Košická futbalová aréna

Priebežná správa o priebehu prác stavby Košickej futbalovej arény za marec 2019

Stavba:             
Košická futbalová aréna – futbalový štadión
 
Realizačná fáza
Príprava územia –  geodetické práce – výškové a polohopisné vytyčovanie, kontrola geometrickej presnosti konštrukcií  a priestorovej polohy objektov podľa projektovej dokumentácie,  úprava HTU
Zariadenie staveniska –  kontrola  oplotenia staveniska, výstrah na vstupoch na stavenisko, stála služba SBS,  náhrada prejazdu cudzích vozidiel po spevnenej ploche budúcej prístupovej komunikácie s vjazdom od NAY cez kontrolu SBS, úprava podložia plôch  pre montáž skeletov tribúny  A a C štadióna a na uskladnenie prefabrikátov.

Výstavba objektov
Vodné stavby 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – realizácia stoky D 
Na stoke D je od 01/2019 dobudovaná celá hlavná vetva s 8-mimi DD1-8 revíznymi šachtami, kde bolo doposiaľ  uložené korugované PVC potrubie DN 500 v dĺžke 63,40m, DN 400 v dĺžke 141,10m a DN 300 v dĺžke 95,4m, s odbočeniami DN 200 k UV v počte 16 ks, tlakové skúšky tesnosti boli ukončené už na všetkých úsekoch DD1 – DD8. V 03/2019 Bolo zrealizované odbočenie k budúcej RN2 dobudovaním šachty DDp1 a doplnenie 16 ks telies uličných vpustí s napojením na jednotlivé odbočenia. Hlavná stoka D je stavebne ukončená.
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia – vetva E, E1 v časti pod budúcim parkoviskom A –  na tejto vetve E sú od 12/2018 celkovo vybudované všetky štyri revízne šachty DE1-4 navzájom prepojené korugovaným PVC potrubím DN 300 v dĺžke 129,70 m s odbočkami k miestam budúcich uličných vpustí , všetky tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. V časti pred napojením vetvy E na stoku D bol zabudovaný odlučovač ropných látok ORL-DE s prietokom 80 l/s,  prepojený korugovaným PVC potrubím DN 300, osadených bolo 16 ks telies uličných vpustí s napojením sa na odbočenia vetvy E, E1. Vetva E, E1 je napojená na hlavnú stoku D a je stavebne ukončená.   
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva F, F1-3 v časti pod budúcim parkoviskom B na stoke sú od 12/2018 celkovo vybudované všetky revízne šachty DF2-8, prepojené korugovaným PVC potrubím DN 300 v dĺžke 276,30 m, s odbočkami, tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené .Boli dobudované telesá uličných vpustí dokompletované košom a vtokovou mrežou v počte 20 ks. Doplnená bola koncová šachta DF1 s napojením na hlavnú stoku D ako aj na odlučovač ropných látok ORL-DF s prietokom 60 l/s, s pripojovacím korugovaných PVC potrubím  DN 300. Vetva F je napojená na hlavnú stoku D a je stavebne ukončená.
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva G, na vetve bol osadený odlučovač ropných látok  ORL–DG s prietokom 80 l/s,  s dvomi šachtovými poklopmi.
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva H bola vybudovaná pre odvedenie dažďovej vody od budúceho objektu S0 10.2 šatní, vetva má osadené šachty DH4, DH5, DH6 a je prepojená korugovaným potrubím DN 300 v dĺžke 75,3m, šachta DH1 bola napojená na jestvujúcu šachtu už vybudovanej DK, tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. Ostáva doplniť jednu uličnú vpusť, po ukončení stavebných prác na priľahlej ploche. 
SO 40.2 – Dažďová kanalizácia –  vetva A,B,C  na odvedenie dažďových vôd od tribún A,B,C bola vybudovaná sieť potrubí DN 160 v dĺžke 390 m.
  
SO 40.1 – Splašková kanalizácia –  vetva SK –  pre napojenie splaškovej kanalizácie pre budúci objekt SO 10.2 šatní boli vybudované odbočenia K7-K10 a revízne šachty splaškovej kanalizácie SŠ1 a SŠ2, navzájom prepojené korugovaným potrubím DN 300 v dĺžke 63,9m spolu až k napojeniu na jestvujúcu šachtu SA4,  tlakové skúšky tesnosti potrubí boli ukončené. Vetva SK  je ukončená a napojená na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu DN 300.
SO 40.1 – Splašková kanalizácia –  prípojka KB1-KB4, vybudované boli 4 ks kanalizačné šachty a 65 m potrubia DN 150 splaškovej kanalizácie pre vstavky pod tribúnou B
SO 40.1 – Splašková kanalizácia –  prípojka KC1-KC6, vybudovaných bolo 6 ks kanalizačných šachiet, a 54 m potrubia DN 150 splaškovej kanalizácie pre vstavky pod tribúnou C
SO 40.1 – Splašková kanalizácia –  prípojka KD1-KD4, vybudované boli 4 ks kanalizačné šachty, a 38 m potrubia DN 150 splaškovej kanalizácie pre vstavky pod tribúnou D
SO 50.2 – Požiarny vodovod – vybudované bolo potrubie pre požiarny vodovod pozdĺž tribún C a D s osadeným PH podzemným hydrantom ŠZ100 a NH3 nadzemným hydrantom ŠZ100
 
Dopravné stavby 
SO 20.1 – Prístupová komunikácia  vetva A , MO11,75/40, trieda C3 – zabezpečuje výjazd z areálu na  na verejnú komunikáciu ul. Pri prachárni. Vetva A bola realizovaná v 01/2019 v rozsahu úprava výškovej úrovne terénu s navážkou a zhutnením podkladu zo štrkodrvy pre budúcu komunikáciu na úseku vjazdu od staničenia 0,0 v dĺžke 250m, v šírke budúcich troch jazdných pruhov a následne sa zužujúcich na dva pruhy. Na odvodnenie plochy bola uložená odvodňovacia drenáž z perforovaných flexirúr obalených geotextíliou a štrkovým obsypom s napojením sa na DK vetvy D.
V 03/2019 neboli vykonávané žiadne podstatné práce, podklad je postupne zhutňovaný prejazdom vozidiel a mechanizmov.
 
SO 20.2 – Parkovisko A s kapacitou parkovania 191 parkovacích miest –  Plocha parkoviska bola v predchádzajúcich mesiacoch upravovaná, terén  budúceho parkoviska bol zrovnaný na požadovanú výškovú úroveň a vytvorené bolo podložie zo štrkodrvy pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska. Plocha bola oddrenážovaná  vyspádovaním perforovaných drenážnych flexirúr obalených geotextíliou so štrkovým obsypom s následným napojením na potrubia DK vetvy E.
V 03/2019 boli uskutočňované značné odkopávky rastlej zeminy pre dosiahnutie úrovne pláne na ktorú sa navážal podklad zo štrkodrvy , ktorý bol postupne rozprestretý a zhutňovaný vibračným valcom.
 
SO 20.3 – Parkovisko B s kapacitou parkovania 153 parkovacích miest –  Na ploche budúceho parkoviska je bolo urobené podložie pod budúcu konštrukciu vozovky parkoviska s kompletným oddrenážovaním a napojením sa na potrubie DK vetvy F. Podklad zo štrkodrvy bol zhutňovaný vibračným valcom. 
V 03/2019 boli vykonávané práce na osadzovaní uličných vpustí a následne na kladení cestných obrubníkov ohraničujúcich samotné parkovisko a prejazdové pruhy s oddelením jednotlivých sektorov s parkovacími miestami.
 
SO 62.1 – Vonkajšie osvetlenie – na  parkoviskách A,B a prístupovej komunikácii vetva A,  boli realizované výkopy s  uložením el. káblov v chráničkách so zemnením pre napojenie budúcich stĺpov vonkajšieho osvetlenia.  Dokončené bolo prepojenie  el. káblov od hlavnej budovy k parkovisku B.
SO 60.1 – Prípojka VN –  na trase od bodu napojenia bol k hlavnej budove zrealizovaný  výkop v dĺžke 180m do ktorého boli  v chráničke uložené silové káble VN, po obsype bola do výkopu uložená výstražná fólia.   
 
Pozemné stavby  
SO 10.1 Futbalový štadión
Zakladanie a zemné práce
– pilóty
Na ploche budúcej stavby štadióna boli v 02/2019  ukončené všetky pilotážne práce, celkovo bolo zabudovaných 567 pilót P1-P11 s priemermi 0,62/0,88/1,18 m, v dĺžkach 2,0/3,0/4,0/ 4,5/5,5/6,5 a 7,0m, vrátane 4 ks pilót pre stĺpy dočasného osvetlenia  ihriska.
 
– základová ŽB konštrukcia
Pod hlavnou budovou tribúny A bola po pilotážnych prácach v úrovni 1. podzemného podlažia zrealizovaná  armovaná ŽB základová konštrukcia s delením na 3 dilatačné úseky. Objekt hlavnej budovy je o pôdoryse 91,9 x 22,2 m, po dobudovaní celkom s jedným podzemným a tromi nadzemnými podlažiami. 
– zvislé a vodorovné ŽB konštrukcie hlavnej budovy
V 03/2019 na všetkých dilatačných úsekoch podzemného podlažia boli vybudované kompletné monolitické ŽB obvodové steny, ŽB stĺpy a vnútorné ŽB steny s príslušnými technickými šachtami a šachtami pre výťahy. Pred založením ŽB stien bola realizovaná hydroizolačná vrstva z kryštalickej hydroizolácie. Do ŽB stĺpov boli zabudované kotviace skrutky pre upnutie budúcich prefa stĺpov nosného ŽB skeletu. Skrutky boli  geodeticky zameriavané pred betonážov a kontrolne aj po betonáži. Po zadebnení stropu 1. podzemného podlažia boli postupne po dilatačných úsekoch betónované stropné dosky. Stropné dosky zosilnené prievlakmi boli prearmované a v miestach kotviacich skrutiek doplnené o šmykovú výstuž  a v dilatačných škárach medzi dilatačnými úsekmi o dilatačné šmykové tŕne. V každom dilatačnom úseku bolo vybudované monolitické ŽB výstupné dvojramenné schodisko.
Obvodové ŽB steny boli z vonkajšej strany opatrené striekanou asfaltovou hydroizoláciou, ktorá následne pred zasypaním bude doplnená o tepelnú izoláciu a ochrannú fóliu.
 
– nosný skelet tribúny C               
Pod tribúnou C na ukončených pilótach boli zrealizované základové ŽB hlavice  v 18-tich osiach naprieč tribúnou a vybudované boli základové pásy pre 5 tribúnových vstupov. Na základové hlavice boli pred betonážou upevňované a geodeticky zameriavané polohy kotviacich skrutiek pre montáž budúcich stĺpov prefabrikovaného ŽB skeletu nosnej konštrukcie tribúny C. Medzi základmi boli plochy zasypávané štrkodrvou a zhutňované vibračným valcom ako príprava plochy pre nasledujúcu montáž prefabrikovaných dielcov nosného skeletu tribúny.
V 03/2019 bolo začaté s montážou prefa prvkov nosného skeletu tribúny, osadené boli všetky nosné stredové a okrajové prefa ŽB stĺpy, ktoré po geodetickom zameraní a definitívnom ukotvení skrutkami boli na päte zaliaté zálievkovou hmotou. V každej osi boli na stĺpy osadené stupňovité prefa ŽB hľadiskové nosníky. Na nosníky sú kladené prefa ŽB lavice a v spodnej časti prefa ŽB steny s funkciou mantinelu. Lavice sú položené v štyroch poliach a v krajnom poli naväzujúcom na budúce rohy tribún. V mesiaci apríl sa začne s montážou oceľovej konštrukcie prestrešenia tribúny.             
 
Košice, 01.04.2019

—————————————————————————————-

STAVEBNÉ  POVOLENIE

Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa, …

povoľuje

stavbu „Košická futbalová aréna“ …

pre stavebníka Košická Futbalová Aréna, a.s., so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice.

Stavba „Košická futbalová aréna“ bude pozostávať z viacerých objektov, ako zo samotného štadióna s vyhrievanou hracou plochou, z tréningových ihrísk s objektom šatní. Súčasťou areálu bude multifunkčná rozptylová plocha námestia (počas zápasovej doby ako kontrolované parkovisko pre prenosové vozidlá, pre vip, pre autobusy hráčov a aktérov) a aj z prístupových komunikácií peších a motoristických s priľahlou dvojicou parkovísk a/b s rozsiahlymi sadovými úpravami s náhradnou výsadbou a hygienicky potrebnou výsadbou zelene.  z týchto stavebných objektov:  

SO 10.1 Futbalový štadión – o celkovej zastavanej ploche 17 441 m2, architektonicky tvorí výrazný dynamicky tvarovaný disk, vnútorný prstenec je na výške 252,600 m.n.m., vonkajší prstenec je na severnej, východnej a južnej strane na výške 251,600 m.n.m.. Nad strechou, popri postranných čiarach, budú situované vertikálne stožiare, na ktorých budú namontované osvetľovacie telesá, o celkovej výške 257,5 m.n.m, na východnej strane a 261,5 m.n.m. na strane západnej.

– prvé podzemné podlažie budú obsahovať okrem iného šatne pre hráčov, rozhodcov, personálu priestory ošetrovne, dopingovej kontroly, delegátov, priestory pre médiá, výmenníky slúžiace pre technické zariadenie budov a ihrísk celého areálu. Výbeh hráčov a aktérov bude zo suterénnej časti pomocou schodiska na úroveň ihriskovej plochy.

– na prvom nadzemnom podlaží – prízemí sú situované predovšetkým vstupy do vnútornej ochodze štadióna s prechodmi do hľadiska a s priľahlými podtribúnovými vstavkami, bufetmi-kioskami, toaletami, miestami pre prvú pomoc, fanshopom a obslužnými vstavkami technických a obslužných zázemí stavaných podľa etapizácie štadióna, oddelené a separované stanoviská vozidiel pre sanitku a pre požiarnikov, pre imobilných s doprovodmi sú zabezpečené miesta v rohoch hľadísk s prislúchajúcimi bezbariérovo dostupnými špeciálne vybavenými toaletami a občerstvujúcimi pultmi pri vstavkoch bufetov, na veľké konzoly prestrešenia tribún c,b a d pre potreby údržby vedú výlezy spoločne cez oceľové schody jednotlivých oceľových kamerových plošín na c, b a tribúnami. V rámci prevádzkového bloku hlavnej budovy bude oddelený vstup pre hráčov od vstupov návštevníkov, press-media a od vstupov vip skyboxov, vip hostí. Zásobovací vstup, personál a cateringové zázemie je oddelené od ostatných vstupov do hlavnej budovy. Na prízemí na pravom okraji je v technickom bloku sústredené zázemie elektrifikácie komplexu štadióna a tréningového centra.

– na druhom nadzemnom podlaží – sú navrhnuté aj priestory pre administratívu, pracovné priestory pre novinárov a fotografov so spoločným sociálno-hygienickým zázemím a spoločným cateringovým zázemím

– na treťom nadzemnom podlaží – skyboxy, tv štúdia, ozvučovacia miestnosť, miestnosti bezpečnosť bezpečnosti a krízová miestnosť, sociálno-hygienické miestnosti

– štvrtom nadzemnom podlaží – bude iba priestor stredného schodiska slúžiaci pre prístup kameramanov k hlavnej kamerovej plošine, pre prístup obsluhujúceho, údržbárskeho alebo bezpečnostného personálu na plochú strechu hlavnej budovy

SO 10.2 Objekt šatní – o celkovej zastavanej ploche 462 m2 bude jednopodlažná podlhovastá prevádzková budova so štvoricou šatní s hygienickým zázemím, šatňou pre rozhodcov, klubovňou a skladom

SO 20.5 Tréningové ihriská – budú pozostávať z dvoch oplotením chránených tréningových ihrísk s rozmermi 64 x 100 m, pričom jedno z ihrísk bude kryté umelým trávnikom, druhé prírodným trávnikom

www.obeccana.eu/samosprava/uradna-tabula/stavebne-povolenie-kosicka-futbalova-arena-103.html

—————————————————————————————————–

Dnes (6. 11. 2018) začali výkopové práce v areáli budúcej Košickej futbalovej arény

Od symbolického výkopu futbalovej lopty (29. 10. 2018), ktorým oficiálne začala výstavba Košickej futbalovej arény (KFA), sú prípravné práce na stavbe už v plnom prude. Robilo sa tam aj počas uplynulého, sviatkami „rozkúskovaného“ týždňa. 
Zhotoviteľ diela, spoločnosť AVA-stav s.r.o., zabezpečil v uplynulom týždni na základe projektovej dokumentácie vytýčenie vetiev inžinierskych sietí, dovoz potrebného stavebného materiálu, prevoz a umiestnenie unimobuniek pre stavebných robotníkov a technikov, ako aj nevyhnutnú úpravu staveniska a prípravu výrobnej dokumentácie. Dnes (6. 11. 2018) začali stavebné mechanizmy s naplánovanými výkopovými prácami ohľadom inžinierskych sietí, na tieto práce má zhotoviteľ diela všetky právoplatné stavebné povolenia. 
Po dokončení 1. etapy výstavby, ktorá má byť ukončená do konca roka 2019, bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a tiež kritériá Slovenského futbalového zväzu, a budú sa v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA s kapacitou 13 000 divákov podmienky štadióna kategórie 4 UEFA, a tak sa v nej budú môcť hrať i medzištátne futbalové zápasy. Celkové finančné náklady na realizáciu všetkých troch etáp výstavby KFA dosiahnu výšku 19 470 000 Eur bez DPH.

www.kosice.sk/article.php?id=21979

——————————————————————————————-

Výstavba Košickej futbalovej arény začala symbolickým výkopom

Symbolickým výkopom futbalovej lopty z bieleho bodu, nachádzajúceho sa približne na rovnakom mieste, z ktorého budú úvodnými výkopmi začínať futbalové zápasy na hlavnej hracej ploche Košickej futbalovej arény (KFA), dnes ohlásili začiatok stavebných prác. Za investora námestník primátora mesta Košice Martin Petruško a za zhotoviteľa konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., ktorá bude stavať KFA v konzorciu s OHL ŽS SK, a. s., Alexander Gyurkovics. 
Po dokončení 1. etapy do konca roka 2019 bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a kritériá Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a budú v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA podmienky štadióna kategórie 4 UEFA. V KFA s kapacitou 13 000 divákov sa budú môcť hrať aj medzinárodné futbalové zápasy. Celkové náklady na všetky tri etapy výstavby dosiahnu 19 470 000 € bez DPH. 
KFA bude po dokončení všetkých troch etáp moderným futbalovým štadiónom s európskymi štandardami pre 13 000 divákov. Budú sa v nej konať nielen športové, ale aj spoločenské a kultúrne podujatia. Na dostavbu prvej etapy potrebujeme 2,7 mil. eur nad rámec doteraz zabezpečených finančných zdrojov. Túto čiastku na dofinancovanie 1. etapy sme vyčlenili v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. Zároveň rokujeme so SFZ o dofinancovaní stavby. V prípade úspechu týchto rokovaní, financie vyčlenené v rozpočte budú posunuté do roku 2020 na dofinancovanie 2. a 3. etapy. Naším zámerom je dokončiť 1. etapu do konca roku 2019, plynule pokračovať vo výstavbe KFA a ukončiť ju v roku 2020. Ide o veľmi pekný projekt, ktorý sa bude Košičanom a návštevníkom mesta po zrealizovaní určite veľmi páčiť,“ hovorí námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. 
Sme hrdí na to, že môžeme postaviť Košickú futbalovú arénu, pretože to bude naozaj krásna stavba. Po etapách sme stavali štadión v Dunajskej Strede a aj v prípade KFA sme pripravení dodržať všetky zmluvne dohodnuté termíny. Zmluva bola podpísaná 17. apríla 2018 a termín realizácie 1. etapy je stanovený na 19 mesiacov od podpisu zmluvy. Prvých 5 mesiacov sme využili na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie vydania príslušných právoplatných stavebných povolení. Ďalších 14 mesiacov budú realizované stavebné práce. Doba pre realizáciu 2. a 3. etapy výstavby KFA je s mestom Košice zmluvne stanovená na 10 mesiacov, ak bude mať mesto zabezpečené financovanie aj týchto dvoch etáp, tento termín takisto dodržíme,“ hovorí konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., Alexander Gyurkovics. 
KFA je významným prvkom mestskej infraštruktúry v oblasti športu , verejných priestorov a životného prostredia. Združenie domových samospráv ako reprezentant občianskej spoločnosti podporuje všetky projekty, ktoré smerujú k tvorbe kvalitného životného prostredia a verejných priestorov. V Košiciach sme chceli nadviazať na dobré výsledky Európskeho hlavného mesta kultúry a tieto skúsenosti Košíc rozšíriť aj do iných oblastí. Preto sme náš súhlas napr. podmienili tým, že hlavná hracia plocha bude minimálne na deň detí prístupná detským tímom a na Deň mesta Košice košickým amatérskym futbalovým tímom, aby bežní Košičania boli futbalovými hviezdami vo svojom meste. Z hľadiska environmentu oceňujeme prácu projektanta, ktorý odviedol dobrú prácu pri tvorbe verejných priestorov, formovaní zelene a sadovo-parkových úprav a najmä správne vodné hospodárstvo a nakladanie s vodami,“ dodáva Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv, ktoré sa ako účastník stavebného konania zúčastnilo povoľovacích procesov. 

www.kosice.sk/article.php?id=21959

—————————————————————————————————

Príprava územia stavby
– odhumusovanie a odstránenie návažok 
– vybúranie plochy z cestných panelov, konštrukčných vrstiev vozovky a betónových konštrukcií
– zemné práce – výkop jamy pre centrálne ihrisko 
– preloženie existujúceho vysokonapäťového rozvádzača
– výstavba novej splaškovej kanalizácie pre odvedenie splaškových odpadových vôd z budúceho areálu do existujúcej verejnej kanalizácie
– výstavba novej dažďovej kanalizácie pre odvedenie zrážkových vôd do kanalizačného zberača 
– prípojka vody pre zásobovanie budúceho športového areálu pitnou a požiarnou vodou. 
– preložka existujúceho vodovodného potrubia na ulici Pri prachárni

www.kosice.sk/article.php?id=20131

Pôvodná cena za dielo: 394 460,97 € bez DPH
Cena za práce naviac: 91 073,62 € bez DPH
Cena za menej práce: – 8 589,78 € bez DPH

Cena za dielo v znení Dodatku č.2: 476 944,81 € bez DPH

www.kosice.sk/clanok.php?file=kfa_zmluvy.htm

——————————————————————————————————-

Začali sa práce na KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNE

Dnes (30.5.2017) o 9. hodine prebehlo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „Košická futbalová aréna – príprava územia“. Za vybudovanie zariadenia staveniska je zodpovedný zhotoviteľ stavby, Inžinierske stavby, a.s., Košice, s ktorým Košická futbalová aréna a.s. uzatvorila 26. mája 2017 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania. Príprava územia bude stáť takmer 395 000 eur a podľa zmluvy má byť dokončená o šesť mesiacov. 

Som veľmi rád, že dnes môžem pozdraviť všetkých futbalových fanúšikov v Košiciach a povedať im, že sme de facto začali s výstavbou novej modernej futbalovej arény. Najpopulárnejší šport na svete, ktorému sa venuje aj u nás najviac detí a mládeže, bude mať v Košiciach dôstojný stánok, spĺňajúci kritériá Európskej futbalovej asociácie UEFA. Budú sa v ňom konať domáce i medzinárodné futbalové zápasy, ale aj iné športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Už teraz sa teším na zaplnené tribúny Košickej futbalovej arény,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši a avizuje účasť predstaviteľov vedenia mesta na pravidelných kontrolných dňoch počas výstavby Košickej futbalovej arény. 

V rámci prípravy územia budú zrealizované stavebné práce, spočívajúce v odstránení spevnených plôch, v odhumusovaní potrebných plôch, v odstránení navážok a v hrubých terénnych úpravách v trvalom zábere stavby. Zrealizované budú nevyhnutné preklady inžinierskych sietí a realizácia prípojok vodohospodárskych stavieb. Územie dotknuté výstavbou je definované ako archeologické nálezisko a preto je pravdepodobné, že sa na tomto území uskutoční ďalšia etapa archeologického výskumu, nariadená Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach,“ dodáva viceprimátor mesta Košice a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna Martin Petruško. 

Na výstavbu nového štadióna má mesto Košice k dispozícii 12 mil. eur. Bezúročná finančná výpomoc z ministerstva financií predstavuje 8 mil. eur so splatnosťou desať rokov a zvyšné štyri milióny sú dotáciou z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Zmluvný termín realizácie stavby je stanovený na koniec roka 2020. 

www.kosice.sk/article.php?id=19379

—————————————————————————————————–

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“

Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby Košická futbalová aréna – futbalový štadión formou súťažného dialógu s rozsahom: 
– spracovanie projektu pre stavebné povolenie (DSP),
– zabezpečenie vydania potrebných právoplatných stavebných a iných povolení v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, 
– spracovanie realizačnej (RPD) a prípadnej dielenskej, konštrukčnej a montážnej dokumentácie (DPD),
– zrealizovanie stavby, 
– zabezpečenie procesu kolaudácie stavby s uvedením do prevádzky v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti.

PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 15.02.2017

www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/350680

—————————————————————————————————–

Plnička CNG je už presťahovaná na Trolejbusovú. 

Miesto, na ktorom vyrastie Košická futbalová aréna, opäť prechádza archeologickým výskumom. Nariadil ho Krajský pamiatkový úrad, pričom sa jedná o práce na nespevnených plochách, s ktorými úzko súvisí výrub drevín aj výkopové práce. Archeologický výskum bol z dôvodu majetkovoprávnych usporiadaní pozemkov rozdelený do dvoch etáp. 

„Prvá etapa, je to plocha A-B, ide o väčšiu časť dotknutého územia, medzi Halou Cassosport a OC Merkury Market, tu bol výskum ukončený v decembri minulého roka. V rámci tejto fázy archeologického výskumu boli objavené tri objekty, ktoré však boli časovo nezaraditeľné,“ informovala nás hovorkyňa mesta, Linda Šnajdárová. 
Druhá plocha, C a D je situovaná pri vstupe na autobusové odstavisko. Výrub drevín aj samotné vyčistenie pozemku tu prebehlo uplynulé dni – od 30.marca do 8.apríla. Výkopové práce a archeologický výskum tu začali v pondelok 11. apríla. 

„Začatie archeologického výskumu na ploche C-D záviselo tak ako aj na ploche A-B od majetkovo-právneho vysporiadania pozemku v súkromnom vlastníctve. Ukončené bolo povolením zápisu vkladu do katastra zámennej zmluvy v januári 2016, a po úprave nájomnej zmluvy medzi mestom Košice a KFA, a.s., ktorá musela byť schválená poslancami košického mestského zastupiteľstva.“ 

Rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom mestskí poslanci zmluvu schválili, sa uskutočnilo v marci. Výstavba Košickej futbalovej arény by mala trvať približne dva roky.

https://www.tvkosice.sk/video/570cf2844526ca4436f33869

 

————————————————————————————-

Začal sa archeologický prieskum
zacina-sa-vystavba-futbalovej-areny-v-kosiciach-kedy-by-mala-byt-hotova/
mesto-si-s-remetom-vymeni-pozemky-kvoli-vystavbe-futbalovej-areny/

————————————————————————————

Výstavba Košickej futbalovej arény pre 9-tisíc divákov, s vyhrievanou hracou plochou, by sa mala začať ešte v priebehu tohto roka. Zámer výstavby z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie už posudzuje ministerstvo životného prostredia: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosicka-futbalova-arena
Do 15. mája sa k nemu môžu vyjadriť aj obyvatelia mesta Košice:
http://www.kosice.sk/article.php?id=15606

Nový futbalový štadión by mal podľa plánov vyrásť v blízkosti Všešportového areálu v lokalite, ktorá v súčasnosti slúži ako odstavná plocha pre autobusy mestskej hromadnej dopravy či cvičisko pre autoškoly. Na výstavbu je vyhradených 12 miliónov eur. Štyri milióny sú podielom z vládnej dotácie Slovenského futbalového zväzu, ďalších osem je nenávratnou finančnou výpomocou, ktorú mesto Košice dostalo od ministerstva financií.

Košická futbalová aréna bude zodpovedať štandardom UEFA kategórie 4. Postaviť ju plánujú do konca roka 2017.

Zámer obsahuje dve variantné riešenia. Obe rátajú s vytvorením parkoviska pre 276 automobilov na južnej strane areálu. Prvá verzia počíta s vytvorením podzemného parkoviska s kapacitou pre 129 vozidiel. Podľa druhej by sa malo vytvoriť namiesto parkoviska v podzemí 152 parkovacích miest na západnej strane areálu. Tento variant prináša väčšie množstvo zelene.

http://www.kosicednes.sk/vyjadrite-sa-k-vystavbe-kosickej-futbalovej-areny/

Updated: 15. augusta 2019 — 19:30

4 komentáre

Add a Comment
  1. Dúfam že aj po r2020 sa nájdu dodatočné financie napr z EÚ aby sa ešte dvihla a dobudovala jedna vrchná tribúna po obvode, aby sa našlo ešte a navýšilo kapacitne o tých cca 6-7 tisíc navyše aby sme sa kapacitou dostali neskôr aj na tých 20 tisíc to by bola pecka!

    1. budeme radi ked mesto dorobi 2. a 3. etapu na 13 tisic a 2 treningove plochy…lebo sice olympiadu sme zrusili, ale 10 milionov pojde do telocvicni a zarastenych ovalov a nie do stadionu cim mesto uz do stadionu investovat nebude..nehovorim ze netreba telocvicne a sportove plochy, ale stadion ma pre mna väcsiu prioritu, predsa len poriadny futbalovy stadion ako maju v kazdej druhej dedine chyba v 2. najväcsom meste na Slovensku..a od toho sa odvija aj kvalita a postavenie v sutaziach..

    2. štadion čo vidíš je podla mna konečny a kapacita 12tisíc sa určite nebude menit,,,

      1. ked uz tak 13 tisic je konecna kapacita po 3.etape a rozhodne konecna nemusi byt ,do buducna sa kludne moze kapacitne rozsirit pristavbou a dvihnutim celej areny po obvode do vysky trebars aj na tych 18-20 tisic, konstrukcne, priestorovo nevidim v tom problem- to nie je steel arena ktora je obmedzena priestorom ci konstrukcne( kde vnutorne nosniky sahaju az takmer za branky stadiona),jojo ty asi konstrukter ani stavbar nebudes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *