ parkové plochy.
Vjazd na pozemok je navrhnutý na severozápadnej hranici pozemku s dopravným napojením na Štúrovu ulicu.

Začiatok výstavby: rok 2019
Ukončenie výstavby: 24 mesiacov od začatia stavby

Celková plocha riešeného územia 5 753 m2
Zastavaná plocha polyfunkčného domu 1 777 m2
Celkový obostavaný priestor 52 733 m3
Celková úžitková plocha 17 577 m2
Celková plocha apartmánov (bez loggií a terás) 7 250 m2
Celkový počet apartmánov 113
Predpokladaný počet obyvateľov 294
Celková plocha obslužných komunikácií 640 m2
Celková plocha spevnených plôch (parkovísk a chodníkov) 1 252 m2
Celková plocha sadových a parkových úprav 1 719 m2
Počet interiérových parkovacích miest 194
– z toho pre imobilných 7
Počet exteriérových parkovacích miest 21
– z toho pre imobilných 2

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-objekt-opacity

Updated: 20. marca 2019 — 20:01

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.