Mapa plánovaných a existujúcich cyklotrás v meste Košice – pripomienkovanie

Vážení priaznivci a priatelia cyklodopravy i cykloturistiky.

Prispejte k rozvoju cyklodopravy v meste Košice!

Využite možnosť pripomienkovania plánovaných a existujúcich cyklotrás v meste Košice a vyjadrite svoj názor ohľadom trasovania jednotlivých cyklochodníkov. Prehodnoťte, ktorá z alternatív vedenia cyklodopravných trás je pre Vás lákavejšia v hlavnom dopravnom priestore, či ako spoločný združený chodník pre chodcov a cyklistov alebo oddelený cyklopruh? Pripomienkujúci, navrhovateľ by mal stanoviť tri cyklotrasy (názvy ulíc, po ktorých vedie), ktoré sú podľa neho najnutnejšie, prioritné pre vybudovanie. Zdôvodniť svoj pohľad. Pripomienky a komentáre môžete zdieľať priamo na stránke alebo posielať košickej cyklokoordinátorke Veronike Urbanovičovej na e-mail: pm@smsz.sk do 20.2.2015.

Ukážme predstaviteľom mesta, aká je reálna potreba budovania cyklochodníkov v meste a v jeho okolí. Čím viac ľudí sa zapojí, tým viac argumentov získame pre podporu cyklodopravy. Na základe zozbieraných poznatkov, odporúčaní a záverov následne spolu so zástupcami mesta určíme tri najpotrebnejšie miesta, na ktorých sa začne aktívna  príprava projektovej dokumentácie.

Odkaz na mapu s navrhovanými a existujúcimi cyklotrasami pre pripomienkovanie:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zLGMd6UbJdKg.ktXvYiMO-Op0

Súčasná cyklodopravná situácia v Košiciach

Dvadsiate prvé storočie možno charakterizovať značným nárastom mobility obyvateľstva. Napriek tomu, že na uspokojovanie potrieb prepravy môžu obyvatelia využívať okrem individuálnej automobilovej aj verejnú hromadnú, pešiu či cyklistickú dopravu, jej podiel je neporovnateľne menší ako v prípade individuálnej automobilovej dopravy. Dôsledkom tejto skutočnosti je trvalo neudržateľná situácia dopravy v Košiciach, ktorú možno charakterizovať narastajúcimi kongesciami, nehodovosťou, hlukom, smogom, vibráciami, záberom verejných priestorov dynamickou i statickou dopravou a dopravnými zariadeniami. Výsledkom je zhoršovanie fyzickej a psychickej kondície a zdravotného stavu obyvateľstva, ako aj nepriaznivý vplyv na životné prostredie. V rozvinutých krajinách je východiskom z tejto situácie podpora rozvoja ekologických druhov dopravy ako alternatívy ku konvenčným dopravným prostriedkom využívajúcim fosílne palivá. Preto v týchto krajinách došlo k rozvoju nielen ekologicky prijateľnejšej hromadnej dopravy ale aj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy.

Ako to vyzerá u nás v Košiciach?  V roku 2011 predstavoval podiel cyklodopravy na celkovej deľbe prepravnej práce len 3 % (Prieskum – BICY). V súlade s víziou Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR, ktorá počíta s  10 % – ným podielom cyklistickej dopravy na celkovej deľbe dopravnej práce do r. 2020, je súčasný stav nevyhovujúci. Aby sme sa k požadovanému stavu priblížili, je potrebné  začať s budovaním bezpečného dopravného priestoru pre cyklistov a zriaďovaním atraktívnych cykloturistických trás. V súčasnosti je v Košiciach vybudovaná cyklistická sieť v celkovej dĺžke 26 km v meste a 146,8 km cyklotrás v Mestských lesoch. Košice sa v dĺžke mestských cyklotrás zaradili na druhé miesto za Bratislavu. Avšak pri zohľadnení počtu obyvateľov, ktorým majú cyklotrasy slúžiť, či pri zohľadnení dĺžky cyklotrás na rozlohu mesta sú Košice až na 7. a 6. mieste z celkovo desiatich miest. V Košiciach prevláda segregácia cyklistickej infraštruktúry. Väčšina mestských cyklotrás je vedených mimo hlavného dopravného priestoru po samostatných chodníkoch či spoločných cestičkách pre chodcov a cyklistov a to až v 96 percentách. Zvyšnú infraštruktúru tvoria pruhy a pásy na vozovke, ktorých dĺžka je v sumáre necelý 1 km.

V Košiciach je potrebný rozvoj a podpora cyklistiky ako rovnocenného prostriedku dopravnej obsluhy územia a jej začlenenie do hlavného dopravného priestoru. To sa nezaobíde bez kvalitných a bezpečných cyklistických komunikácií a potrebnej doplnkovej infraštruktúry. Košice nevyhnutne potrebujú prepojenie dôležitých cieľov ciest, nielen rekreačných, ale predovšetkým trás z bydliska na pracovisko a vybudovať tak plynulú, priamu a bezpečnú cyklistickú sieť atraktívnu pre cyklodopravu. Od mesta sa vyžaduje obnova a rekonštrukcia existujúcich cyklistických komunikácií, budovanie nových cyklistických komunikácií a viacúčelových pruhov na existujúcich mestských komunikáciách. Len zabezpečením týchto podmienok docielime, aby bol bicykel vo väčšej miere využívaný obyvateľmi ako efektívny a príjemný dopravný prostriedok, ktorý prospieva zdraviu, životnému prostrediu, ale aj peňaženke.

Za konštruktívne nápady a pripomienky Vám všetkým vopred ďakujem.

RNDr. Veronika Urbanovičová, PhD.
Košický cyklokoordinátor

Updated: 16. februára 2019 — 18:11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.