Park Komenského – rekonštrukcia a revitalizácia

Park Komenského Východ bude určený pre rodiny a detské aktivity. Modernizovaná fontána v parku bude symbolizovať návrat vody a vodných prvkov do mesta. V parku bude obnovený mobiliár, inštalované detské preliezačky, zrekonštruované verejné osvetlenie. Navrhovaná je výsadba nových stromov, živých plotov a okrasných tráv. Súčasťou parku bude vytvorená plocha na tvorbu a prezentáciu výtvarných diel najmladších umelcov. Park Komenského Západ bude po rekonštrukcii slúžiť ako miesto pre organizovanie malých eventov (koncerty, performance, výstavy študentov univerzít) a miesto stretávania študentov a seniorov. Park bude kompozične doplnený o dve menšie spevnené plochy, určené na rôzne kultúrne podujatia a zrekonštruovaný plot, slúžiaci ako výstavná plocha. Súčasná fontána ako aj mobiliár parku budú modernizované. V parkoch sa budú konať najmä multižánrové podujatia, školské kultúrne aktivity, svetelné inštalácie, mediálne projekty a temporárne inštalácie.

Prázdniny si v Košiciach môžete užiť aj v mestských parkoch – tlačová správa 

II.) Rekonštrukcia a revitalizácia – Park Komenského východ: 1) Účel stavby: kompletná rekonštrukcia výrazného mestotvorného prvku, ktorou riešený park je. Rekonštrukcia a revitalizácia prispeje realizáciou nového osvetlenia a odstránenia nefunkčných a zanedbaných plôch v parku aj k zvýšeniu bezpečnosti riešeného územia a tým k jeho využívaniu na kultúrne aktivity. 2) Charakter stavby: Rekonštrukcia a revitalizácia. 3) Stavba je rozdelená na jednotlivé stavebné objekty. Celková plocha riešeného územia: 3.1) park: 15 126 m, 3.2) fontána: nadzemná časť podzemná časť: 21,44 m 11,16 m. 4) Vlastník pozemkov a zariadení stavby pred aj po ukončení stavby: Mesto Košice. 5) Správca parku: Správa mestskej zelene Košice. 6) Správca VO: Fy. Eltodo Košice. 7) Užívateľ stavby: široká verejnosť, kultúrne a spoločenské organizácie. 8) Termín ukončenia výstavby: do 31.12.2012. 9) Stavba nie je podmienená žiadnymi časovými, ani vecnými väzbami ani ďalšími vyvolanými investíciami. Pred samotnou realizáciou stavby nie je potrebné realizovať demolácie, preložky inžinierskych sietí a pod.. 10) Základné princípy architektonického návrhu riešenia parku: a) v maximálnej miere zachovať existujúcu sadovnícky perspektívnu zeleň, b) uplatnením štruktúry hlavných kompozičných trás vytvoriť jasnú koncepciu siete chodníkov – akceptovať silné pešie ťahy podľa súčasných potrieb, c) časť parku pred poliklinikou Sever primárne koncipovať ako vstupný predpriestor pred objektom polikliniky s dostatočným počtom lavičiek, d) vytvoriť v parku plochy pre oddych a pre organizovanie kultúrnych podujatí v zmysle projektu EHMK 2013, e) vytvoriť zaujímavú dlhodobo udržateľnú estetickú výsadbu zelených plôch a záhonov, f) oživiť park atraktívnou vodnou fontánou, g) vybaviť park detskými atrakciami a športovými atrakciami.
III.) Rekonštrukcia a revitalizácia – Park Komenského západ: 1) Účel stavby: kompletná rekonštrukcia výrazného mestotvorného prvku, ktorou riešený park je. Rekonštrukcia a revitalizácia prispeje realizáciou nového osvetlenia a odstránenia nefunkčných a zanedbaných plôch v parku aj k zvýšeniu bezpečnosti riešeného územia a tým k jeho využívaniu na kultúrne aktivity. 2) Charakter stavby: Rekonštrukcia a revitalizácia. 3) Stavba je rozdelená na jednotlivé stavebné objekty. Celková plocha riešeného územia: 3.1) park: 27 163 m, 3.2) fontána: nadzemná časť podzemná časť: 53,38 m2 11,16 m. 4) Vlastník pozemkov a zariadení stavby pred aj po ukončení stavby: Mesto Košice. 5) Správca parku: Správa mestskej zelene Košice. 6) Správca VO: Fy. Eltodo Košice. 7) Užívateľ stavby: široká verejnosť, kultúrne a spoločenské organizácie. 8) Termín ukončenia výstavby: do 31.12.2012. 9) Stavba nie je podmienená žiadnymi časovými, ani vecnými väzbami ani ďalšími vyvolanými investíciami. Pred samotnou realizáciou stavby nie je potrebné realizovať demolácie, preložky inžinierskych sietí a pod. 10) Základné princípy architektonického návrhu riešenia parku: a) v Maximálnej miere zachovať existujúcu sadovnícky perspektívnu zeleň, b) uplatnením štruktúry hlavných kompozičných trás vytvoriť jasnú koncepciu siete chodníkov akceptovať silné pešie ťahy podľa súčasných potrieb, c) preriešiť vstupy do parku, zvýrazniť ich, d) vytvoriť v parku plochy pre oddych a pre organizovanie kultúrnych podujatí v zmysle projektu EHMK 2013, e) vytvoriť zaujímavú dlhodobo udržateľnú estetickú výsadbu zelených plôch a záhonov, f) oživiť park atraktívnou vodnou plochou a fontánou.

 

Park Komenského Západ – situácia

 

Park Komenského Východ – situácia
Updated: 1. apríla 2019 — 20:25

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.