Nové altánky, lavičky, prvky na cvičenie v Lesoparku Furča

Keďže lesy nepoznajú hranice, práve podpora rozvoja lesnej turistiky ako jedného z nástrojov na zlepšenie slovensko – ukrajinskej cezhraničnej spolupráce je predmetom projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FORSOC), ktorý je spolufinancovaný z Nórskych grantov v rámci Programovej oblasti: Cezhraničná spolupráca. Hlavným cieľom projektu je zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce.

Projekt realizuje spoločne 9 partnerov (päť zo Slovenska, traja z Ukrajiny a jeden z Nórska), z verejnej správy, tretieho sektora a súkromnej sféry. Hlavným partnerom (prijímateľom) projektu je Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

Medzi hlavné výstupy projektu bude patriť vzdelávací program zameraný na využívanie lesa na turistiku a lesnú pedagogiku, zveľadenie lesoturistickej vybavenosti, zážitkové programy pre mládež. V rámci infraštruktúry sa u partnerov celkom vybuduje 15 zážitkových a oddychových objektov pre návštevníkov lesa vrátane bezbariérových objektov pre zdravotne postihnuté osoby. Počas realizácie projektu sa vytvorí súčasne cezhraničný klaster zameraný na podporu turizmu v lesoch a lesnej pedagogiky.

Mestské lesy Košice a.s. ako jeden z partnerov realizujú v rámci tohto projektu s celkovou výškou svojich oprávnených výdavkov 133 936 Eur, pri 85% výške podielového grantu 113 846 eur a 15% vlastnej spoluúčasti, obnovu a doplnenie rekreačnej a vzdelávacej infraštruktúry na území košického lesoparku aj s pomiestnymi bezbariérovými úpravami s cieľom sprístupniť ich širšiemu okruhu verejnosti. Predmetom obnovy sú lokality Horný Bankov- kaplnka a piknikové lúčky a lokalita Furča- promenádny chodník.

Stavebné práce sa týkali rekonštrukcie a doplnenia siete chodníkov a rekreačných plôch, zabezpečenia bezbariérového prístupu k vybraným lesoparkovým zariadeniam, ako aj osadzovania nových altánov, stolov, lavičiek, ohnísk, informačných a náučných tabúľ.

Na území košického lesoparku pribudne realizáciou projektu celkom:

 • 7 veľkých altánov so stolom a lavicami, z toho 5 s bezbariérovým prístupom
 • 6 stolov s lavicami a ohniskami, 3 zostavy s lavicami a ohniskami
 • 30 samostatných lavíc
 • 2 fitnes plochy v prírode s 24 drevenými fitnes prvkami
 • 3 náučné chodníky na celkovej dĺžke 5,3 km vybavené spolu 36 informačnými a náučnými tabuľami
 • 2 sociálne zariadenia (chemické WC s bezbariérovou úpravou)
 • chodníky a spevnené plochy pre bezbariérový prístup 

Z uvedenej celkovej vybavenosti budú v areáli Lesopark Furča- promenádny chodník k dispozícii:

 • 3 veľké altány so stolom a lavicami, z toho 2 s bezbariérovým prístupom
 • 2 zostavy s lavicami a ohniskami
 • 20 samostatných lavíc
 • 1 fitnes plocha v prírode s 12 drevenými fitnes prvkami
 • náučný chodník na celkovej dĺžke 3,1 km vybavený spolu 15 náučnými tabuľami na tému prírodných zaujímavostí územia, zásad lesného hospodárenia a ochrany prírody
 • 1 sociálne zariadenia (chemické WC s bezbariérovou úpravou)
 • 4 spevnené plochy pre bezbariérový prístup

Výstupy projektu budú významným prínosom ku skvalitneniu rekreačného využívania košického lesoparku.

Zdroj: Mestské lesy Košice, a.s.

Updated: 28. marca 2019 — 20:47

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.