Obnova Pamätníka padlým v 2. svetovej vojne na Námestí osloboditeľov

Jednou z dominánt Námestia osloboditeľov v Košiciach je i národná kultúrna pamiatka – Pamätník padlým vojakom Červenej armády. Podpísal sa však na ňom nielen zub času, ale i rôzne „nájazdy“ vandalov či asociálov. Mesto Košice sa preto rozhodlo že pamätník obnoví. 
V prípade pamätníka na Námestí osloboditeľov, ktorý je venovaný pamiatke vojakov Sovietskej armády – príslušníkov 4. Ukrajinského frontu padlých v bojoch pri oslobodzovaní Košíc v januári 1945, je hlavným zámerom mesta obnovenie pamiatky v pôvodnej autenticite, doplnenie jeho chýbajúcich častí, revitalizácia zelene v okolí, a v neposlednom rade aj riešenie lepšej ochrany pamiatky pomocou kamerového systému. Odborné skúmanie totiž potvrdilo zvetranie a nesúdržnosť integrity kameňa, rôzne deštrukcie, trhliny, praskliny, ako aj povrchové zvetrávanie kultúrnej pamiatky v celku i jednotlivých súčastiach. 
Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice ako správny orgán zaznamenáva od roku 2007 až do súčasnosti pri výkonoch štátneho dohľadu v zmysle pamiatkového zákona, permanentné poškodzovania pamätníka. Chýbajúce symboly päťcípych hviezd na symbolických náhrobkoch, chýbajúce kovové kosáky a kladivá na kamenných podstavcoch s lucernami a pod.. 
Keďže aj miestne zisťovania v ostatných rokoch a v súčasnosti preukázali a pravidelne preukazujú na kultúrnej pamiatke stav poškodení a vandalských zásahov formou opätovného odcudzovania symbolov, ale aj iného poškodzovania (napr. mechanické poškodenia hrán, striekané graffity a iné), ktoré spoločne znižujú jej celkovú vizuálnu i hmotnú hodnotu, obnova spolu so zabezpečením dôraznejších opatrení na jej ochranu a bezpečnosť, by malo aktuálne odvrátiť ďalšie znehodnocovanie diela, obnoviť jeho autenticitu v náležitej kvalite, s prinavrátením pôvodnej funkcie a hodnoty ako dôležitej pamiatky histórie,“ píše sa v stanovisku KPÚ. 

Správny orgán vychádzal pri svojich úvahách a posudzovaní podmienok ochrany pamätníka aj z tej dôležitej skutočnosti, že sa naň vzťahujú ustanovenia zákona o vojnových hroboch, a zároveň sú záväzné aj príslušné medzinárodné dohovory, napr. Ženevský dohovor o ochrane obetí ozbrojených konfliktov z roku 1949. Celú problematiku rieši Ministerstvo vnútra SR v spolupráci s Ministerstvom obrany Ruskej federácie a Veľvyslanectvom Ruskej federácie v Bratislave. 
Pamätník (symbolické hroby 567 sovietskych vojakov) totiž začali stavať z trachytu, andezitu a travertínu, podľa projektu kpt. Ing. E. F. Gurjanova a Ing. Hudáka, už 14. 4. 1945 príslušníci Červenej armády, ženisti vojenského útvaru 0414. Slávnostne bol odhalený už o necelé tri mesiace, 1. 7. 1945. Pamätník stojí na mieste, kde po vstupe armády do mesta pochovali 14 padlých vojakov, neskôr ich údajne exhumovali a pochovali na košickom Verejnom cintoríne. 
Mnohí Košičania v minulosti navrhovali a ďalej navrhujú, aby bol pamätník premiestnený na iné miesto, napríklad práve na Verejný cintorín. V tejto súvislosti je treba upriamiť pozornosť na tzv. Benátsku chartu (Benátky 1964) o ochrane a obnove pamiatok a pamiatkových sídiel. Okrem iného je v nej uvedené: Pamiatka je neoddeliteľná od histórie, ktorej je svedkom, ale aj od prostredia, do ktorého je umiestnená. Preto premiestnenie celej pamiatky alebo jej časti je neprípustné. Výnimočne je prípustné v prípade, ak ide o záchranu pamiatky, alebo keď ide o významný národný, alebo medzinárodný záujem.
Mesto Košice má spracovaný projekt a už aj vydané príslušné povolenia na celkovú komplexnú obnovu pamätníka, v rámci ktorého je riešené i jeho oplotenie a nová zeleň. Už pri výstavbe pamätníka boli totiž vysadené v jeho okolí dreviny, ktoré ho teraz svojimi koreňovými systémami vážne poškodzujú. Po ich odstránení bude preto realizovaná náhradná výsadba – 10 líp a 462 buxusov. Celkový projektovaný rozpočtový náklad bol vyčíslený na 870 – tisíc Eur. 
Pamätník má na starosti a v správe príspevková organizácia mesta – Správa mestskej zelene (SMsZ)v Košiciach. V súvislosti s najnutnejšími udržiavacími prácami v rámci údržby a starostlivosti o pamätník, vyčíslila predbežne potrebnú finančnú čiastku na cca 29 – tisíc Eur. Ministerstvo vnútra SR na rok 2018 poskytlo mestu finančný príspevok zo štátneho rozpočtu vo výške 23-tisíc Eur (80% výdavkov), mesto prispeje sumou 5 750 Eur (20% výdavkov). Tieto peniaze poslúžia napríklad na odstránenie nefunkčnej elektro kabeláže, čistenie dlažby a vertikálnych časti pamätníka, opravu poškodených častí dlažby, obnovu symbolov, a v jeseni tohto roka aj na doplnenie 3 informačných tabúľ s piktogramami. Tabule budú informovať že ide o pietne miesto, vďaka čomu získa mestská polícia vyššiu právomoc na riešenie priestupkov spôsobovaných v danej lokalite asociálmi. Na spomínané práce boli začiatkom septembra 2018 vydané príslušné povolenia. 

www.kosice.sk/article.php?id=21733

 

Updated: 24. januára 2019 — 19:32

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.