Križovatka Prešovská Sečovská

Rýchlostná cesta R4 v úseku križovatky Prešovskej – Sečovskej je najzaťaženejšou križovatkou na území mesta Košice. Súčasne je i križovatkou ciest medzinárodného významu E50 a E71 a základného komunikačného systému mesta Košice. Križovatka Prešovská – Sečovská dopravne rieši najzaťaženejší úsek cesty v križovatke ciest I/50 a I/68 s napojením vstupu do centra mesta Košíc. Križovatka v súčasnosti zabezpečuje smerovanie dopravy svetelnou riadenou križovatkou. Vzhľadom na priestorové možnosti a najmä výhľadové intenzity dopravy nie je možné riešiť zvýšenie priepusnosti križovatky výstavbou potrebného počtu riadiacich pruhov, ale výstavbou mimoúrovňovej križovatky.

I. etapa

Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Jozef Macejko v 23. novembra 2001 na svojom pracovnom výjazde do okresu Košice odovzdal do užívania prvú etapu stavby.

II. etapa

Kategória MS 25/60; predmetom stavby je 51 objektov: výstavba ciest I/50 a I/68 v dĺžke 3,7 km, 2 mostov v dĺžke 153 a 143 bm, 7 oporných múrov v celkovej dĺžke 470 bm, 4 protihlukových stien v celkovej dĺžke 1 090 bm, demolácia súčasného mosta cez Hornád, preložky vlečkovej koľaje, vodovodu v dĺžke 1 060 bm, telefónnych vedení, cestná kanalizácia v dĺžke 3 912 bm, elektrické vedenia VN, NN, svetelná signalizácia, demolácie, vegetačné úpravy, úprava zemníka, DVP.

Realizácia stavby: 2002 – 27.11.2005 Odovzdanie do užívania: 30.10.2005

III. etapa

Výstavbu realizuje združenie Doprastav Bratislava a Inžinierske stavby Košice.

Dĺžka úsekov: 3,65 km štvorpruhové komunikácie, kategória MS 25/60; 2,65 km dvojpruhové komunikácie, päť mostných objektov.

Stavba zahŕňa 66 stavebných objektov – výstavbu cesty I/50 a I/68 dĺžky 1,45 km, mosty dĺžky 360,55 m, protihlukové steny dĺžky 1 329 m, oporné múry dĺžky 470 m, zárubné múry dĺžky 225 m, obslužne a miestne komunikácie dĺžky 923 m, cestnú kanalizácia dĺžky 2 140 m, verejné osvetlenie celej trasy, preložky inžinierskych sietí, podjazd pod traťou ŽSR na Palackého ulici a súvisiace portálové a predportálové konštrukcie, preložky inžinierskych sietí ŽSR.

Podľa vládou prijatého programu Cestná infraštruktúra pre rok 2005 by mali celkové náklady na III. etapu dosiahnuť 1,38 mld. Sk, z toho by mali byť stavebné náklady na úrovni 1,3 mld. Sk. Na prípravné činnosti sa do konca roka 2004 preinvestovalo 9,32 mil. Sk a v roku 2005 by sa malo použiť 38,11 mil. Sk. V roku 2006 by mali náklady predstavovať 200 mil. Sk, v roku 2007 by mali dosiahnuť 700 mil. Sk a v roku 2008 sa očakáva použitie 432,57 mil. Sk.

Updated: 25. marca 2019 — 21:33

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.