Obytný súbor Park Anička

Projekt obytného komplexu Park Anička je situovaný do lokality rekreačnej zóny Anička v mestskej časti Košice Sever. Komplex tvoria 4 bytové domy, polyfunkčný objekt, parkovacie miesta a v Košiciach výnimočný uzavretý areál plný zelene, s fontánou, športovým ihriskom, ihriskami pre deti a relaxačným priestorom len pre jeho obyvateľov. Park Anička ponúka všetko pre praktický a pohodlný život, predstavuje ideálnu kombináciu moderného bývania, dostupnosti služieb, vzdialenosti do centra, prírody a súkromia.

Rekreačná zóna Anička je jednou z najväčších oddychových zón mesta Košice. Ponúka široké možnosti pre šport, oddych a zábavu s množstvom ihrísk, tenisovými kurtmi či kúpaliskom. Môžete si vychutnávať prechádzky v parku alebo sa vybrať bicyklom na výlet do okolia.

Park Anička ponúkne v štyroch bytových domoch spolu 111 bytov rôznych dispozičných riešení a rozmerov. K dispozícii budú 2,3,4 a 5 izbové byty vo vysokom štandarde, ale s najlepším pomerom kvality a ceny. Veríme, že si vyberiete ideálny byt pre vás. Detailné informácie o dispozičnom riešení a štandardoch budú k dostupné 1.10.2014

Projekt ponúka 102 vnútorných parkovacích miest formou garážového státia, ktoré umožňuje prejsť „suchou nohou“ z auta do bytu. Spolu s ďalšími 134 miestami vonkajšieho státia bude celkovo k dispozícii 236 parkovacích miest pre byty.

ZAČIATOK PREDAJA 1. OKTÓBER 2014
ZAČIATOK VÝSTAVBY OBYTNÉHO SÚBORU JAR 2015
ZAČIATOK VÝSTAVBY POLYFUNKČNÉHO CENTRA JAR 2016
UKONČENIE VÝSTAVBY OBYTNÉHO SÚBORU JESEŇ 2016
UKONČENIE VÝSTAVBY POLYFUNKČNÉHO CENTRA KONIEC ROKA 2016

www.parkanicka.sk 

Staršie fotografie:

———————————————————————————————-

1.4.2015 bolo vydané stavebné povolenie pre stavbu „Obytný súbor „Park Anička“, Košice.“ 
www.kosice.sk/article.php?id=15530

SO 111 – 01       Bytový dom – typ A
Novostavba bytového domu je v tvare obdĺžnika s 8 nadzemnými podlažiami (NP). Na 1.NP sa nachádzajú garáže – 41 ks parkovacích miest,  36 ks pivnice, výťah, schodisko, technické zázemie a kotolňa  a na 2.NP až 8.NP 51 ks bytových jednotiek (z toho 2-izbové 14 ks, 3-izbové 20 ks, 4-izbové 16 ks  a  5-izbové 1 ks).
Celková zastavaná plocha objektom úroveň 1.NP je 1369,67 m2, celková úžitková plocha objektu je 6 196,95 m2 + loggie, terasy a strechy 1663,89 m2,  úžitková plocha bytov je  4429,77 m2,  úžitková plocha garáže je  922,57 m2, obostavaný priestor  je 21214,00 m3.

SO 121 – 01       Bytový dom – typ B1
Novostavba bytového domu je v tvare obdĺžnika s 6 nadzemnými podlažiami (NP). Na 1.NP sa nachádzajú garáže s 15 ks parkovacích miest, 15 ks pivnice, výťah, schodisko a kotolňa a na 2.NP až 6.NP 18 ks bytových jednotiek (z toho 2-izbové 1 ks, 3-izbové 7 ks a 4-izbové 9 ks a  5-izbové 1 ks).
Celková zastavaná plocha objektom úroveň 1.NP je 530,87 m2, celková úžitková plocha objektu je 2439,22 m2 + loggie, terasy a strechy 470,62 m2, úžitková plocha bytov je  1829,45 m2,  úžitková plocha garáže je  341,10 m2, obostavaný priestor je 8271,65 m3.

SO 122 – 01       Bytový dom – typ B2 a B3
Novostavba bytového domu je členitý objekt skladajúci sa z dvoch „lodí“ kolmých na spájajúcu podnož objemu garáží 1.NP. Dvojica bytových domov sa skladá so  6 nadzemných podlaží (NP). Na 1.NP sa nachádzajú garáže s 48 ks parkovacích miest, 45 ks pivnice, výťahy, schodiská, závetria, zádveria, kotolne, upratovačka, technické miestnosti ELI, kočikárne a na 2.NP až 6.NP 46 ks bytových jednotiek (z toho 2-izbové 14 ks, 3-izbové 17 ks a 4-izbové 15 ks).
Celková zastavaná plocha objektom úroveň 1.NP je 1688,17 m2, celková úžitková plocha objektu je 5596,65 m2 + loggie, terasy a strechy 1227,68 m2, úžitková plocha bytov je  3764,29 m2,  úžitková plocha garáže je  1058,82 m2,obostavaný priestor je 18236,25 m3.

————————————————————————————————–

Dňa 10.12.2014 podal MM Invest Košice s.r.o., Kováčska 19, Košice na tunajší úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu  „Obytný súbor „Park Anička“.

www.kosice.sk/article.php?id=15156

————————————————————————————————-

Dňa 31.7.2014 podal MM Invest Košice s.r.o., Kováčska 19, Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Obytný súbor „Park Anička“, Košice.“


Mesto Košice, pracovisko Košice-Staré Mesto, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania verejnou vyhláškou a súčasne nariaďuje k prerokovaniu návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň:

2.9.2014 o 10.00 hod

so stretnutím účastníkov na stavebnom úrade, pracovisku Košice – Staré Mesto, 1. posch., č.dverí 70 – zasadačka (zadný trakt).

————————————————————————————————————–
 

Navrhovateľ MM INVEST Košice, s.r.o., Kováčska 19, 040 01 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 22 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer „Obytný súbor Park Anička„.
Zámer je k dispozícií k nahliadnutiu v budove Miestneho úradu Mestskej časti Košice-Sever, v kancelárii č. 208, na II. poschodí (oddelenie rozvoja mestskej časti) v každý pracovný deň počas stránkových hodín najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie a jeho doručení, t.j. do 06.06.2014.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského č. 52, 041 26 Košice, najneskôr do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná.

Účelom navrhovanej činnosti je výstavba 3 samostatne stojacich viacpodlažných bytových domov (A, B B1,B 2 + B3) pre 114 bytov a 1 polyfunkčného objektu C s obchodnými službami a administratívou a zabezpečením celkovo 272 parkovacích miest, z čoho 104 parkovacích miest bude v podzemí, v MČ Košice – Sever, okres Košice I.

Plánovaná výstavba 3 bytových domov a jedného polyfunkčného objektu v areáli v časti bývalého areálu vodárenskej spoločnosti a je v dotyku mestských komunikácií Hlinkova,Vodárenská a Pod šiancom. Objekt D bude realizovaný ako altán a park.

Stavba bude napojená na všetky druhy energetických médií z verejných rozvodov. Výroba tepla a TÚV bude vlastnou plynovou kotolňou. Navrhované bytové domy sú určené na bývanie.

Samotný urbanisticko architektonický návrh OS „Park Anička“ je riešený tak že hmoty sú orientované do novonavrhovaného vnútroarealové parku s promenádou od prístupného rohu na juhozápade územia z vytvoreného predpolia – námestíčka pred obchodno – administratívnou budovou „C“ so službami (kaviareň…), ktorá areál ohraničuje z juhu a tvorí tak hlukovú bariéru od dopravne vyťaženej Hlinkovej ulice a samotný areál z danej strany ohraničuje, pričom má byť akousi „bránou do časti rekreačnej zóny Aničky. Objekt je paralelne osadení s Hlinkovou ulicou pričom ide o budovu s prízemím a 3 nadzemnými podlažiami s ustupovaním k juhozápadnému rohu územia. Promenáda tak diagonálne pokračuje cez park vnútrobloku k severovýchodnému rohu územia, kde sa napája na navrhovaný pás verejnej zelene s chodníčkom popri Čermeľskom potoku k samotnému parku Anička. Okolo tvoriaceho sa parku OS, ktorý má byť predĺžením – predpolím prírodnej scenérie samotného parku Anička sa osadzujú objemy bytových domov tak, že ich geometrické usporiadanie korešponduje s kolmým usporiadaním blokov v území sídliska na Hlinkovej ulici k priľahlým uliciam s komunikáciami v našom prípade na ulici Pod šiancom.
Objemy bytových domov OS (A, B1 a B2 – B3) sú orientované k priľahlým vodným plochám – rieke a potoku a sú osadené ako pristavené kolmé lode k nim, pričom objekty B2 a B3 vychádzajú z čiastočne zapusteného podlažia objemu jednopodlažných garáži tvoriacich pomyselné mólo pre dané „lode“ bytových domov z ktorého vychádzajú a tak aj ohraničuje
prirodzene areál OS pričom kolmým radením lodí k ulici daný areál vizuálne otvárame. Objem BD A. je osadený na severnom okraji územia čím areál vhodne ohraničuje od hospodárskejho územia – dvora VVS. Objemy sú modernou architektúrou s s ustupujúcimi podlažiami s veľkými terasami tvoriacu kvalitnú architektúru do daného prostredia..
Updated: 22. marca 2019 — 21:41

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.