Obchodné centrum FRESH Moldavská cesta

Projektová dokumentácia rieši návrh polyfunkčného objektu s parkoviskom, ktoré je prepojené s existujúcimi veľkoplošnými parkovacími plochami ostatnej občianskej vybavenosti. Objekt je navrhnutý ako dvojpodlažný. Výška objektu v úrovni atiky je 9,5 m.

Stavba obchodného centra FRESH je samostatne stojaci objekt obdĺžnikového pôdorysu  s plochou strechou. Prevádzku OC na 1.NP tvorí vlastná predajňa Supermarketu potravín FRESH so skladovým, manipulačným a hygienickým zázemím, pekáreň, predajňa tlače, lekáreň. Na 2. NP sa nachádza archív spol. LABAŠ, s.r.o., butiky, kozmetika, kaderníctvo, kaviareň. Hlavný vstup do objektu OC je orientovaný k priradenému novému parkovisku. Zásobovanie potravín je  zo zásobovacej rampy, ktorá nadväzuje na skladové zázemie – manipulačnú plochu.

Dopravne je napojený na jestvujúci mestský komunikačný systém na existujúcu pripojovaciu komunikáciu medzi parkoviskami širokú 12 – pre napojenie nového parkoviska a príjazd pre zásobovanie a ulicu Moldavská trieda – pre napojenie zadnej parkovacej plochy.

Statická doprava je riešená 40 novými parkovacími miestami, z toho 2 miesta pre imobilných – riešených je 46 miest, navrhovaným riešením zanikne 6 miest, pričom požadovaných státí v zmysle STN je 34. 

www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=50984

Keďže projekt sa niekoľko krát menil a upravoval, výsledná podoba obchodného centra sa nemusí zhodovať s priloženou vizualizáciou.

Objekt Obchodného centra FRESH tvorí dvojpodlažný samostatne stojací objekt obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou s maximálnou výškou na atike + 9,500 m. Prevádzku obchodného centra na 1. NP tvorí predajňa supermarketu FRESH so skladovým, manipulačným a hygienickým zázemím, pekáreň, lekáreň a predajňa tabaku a tlače, komunikačné priestory, priestor bankomatov, hygienické zariadenie. Na 2.NP sa navrhuje archív spoločnosti LABAŠ, s.r.o., butiky, kozmetika, kaderníctvo, kaviareň, zázemia pekárne, lekárne a supermarketu, komunikačné priestory, odovzdávacia stanica tepla. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na juhozápad k novému parkovisku. Zásobovanie potravín je z vnútornej  zásobovacej rampy, ktorá nadväzuje na skladové zázemie. Prístup do pekárne, zázemia predajne supermarketu a do odovzdávacej stanice bude zo severovýchodnej strany z oplotenej manipulačnej plochy pre parkovanie zamestnancov, kde je riešený únikový východ z objektu. 

Stavba je riešená ako železobetónový skelet v modulovej osnove 6 x 6 m. Obvodový plášť je montovaný z Al tepelnoizolačných panelov s betónovým soklom. Obvodový plášť tvorí rovnú atiku.  Strecha objektu je plochá, po celej dĺžke objektu a v šírke 17,905 m (v časti od bytového domu Moldavská č. 9, 11, 13)  riešená ako vegetačná s extenzívnou zeleňou. Na zvyšnej časti strechy v šírke 11,905 m (od električkovej trate ul. Moldavská) je riešená posypom strešného plášťa vymývaným riečnym štrkom. 

Zastavaná plocha objektu   :            1683,00 m2
Celková úžitková plocha objektu :   2901,00 m2
Celková predajná plocha objektu :     909,00 m2

Projekt sadových úprav rieši parkovú úpravu trávnatých plôch, výsadbu vzrastlých stromov v počte 10 ks, návrh lexanovej konštrukcie hlukovej bariéry pri novom parkovisku pred OC FRESH a výsadbu 9 ks vzrastlých stromov ako zvukovej zelenej bariéry od nového parkoviska, výsadbu zelene na streche objektu a na atike, výsadbu popínavej zelene na oplotenie hospodárskeho dvora a na hlukovú bariéru.

Parkovisko OC FRESH – bude vytvorených 40 kolmých parkovacích státí v troch radoch po 14, 14 a 12 miest a 2 parkovacie státia pre imobilných. Popri južnej strane objektu je navrhnutý chodník šírky. Na severnej strane objektu sa bude nachádzať hospodársky dvor s plochou cca 320 m2  s možnosťou zaparkovania 5 osobných motorových vozidiel pre zamestnancov OC. Hospodársky dvor bude dopravne napojený na vnútornú miestnu komunikáciu Moldavská cesta. Nový chodník severne od OC šírky 2,75 m a dĺžky 58,0 m prepojí chodník vnútornej miestnej komunikácie Moldavská cesta s električkovými zastávkami Idanská na zbernej komunikácii Moldavská cesta. Všetky novoriešené chodníky a priechody pre peších sú riešené bezbariérovo, vrátane prvkov pre slabozrakých (varovné a signálne pásy pre nevidiacich).

http://www.kosice.sk/article.php?id=16716

http://reality.etrend.sk/komercne-nehnutelnosti/v-kosiciach-pribudne-dalsie-centrum-fresh.html

———————————————————————————

Obyvatelia Moldavskej 9 a 11 (ďalej len odvolateľ) podali v zákonom stanovenej lehote spoločné odvolanie proti umiestneniu stavby „Obchodné centrum FRESH“
V obsahu odvolania uviedol odvolateľ, že nesúhlasí s umiestnením danej stavby, pričom ďalej uviedol stratu zelenej plochy, ktorá jediná oddeľuje rušnú Moldavskú ulicu a ktorá je využívaná na venčenie psov a športové aktivity občanmi Moldavskej 9 a 11, výrub dospelých stromov, ktoré sa nedajú nahradiť mladými stromami, zvýšenie tvorby sálavého tepla v letnom období zo zabetónovaných nových parkovacích plôch, zvýšenie individuálnej automobilovej dopravy, zahustenie zástavby a s tým spojené zníženie estetickej hodnoty prostredia v tesnej blízkosti už existuje polyfunkčné obchodné centrum Lidl, dotknutí obyvatelia neboli oboznámení vopred ani nemali možnosť zúčastniť sa predmetného správneho konania, resp. procesu pri schvaľovaní rozhodnutia o umiestnení stavby.

Stavebný úrad toto odvolanie zamietol s odôvodnením, že v územnom konaní neboli preukázané také skutočnosti, ktoré by bránili stavebnému úradu, preto stavebný úrad rozhodol tak, že tomuto návrhu vyhovel a navrhovanú stavbu umiestnil.
Navrhovaná stavba, je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou, keďže funkčné využitie predmetného územia je stanovené ako polyfunkčná plocha mestskej a nadmestskej občianskej vybavenosti. Možnosť umiestnenia navrhovanej stavby v predmetnom území sa odvíja jedine od toho, aké je funkčné využitie územia definované v platnej územnoplánovacej dokumentácii a nie od toho, ako sa doteraz využívalo predmetné územie obyvateľmi v bytových domoch v jeho susedstve. Toto územie nie je určené na venčenie psov a na športové aktivity.
Navrhovateľ je vlastníkom pozemku, ktorý využil právo užívať svoje vlastníctvo spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom, ostatné pozemky sú vo vlastníctve Mesta Košice, ktoré dalo súhlas s umiestnením stavby. Na veci nemení nič ani to, že v blízkosti navrhovanej stavby je umiestnená stavba s obdobným využitím. Začatie územného konania bolo riadne oznámené aj odvolateľovi a to verejnou vyhláškou. K umiestneniu stavby sa kladne vyjadrili všetky do úvahy prichádzajúce orgány štátnej správy, ktoré chránia v konaní verejný záujem. Vlastníci bytov, spoločných častí a zariadení v bytových domoch, ktorí boli účastníkmi konania, boli určení za účastníkov konania na ochranu ich subjektívnych práv, z uvedeného vlastníctva im vyplývajúcich, nie na ochranu verejného záujmu. Dôvody, uvedené v odvolaní obsahovo spadajú práve pod ochranu verejného záujmu. Stavba, ktorej umiestnenie bolo povolené napadnutým rozhodnutím v ničom nebráni užívaniu bytových domov v susedstve na ich účel, t.j. na účel bývania.

http://kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=42087

Updated: 17. júna 2019 — 21:09

1 Comment

Add a Comment
  1. Ľubomír Delina

    Ďalšie svinstvo z dielne arogantných byrokratov, prisluhovačov developerov. Názpr obyvateľov v tomto meste nemá žiadnu váhu. Za chvíľu nás začnú vyháňať z vlastných bytov, aby mohli za provízie dohodiť nenásytným developerom kšefty. FUJ !!! ODPORNÁ STOKA PLNÁ ÚRADNÍCKYCH KRÝS TIETO KOŠICE !!!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *