Polyfunkčný objekt Huštáky

Vyjadrenia k stavebnému zámeru:

Stanovisko úseku štátnej správy ochrany prírody a krajiny: 

V predloženom zámere sa:
1.      str. č. 23 konštatuje, že stavba nezasahuje do žiadneho z prvku RÚSES a MÚSES,
2.      na str. 51 sa konštatuje, že výstavba a prevádzka navrhovanej investičnej činnosti nezníži ekologickú stabilitu krajiny, nakoľko nedôjde k zásahom do prvkov územného systému ekologickej stability.
 
Uvedené sa nezakladá na pravde.
V MÚSES mesta Košice, je „Park na Žriedlovej ulici“ vyčlenený pod týmto názvom ako Biocentrum mestskej regionálnej úrovne, pričom na ploche biocentra je potrebné zabezpečiť údržby plochy biocentra pred navrhovanou prestavbou parku a zrealizovať naplánovanú prestavbu parku.
V predloženom zámere, taktiež nie je uvedené, že predmetná lokalita je v zmysle RÚSES mesta Košice vyčlenená ako tzv. Ekologicky významný segment mestskej zelene, ktorý ho charakterizuje, ako taký súbor segmentov mestskej zelene na území mesta, ktorý je významný z hľadiska sadovníckej hodnoty taxónov, dendrologických zvláštností, estetických hodnôt v nadväznosti na urbanistickú koncepciu a ostatných pozitívnych funkcií, ktoré vegetačné systémy v meste plnia. 
Mesto Košice – stavebný úrad
      Tunajší úrad nesúhlasí s predloženým zámerom, nakoľko nie je v súlade s podkladmi podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona, t.j. územným plánom zóny – Regulačným plánom OBVODOV0 CENTRUM KOŠICE TERASA. V Regulatívach územného rozvoja tohto regulačného plánu, v jeho záväznej časti sú určené základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia, ktoré sú určené v regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia podľa blokov. Pre jednotlivé bloky vyznačené vo výkrese číslo 2 – komplexný návrh, ktorým sú určené funkčné, priestorové, dopravné a pamiatkové regulatívy, sa určujú ďalšie záväzné regulatívy a limity. Vo funkčnom využití uvádzanom pri jednotlivých blokoch, je uvedený doporučený rozsah prípustných variant hlavnej záväznej funkcie.
      Navrhovaná stavba sa nachádza v bloku č. 13c, kde sa nepripúšťa žiadna stavba (v súčasnosti sa tam nachádza historický evanielický cintorín) a funkčné využitie lokality je verejná zeleň – parkové úpravy.
 
Krajský pamiatkový úrad Košice
      Dotknutý orgán z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk nesúhlasí s predloženým zámerom, a to s umiestnením novostavby na predmetnom území, a teda posudzovať tento zámer podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje za bezpredmetné. KPÚ svoje stanovisko odôvodňuje tým, že na riešenom území na parcele č. 2058 sa nachádza evanjelický cintorín . Nachádza sa tu aj národná kultúrna pamiatka – cintorínska kaplnka, ktorá je evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 3677/0.

Účelom navrhovanej činnosti je príprava územia a realizácia hlavného objektu stavby „Polyfunkčný objekt Huštáky – Košice“, katastrálne územie Košice, p.č. 2058 a 3778/2. Objekt je novostavba – samostatná polyfunkčná budova, má pôdorysný tvár písmena L. Je rozdelená do troch samostatných dilatačných celkov. Každý z týchto celkov má inú výšku. Najvyššie je južné nárožie, ktoré má jedenásť nadzemných podlaží. Stredná časť má štyri nadzemné podlažia a severné nárožie má šesť podlaží. Objekt je naplnený viacerými funkciami – parkovanie, služby, prechodné ubytovanie a bývanie s príslušným technickým zázemím. Objekt je osadený do svahu . Časť objektu je pod úrovňou terénu. Celý objekt je podpivničený. Vstupy sú z dvoch úrovní – zo strany Žriedlovej ulice sú vstupy v úrovni 1.NP , zo strany parcely sú vstupy v úrovni 3.NP. Súčasťou stavby bude Súčasťou stavby bude aj rekonštrukcia kaplnky, výstavba oporných múrov a oplotenia a výstavba inžinierských objektov – Spevnené plochy, Pojazdné spevnené plochy a DZ ( dopravné znacenie), Pešie spevnené plochy, Terénne úpravy, Parkové a sadové úpravy, Drobná architektúra, Preložka slaboprúdu, Zásobovanie elektrickou energiou a Plynová pripojka.

POČET BYTOV ( dlhodobé ubytovanie) – južné nárožie – spolu 48
Z toho – jednoizbové byty – 3 – dvojizbové byty – 45
Počet apartmanových bytov ( krátkodobé ubytovanie) severné nárožie – spolu – 20
Z toho : – dvojizbové apartmanové byty – 15 – trojizbové apartmanové byty :- 5
POČET PARKOVACÍCH MIEST – spolu 186
Z toho : – parkovanie pred objektom – 12 – parkovanie v objekte- 174

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/polyfunkcny-objekt-hustaky-kosice

Niečo z histórie:
Cirkevný a čiastočne aj občiansky život košickej evanjelickej komunity sa počas protireformácie sústredil práve na Žriedlovej ulici. Boli tu postavené drevené stavby kostola a školy, ktoré v roku 1706 pri obliehaní Košíc vyhoreli. Ostal len cintorín. Cintorín na Žriedlovej ulici je pozoruhodným miestom posledného odpočinku mnohých výnimočných a významných osobností nielen v rámci dejín Košíc, ale aj v širšom historicko-medzinárodnom kontexte.

Starý evanjelický cintorín bol založený okolo roku 1687. Pochovávali na ňom do roku 1889 a okrem hrobov boli na ňom rodinné krypty starých evanjelických rodín a zároveň významných osobností mesta, ktoré sa podieľali na jeho rozvoji. Ako podnikatelia, obchodníci, verejní činitelia, advokáti. Bol tu, či je, pochovaný aj účastník vojny Juhu proti Severu – Andrej Gallik. Projekt parku (nie Memoriálneho) v 70. rokoch minulého storočia, kedy bola pri moci komunistická strana, pomohol toto pietne miesto zdevastovať. Múr zbúrali, hroby sú zarovnané, náhrobné kamene, ak nezmizli, tak sú vtlačené do zeme. Z múrov, kde boli osadené kovové tabule ich nejaké ruky museli vysekať, možno do zberu. Vidno prepadnutú pôdu, no nič čo by pôsobilo pietne…
Prvá známa zmienku o projekte Memoriálneho parku je z roku 1995. Vtedy podal Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku – Csemadok návrh na zriadenie Memoriálneho parku. V roku 2008 podal Dejepisný spolok návrh na vyhlásenie Evanjelického cintorína za pamätihodnosť mesta Košice. Niekedy okolo roku 2007, Dejepisný spolok v Košiciach a iné občiansko-aktivistické skupiny (Spolok na podporu skrášľovania Košíc, …) podali opäť návrh na vyhlásenie Memoriálneho parku.
https://sites.google.com/site/mariankoszoru/kosice/memorialny-park

Viac fotiek z ev. cintorína nájdete tu:
http://www.kosice.estranky.sk/clanky/potulky-za-hradby/evanjelicky-cintorin.html


V júni 2010 bolo oznámené prerokovanie Zmien a doplnkov územného plánu hospodársko – sídelnej aglomerácie Košice – 2010, kde Úrad hlavného architekta navrhol, aby sa v Územnom pláne zmenila časť územia starého Evanjelického cintorína na polyfunkciu. Po viacerých námietkach a pripomienkach však táto zmena ÚP nakoniec neprešla.

http://www.kosice.sk/article.asp?id=8075

V apríli 2012 bolo na mieste evanjelického cintorína možné vidieť vŕtaciu súpravu…


https://www.facebook.com/groups/spolok.kosice/

Updated: 5. apríla 2019 — 22:16

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.