Ostrov kultúry – Východoslovenská galéria

Projekt nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie objektu. Zabezpečí vytvorenie plnohodnotného kultúrneho a vzdelávacieho priestoru, ktorý bude nielen dôstojne reprezentovať Košice – EHMK 2013, ale bude slúžiť aj budúcim generáciám súčasných i potenciálnych používateľov. Dôjde k multifunkčnému využitiu nových výstavných priestorov, využívaniu najnovších technológií a vytvoreniu ideálnych podmienok pre splnenie náročných kritérií prezentácie súčasného umenia a využitia na vzdelávacie účely. Zvýši sa kredit pre domácich vystavujúcich umelcov, zvýšia sa možnosti prezentácie nášho umenia v zahraničí. Projekt zabezpečí zvyšovanie hodnoty národného dedičstva a národnej hrdosti.

Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúka možnosti využitia pre vlastné projekty. Otvorená zóna bude prístupná pre umelecké kruhy a pre verejnosť nárokujúcu si spôsoby umeleckého a kultúrneho vyžitia sa v netradičnom priestore. Vznikne možnosť prezentácie iných druhov umení – vizuálne divadlo, tanec, prednášky, besedy, workshopy, atď.
Stanovené ciele projektu budú dosiahnuté prostredníctvom aktivity: Rekonštrukcia a rozšírenie priestorov Východoslovenskej Galérie, vrátane obstarania vybavenia:
Interiér:
– vytvorenie novej multifunkčnej klimatizovanej výstavnej sály pod existujúcim nádvorím, vrátane zachovania časti historického kamenného základového a uličného muriva;
– rekonštrukcia existujúcich suterénnych priestorov – nové technické zázemie: sklad, strojovňa vzduchotechniky, serverovňa, kuchynka, sociálne zariadenia, nádrž na zachytávanie dažďovej vody;
– vytvorenie bezbariérového prístupu do suterénnych priestorov – osobný a nákladný výťah;
– rekonštrukcia kanalizácie;
Exteriér:
– rekonštrukcia nádvoria – realizácia novej kamennej dlažby s prezentáciou polohy pôvodných múrov a archeologických nálezov;
Interiérové vybavenie a IKT:
– audiovizuálna, projekčná a výpočtová technika, vrátane štruktúrovanej kabeláže;
– vybavenie (vitríny, stôl, stoličky..)
Rekonštrukciou objektu, rozšírením priestorov, vytvorením otvorenej zóny a zvýšením materiálno-technického zabezpečenia galérie sa dosiahne jej vyšší štandard a dôjde k:
využitiu zariadenia a k zvýšeniu konkurencieschopnosti Košického regiónu v súvislosti s realizáciou projektu EHMK – Košice 2013;
– zvýšeniu kvality poskytovaných služieb a vzniku priestoru spĺňajúceho moderné požiadavky na výstavníctvo, hudobný performance, vernisáže, alternatívne divadelné a tanečné vystúpenia;
vytvoreniu nového multifunkčného výstavného priestoru – sály súčasného umenia;
vytvoreniu otvorenej zóny, priestoru s voľnou dostupnosťou pre návštevníkov, ktorý bude poskytovať verejnosti prístup k hodnotám zbierkového fondu, prostredníctvom rekonštrukcie nádvoria galérie;
– vytvoreniu bezbariérového prístupu v rámci objektu (výťahy);
zvýšeniu medzinárodnej atraktivity galérie, rozvoju a inovácii kultúrnej infraštruktúry a následne k zvýšeniu počtu jej návštevníkov;
zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov, návštevníkov mesta a ich aktívnej účasti
vyššej participácii na kultúrnom živote;
– posilneniu kultúrneho, sociálneho rozvoja a k zvýšeniu kvality verejného života.
Celkové výdavky projektu : 2 930 725,12 €
Požadovaná výška NFP : 2 784 188,86 €
Updated: 1. apríla 2019 — 20:23

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.