Obchodné centrum Košice – Moldavská – SCONTO – predajňa nábytku

Prebieha geologický prieskum

————————————————————————————————————

Vybudovanie nového obchodného priestoru, ktorý má pozostávať z predajne nábytku v Košiciach a nájomných jednotiek v objekte Retail I. Návrh zahŕňa aj výstavbu príjazdových komunikácií, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry. Výstavba je rozdelená na 2 etapy. V rámci 1. etapy sa uvažuje s vybudovaním predajne a skladu Sconto, parkoviska a príslušnej infraštruktúry, v 2. etape bude vybudovaný objekt Retail I a parkovisko.

Celková podlahová plocha objektov je 28 261,73 m2. Činnosť ďalej obsahuje 385 parkovacích miest pre osobné vozidlá zákazníkov a 24 parkovacích miest pre zamestnancov.

Navrhovaná činnosť je lokalizovaná v katastrálnom území Južné Mesto, obce Košice – Juh, okrese Košice IV, patriace do mestskej časti Košice – Juh v Košickom kraji. Lokalita je zo severozápadu ohraničená Moldavskou cestou a severovýchodu Alejovou ulicou. Zo západnej strany susedí s predajňou Hornbach, z východu s čerpacou stanicou Slovnaft, gymnáziom Alejová a menšími obchodnými prevádzkami.

Termín začatia výstavby: 01/2020
Termín ukončenia výstavby: etapovite do 3 rokov

Návrh počíta s osadením 2 obchodno-výstavných objektov usporiadaných popri aleji, ktoré sa budú realizovať etapovite. Pre dopravnú obsluhu jednotlivých objektov v areáli sú navrhnuté vnútroareálové komunikácie parkovacími plochami. Pre pohyb peších a cyklistov je od smeru okružnej križovatky riešený chodník a cyklochodník v oboch smeroch. Areál bude mať otvorenú parkovú plochu s fontánou smerom do križovatky, z ktorej smerom so severu na juh smeruje pešia alej napojená už na existujúcu pešiu komunikáciu za Hornbachom, ktorá ďalej smeruje k novobudovanému štadiónu. Plocha zelene pre 1.etapu predstavuje 79 115 m2, po ukončení výstavby 2. etapy 64 710 m2. Základom zelene areálu OC Košice – Moldavská budú trávnaté plochy doplnené o vzrastlú zeleň, popínavé dreviny, kríkové výsadby a záhony trvaliek a okrasných tráv. Vzrastlé listnaté stromy s obvodom kmeňa 12/14 cm sú navrhované pri parkovisku, pozdĺž hlavnej budovy skladu a predajne Sconto (centrálna alej) aj v priľahlom navrhovanom parku s fontánou pri vstupe do územia od križovatky. Ihličnaté dreviny v skupinách sú navrhované v centrálnej časti parku pri fontáne. Je tu navrhnutý aj ihličnatý solitér – vianočný stromček, ktorý bude zdobený a nasvecovaný v období Vianoc.

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obchodne-centrum-kosice-moldavska-1-etapa-2-etapa

Súvisiace odkazy:
Búranie futbalového štadióna 1. FC KošiceUpdated: 17. marca 2019 — 17:39

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.