OD Mier – nadstavba bytov

Nadstavba bytov – obchodný dom Mier, Národná trieda 56, Košice

Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou a  nariadenie ústneho pojednávania.
 
Dňa 17.7.2012 podal AS DEVELOPMENT Košice s.r.o., Národná trieda 56, Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Nadstavba bytov – obchodný dom Mier, Národná trieda 56, Košice.“ na pozemkoch parcelné čísla 5519/5, 5519/3, 5517, 8218/1 a 8284 v katastrálnom území Severné mesto (evidovanom v registri „C“).
 
             Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.
 
 Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako príslušný stavebný úrad I stupňa podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s § 36 ods. 1 a ods. 4 stavebného zákona, v súlade s vyhláškou č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:
 
25.9.2012 o 9.00   hod
 
so stretnutím účastníkov na stavebnom úrade, pracovisku Košice – Staré Mesto, 1. posch., č.dverí 70 – zasadačka (zadný trakt).

http://www.kosice.sk/article.asp?id=11467

Updated: 23. marca 2019 — 21:26

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.