Modernizácia a rekonštrukcia spaľovne

Po desiatich rokoch od svojho založenia KOSIT, a.s., spúšťa jednu z najväčších investícii v doterajšej histórii firmy – modernizáciu a rekonštrukciu spaľovne.

Prvoradým cieľom veľkej investície je zabezpečiť trvalú udržateľnosť spaľovne, ktorá je už dnes technicky a morálne zastaraná. KOSIT má záujem vybudovať modernú spaľovňu, ktorá bude spĺňať všetky environmentálne, technické a technologické parametre na úrovni dnes existujúcich špičkových technológií v Európe. Realizáciou energetického projektu chce dosiahnuť väčšie energetické zhodnotenie odpadov, keďže okrem tepla pre vykurovanie bude vyrábať aj takzvanú zelenú elektrickú energiu. Výrobou tejto energie prispeje k udržaniu doterajších cenových relácií za zneškodnenie komunálneho odpadu.
Slávnostné otvorenie investičného projektu Modernizácia a rekonštrukcia spaľovne sa uskutočnilo 11.novembra 2010. Začala prvá etapa – príprava na demolačné práce a demoláciu kotla. Ukončenie tejto etapy sa predpokladá do troch mesiacov.

Investičný projekt zahŕňa

Výmenu starého kotla K2 za nový a generálnu oprava roštového systému,
výstavbu zariadenia na čistenie spalín pre nový kotol K2,
inštaláciu nového zariadenia turbína-generátor na výrobu elektrickej energie,
generálnu opravu kotla K1.

Kondenzačná parná turbína s využiteľným výkonom 6 MW je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 000 MWh elektrickej energie, ktorú bude spoločnosť predávať do rozvodnej siete. Počíta sa s odpadom v objeme 80 000t/rok t.j. zneškodnenie v objeme 10t/h.

Nové zariadenie na čistenie spalín s technológiou štvorstupňového čistenia suchou metódou s využitím vápenného hydrátu a aktívneho uhlia zabezpečí splnenie záväzných emisných limitov podľa našich aj európskych predpisov. Monitorovací systém umožní udržať konštantne pod kontrolou emisné hodnoty pri komíne.
Financovanie investície

Celková výška investície dosahuje 25 miliónov eur. Financovanie je zatiaľ plánované z úverov a vlastných zdrojov akcionárov KOSIT-u. Spoločnosť KOSIT reagovala na februárovú výzvu MŽP SR (Operačného cieľa 4.2: Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov) prípravou investičného projektu Modernizácia a rekonštrukcia spaľovne. Projekt bol odovzdaný na MŽP SR načas, 23. Júna 2010. Celkové výdavky vyplývajúce z projektu, ktorý v sebe zahŕňa nový kotol a novú turbínu, predstavujú 16,8 mil. eur bez DPH. KOSIT žiada v tomto projekte o spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov vo výške 8,4 mil. eur bez DPH. V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. čaká na posledné stanovisko, t.j. stanovisko odbornej kontroly MŽP SR k investičnému projektu. Podľa neho sa bude vyvíjať aj celkové financovanie investície.

Trvalá udržateľnosť integrovaného systému nakladania s odpadmi, bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky, výroba zelenej energie a z nej plynúca cenová stabilita sú hlavnými prínosmi celej investície spoločnosti KOSIT pre mesto Košice a jeho obyvateľov.

http://kosit.sk/modernizacia-spalovne/

Updated: 27. marca 2019 — 22:14

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.