Nová Terasa II

Obytný súbor Nová Terasa – Radové domy
Priestorová koncepcia návrhu nadväzuje na urbanistickú štruktúru mesta a plánovanú výstavbu projektu „Obytného súboru Nová Terasa“. V zóne má byť prioritou peší pohyb a pomalý, plynulý pohyb autom. Z tejto premisy vychádza priestorové usporiadanie jednotlivých radových domov a veľkosti verejných priestorov. Návrh obytnej zóny tvorí 48 radových rodinných domov. Ide o dva typy dvojpodlažných domov označených ako Standard (38ks) a Premium (10ks), ktoré sú rozlíšené v ich celkovej úžitkovej ploche a polohe v rámci pozemku. Typ Standard má celkovú úžitkovú plochu 111,0 m2 a typ Premium 136,5 m2. Radové domy Premium sú umiestnené popri severovýchodnej a severozápadnej hranice pozemku, typy Standard sú orientované k juhozápadnej a stredovej časti pozemku. Dopravná kostra zóny je tvorená systémom troch obslužných komunikácií, ktoré majú také priestorové usporiadanie, aby zabezpečili plynulú obsluhu územia. Uličný profil je navrhnutý s cieľom zabezpečenia optimálneho pohybu chodcov, cyklistov a automobilov ako aj s ponechaním priestoru pre výsadbu zelene. Priečne na obslužné komunikácie prechádza pešie prepojenie, ktoré v západnej polovici kopíruje ochranné pásmo kanalizácie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, čím vzniká rozširený lineárny priestor využiteľný pre rôzne komunitné aktivity obyvateľov radových rodinných domov. Vo východnej časti peší prepoj ústí k detskému ihrisku a pešiemu napojeniu smerom na centrum mesta. Parkovanie pre obyvateľov radových domov je riešené pod prestrešením na parcelách radových domov v počte 96. Zvyšný počet parkovacích miest je umiestnený na koncoch jednotlivých úsekov obslužných komunikácií – 22 miest.


Staršie fotografie:

Obytný súbor Nová Terasa – Bytové domy
Predmetom návrhu je umiestnenie 8 samostatne stojacich objektov bytových domov s 216 bytmi a 104 parkovacím státiami v objektoch a 5 samostatne stojacich objektov občianskej vybavenosti R01 až R05 s celkovou úžitkovou plochou 545 m2.
           Projekt bezprostredne nadväzuje na časť stavby „Obytný súbor Nová Terasa – Príprava územia pre bytové domy“ a „Obytný súbor Nová Terasa – Úprava križovatky na Ondavskej ulici“, ktorých náplňou je riešenie územia z hľadiska dopravnej a technickej infraštruktúry v plnom rozsahu pre navrhovanú stavbu obytného centra „Nová Terasa“ vo vyššie uvedenej objektovej skladbe.
            Bytové domy A01 až A04 sú jednosekciové objekty navrhované pozdĺž juhozápadnej časti pozemku. Objekty  majú 7 nadzemných podlaží. V každom objekte je riešených 30 bytov a 10 parkovacích státí na 1. NP. Výška stavby na atike je + 21,800 m.   
            Bytové domy B01 až B04 sú dvojsekciové objekty navrhované pozdĺž severovýchodnej časti pozemku. Objekty majú 5 nadzemných podlaží. V každom objekte je riešených 24 bytov a 16 parkovacích státí na 1. NP. Výška stavby na atike je + 15,800 m.   
            Objekty občianskej vybavenosti R01 až R05 sa navrhujú umiestniť medzi bytovými domami a sú navrhnuté ako jednoduché jednopodlažné budovy s výškou na atike + 4,30 m.

Štúdia navrhuje funkčné využitie územia pre obytnú zástavbu – s lokálnou občianskou vybavenosťou, športoviskami v exponovanej polohe v severozápadnej časti pri Tr. SNP a východnej časti v blízkosti židovského cintorína, bežeckým okruhom lemujúcim areál, námestiami rôznych veľkostí, zeleňou verejnou, poloverejnou a súkromnou. Navrhované funkčné využitie bude architektonicky stvárnené do celkov, v ktorých sa počíta s výstavbou bytových domov a samostatnými objektami občianskej vybavenosti, ktoré sú v priamom kontakte s verejnými priestormi ulíc a námestia. Okolie navrhovanej plochy je olemované zo severovýchodneja severozápadnej strany izolanou zeleňou, ktorá je súčasťou miestneho biokoridoru. Riešené územie svojou hmotovo-priestorovou kompozícou dopľňa nezastavané územie formou kombinovania okolitej zástavby, kde z východnej strany je monobloková viacpodlažná zástavba bytových domov, zo západu za Triedou SNP sa nachádzajú rodinné domy zo záhradami a z juhu je ohraničená veľkou hmotou FNsP. Navrhovaná štruktúra je postavená na kombinácii všetkých týchto typov výstavby. Svojou štruktúrou vytvára prirodzené prelínanie týchto štruktúr so zreteľom na ľudskú mierku, kde je pocitové vnímanie ľudí prechádzajúcich, ale aj bývajúcich v území, primerane zohľadnené. Vytvárajú sa tu nové hlavné spoločenské priestory, doplnené atraktívnymi dodatočnými funkciami.

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 12.12.2013 mu bol ako dotknutej obci doručený zámer činnosti: „Obytný súbor Nová Terasa“ MČ Košice – Západ, k.ú. Terasa
http://kosice.sk/article.php?id=13478

Posudzovanie vplyvov na ŽP (EIA/SEA)
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obytny-subor-nova-terasa

 

Oznámenie o prerokovaní Urbanistickej štúdie obytnej zóny: Košice, Nová Terasa II
Verejnosť môže podať písomné pripomienky k Urbanistickej štúdii obytnej zóny „Košice, Nová Terasa II “ do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia na adresu:
MMK, Útvar hlavného architekta, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice .
Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliadne.

http://www.kosice.sk/article.php?id=13332

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa
 13.mája 2014 (utorok) o 10.00 hod.
 
so stretnutím pozvaných na tunajšom úrade, meste Košice, ref. stavebného úradu, pracovisku Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, prízemie, trakt F, č. dv. F 003b.
 
Updated: 21. marca 2019 — 22:18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.