Park Moyzesova – revitalizácia

Jedným z cieľov projektu Košice EHMK 2013 je decentralizovanie kultúry z historického centra mesta bližšie k obytným štvrtiam. Tento zámer sa realizuje prostredníctvom revitalizácie parkov mimo centrálnej mestskej zóny. Obnova zelene, povrchov, skultúrnenie prostredia a doplnenie o potrebnú infraštruktúru prinesie nové možnosti a priestory prezentácie umenia v netradičnom prostredí verejných priestranstiev. Rekonštrukcie parkov sú navrhované s ohľadom na rôzne aktivity a na všetky vekové kategórie.

Park Moyzesova v Rádiu Košice 15.11.2012

Rekonštrukcia a revitalizácia mestskej aleje Moyzesova, ktorá má výrazné historické hodnoty urbanizmu a vzrastlej zelene, vytvorí kvalitné prírodné prostredie s unikátnou Open air gallery (exteriérová galéria) a možnosťami pre oddych, šport, zábavu a estetické zážitky s plochami slúžiacimi kultúrnym podujatiam. Zatraktívnenie parku Moyzesova rozšíri využitie centrálnej mestskej zóny a umožní organizovanie kultúrnych podujatí rôzneho druhu v parkovom prostredí.

 

Park Moyzesova SEVER – situácia
Park Moyzesova STRED – situácia
Park Moyzesova JUH – situácia

Účel stavby: kompletná rekonštrukcia výrazného mestotvorného prvku, ktorou je jestvujúca mestská alej s výraznými historickými hodnotami urbanizmu a historickej vzrastlej zelene, kde po rekonštrukcii a revitalizácii vznikne kvalitné prírodné prostredie pre oddych, šport, zábavu a estetické zážitky s plochami slúžiacimi aj pre kultúrne podujatia a výstavníctvo /open gallery/, ktoré sú riešené v zmysle projektu EHMK 2013. 2) Charakter stavby: Rekonštrukcia. 3) Stavba je rozdelená na štyri hlavné stavebné objekty a na jednotlivé pod objekty. Celková plocha riešeného územia: a) park: 35 420 m, b) Fontána: nadzemná časť podzemná časť: 25 m / 12 m. 4) Vlastník pozemkov a zariadení stavby pred aj po ukončení stavby: Mesto Košice. 5) Prevádzkovateľ parku: Správa mestskej zelene Košice, Rastislavova 79, 040 01 Košice. 6) Správca VO: Fy. Eltodo Košice. 7) Užívateľ stavby: široká verejnosť, kultúrne a spoločenské organizácie. 8) Termín ukončenia výstavby: do 31.12.2012. 9) Základné princípy architektonického návrhu riešenia parku: a) zachováva pôvodný kompozičný zámer štvorradovú alej, b) rešpektuje tri línie chodníkov a zachováva ich šírku, c) v maximálnej miere zachováva sadovnícky perspektívne dreviny, d) zachováva jestvujúce druhy drevín a charakter stromoradia, e) rešpektuje koreňovú zónu vzrastlých stromov drevín a nezasahuje do nej stavebnými úpravami (výkopmi, novými spevnenými plochami), f) zabezpečenie bezkolízného pohybu chodcov priečne cez alej návrhom diagonálnych chodníkov na exitujúcich a plánovaných peších trasách, g) obmedziť rušivé vplyvy cestnej premávky ochrannou zeleňou, ktoré by usmernilo pohyb chodcov do vybraných bodov (bezpečné prechádzanie po prechodoch pre chodcov). Návrh ochrannej zelene musí rešpektovať rozhľadové pole vodičov, h) vytvorenie cyklistického chodníka, i) oprava povrchovej úpravy chodníkov, využíva v najväčšej miere nespevné povrchy chodníkov, j) preriešiť napojenie parku na všetky komunikácie formou bezbariérového prechodu, k) rešpektovať priehľady na budovu miestneho úradu v severnej časti, l) kompozične ukončiť alej v južnej aj severnej časti parku s vytvorením plochy pre kultúru a spoločenské aktivity, m) vytvorenie výhľadovej plochy pre osádzanie nových výtvarných diel.

Updated: 1. apríla 2019 — 20:19

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.