Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo

Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúka možnosti využitia pre vlastné produkcie obohacujúce bábkové inscenácie o novú, zatiaľ nevyužitú dimenziu prezentácie. Otvorená zóna bude prístupná pre umelecké kruhy a pre verejnosť nárokujúcu si spôsoby umeleckého a kultúrneho vyžitia sa v netradičnom priestore. Vznikne možnosť pre vlastnú prezentáciu už existujúcich inscenácií Bábkového divadla, možnosť využitia pre hosťujúce európske bábkové divadlá, pre realizáciu workshopov pre deti, pre literárne večery, prezentácie mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov a pre filmové večery pod holým nebom s možnosťou prezentácie mladých a začínajúcich tvorcov.
Projekt vzniká pre potreby detí, rodičov, umelcov a ľudí z kultúrneho života. Priestor takéhoto typu v Košiciach chýba. Upravené átrium je práve tým priestorom, ktorý nahradí absentovanie kultúrnych podujatí v letných mesiacoch, počas ktorých je väčšina divadiel nečinná.
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Rekonštrukcia
a modernizácia objektu Bábkového divadla, vrátane obstarania vybavenia:
Exteriér:
a) obnova fasád a výmena okenných výplní (objekt na Tajovského ul.)
b) v rámci nádvoria dôjde k:
– rekonštrukcii spevnených a zatrávnených plôch, hľadiska, javísk, vonkajšieho
osvetlenia;
– prekrytiu hlavného javiska;
– umiestneniu oceľovej rampy pre imobilných a výkladových vitrín;
– výmene schodísk na nádvorí a oceľového premostenia na 2.NP medzi oboma
objektmi;
– obnova pavlače na objekte z Alžbetinej ul.;
– odstráneniu nefunkčnosti hygienických zariadení (kanalizácia).
Interiér:
a) v objekte dôjde k:
– obnove hygienických zariadení – 1. NP;
– obnove podláh – 1. a 2. NP;
– realizácii interiérových náterov;
b) premiestnenie pokladne k hlavnému vstupu
Obstaranie vybavenia a IKT:
– scénické osvetlenie, audiovizuálna a projekčná technika
– vytvorenie WIFI zóny
– schodolez
 
Rekonštrukciou objektu a vytvorením otvorenej zóny Bábkového divadla sa dosiahne jeho vyšší štandard a dôjde k:
využitiu zariadenia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického regiónu v súvislosti s realizáciou projektu EHMK – Košice 2013;
rozšíreniu chýbajúcich funkcií bábkového divadla a vytvoreniu priestoru s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov;
transformácii existujúceho objektu na otvorené zóny – moderné multifunkčné kultúrne priestory 21. storočia;
oživeniu a zatraktívneniu verejného priestoru, v ktorom má občan a jeho aktivity svoje miesto;
zvýšeniu medzinárodnej atraktivity mesta, rozvoju a inovácii kultúrnej infraštruktúry a následne k zvýšeniu počtu jeho návštevníkov;
zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej účasti – vyššej participácii na kultúrnom živote;
posilneniu kultúrneho, sociálneho rozvoja a k zvýšeniu kvality verejného života
vytvoreniu bezbariérového prístupu do objektov a na nádvorie bábkového
divadla;
vytvoreniu priestoru, ktorý ponúkne voľnosť prezentácie umeleckej tvorivosti a prepojenie umeleckého a mimoumeleckého estetična pedagógov, umelcov, rodičov, ich detí a ľudí z kultúrneho života, ktorý v Košiciach absentuje.
 
Celkové výdavky projektu : 579 465,48 €
Požadovaná výška NFP : 550 492,20 €

 www.vucke.sk

Updated: 1. apríla 2019 — 20:42

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.