Lorinčík residence – Breziny

Ponuka 29 stavebných pozemkov s plne vybudovanou infraštruktúrou a pripojením na inžinierske siete v lokalite Košice – Lorinčík. Táto lokalita má výbornú dostupnosť na hlavnú cestu a zastávky MHD. Taktiež sa tu nachádza detská škôlka. Pridanou hodnotou celej lokality je úzky kontakt s prírodou, nakoľko stavebné parcely sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti lesa. Projekt Lorinčík počíta s možnosťou kúpy projektu a následnou výstavbou domu v cene 130€/m2 za pozemok. V projekte Lorinčík počítame s kvalitným a zároveň cenovo dostupným bývaním v perfektnej lokalite vzdialenej len 10 minút od centra mesta.

Plánované ukončenie výstavby: september 2018

www.addressa.eu

Staršie informácie o projekte:

V rámci 1. etapy IBV sa navrhuje 26 rodinných domov so stavebnými parcelami od 570 m2 do 1482 m2 s vybudovaním technickej infraštruktúry.

Predmetné riešené územie pre individuálnu bytovú výstavbu ( IBV ) sa nachádza v južnej časti MČ Košice – Lorinčík. Územie je ohraničené zo severnej strany jestvujúcou IBV a obslužnou komunikáciou, z východnej strany potokom, z južnej a západnej strany nezastavaným územím s trávnatým porastom. V rámci 1. etapy IBV sa navrhuje 26 rodinných domov so stavebnými parcelami od 570 m² do 1482 m² s vybudovaním technickej infraštruktúry.
Dopravne rodinné domy budú napojené na existujúcu miestnu komunikáciu čiastočne zrekonštruovanou obojsmernou dvojpruhovou komunikáciou s jednostranne vedeným chodníkom s napojením na navrhovanú obslužnú komunikáciu s taktiež jednostranne vedeným chodníkom.
Rodinné domy budú napojené na jestvujúci vodovod novými rozvodmi vedenými v novovytvorenej komunikácii. Kanalizácia bude delená na dažďovú a splaškovú. Splašková kanalizácia bude zaústená do jestvujúcej stoky. Rozvod plynu bude riešený dvomi vetvami s napojením na jestvujúci plynovod. Prekážajúce VN vedenie sa nahradí káblovým zemným vedením. Nové NN vedenie bude situované v mieste súbehu s prekladaným VN vedením. Na rozvody inžinierskych sietí budú rodinné domy napojené prípojkami. Rodinné domy budú umiestnené na pozemku parc. č. 288/10, 288/9, kat. úz. Lorinčík Sú riešené ako dvojpodlažné s plochými strechami a terasami so stavebnou čiarou min. 6 m. Rodinné domy budú na rozvody inžinierskych sietí napojené prípojkami.
Navrhnutých je 26 rodinných domov v typových variantoch:
– typ A1 v počte 4 RD v radovej zástavbe
– typ B1 v počte 8 RD v radovej zástavbe – typ B2 v počte 2 RD v radovej zástavbe
– typ C1 v počte 8 RD samostatne stojacich
– typ C2 v počte 1 RD samostatne stojaci
– typ C3 v počte 1 RD samostatne stojaci
– typ D1 v počte 2 RD v radovej zástavbe.

http://www.bpc-trade.sk/lorincik/ 

Updated: 18. septembra 2019 — 20:39

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.