Košická futbalová aréna

Informácia o priebehu výstavby za obdobie október 2019

TRIBÚNA B a D – zakladanie
Na plochách pod budúcimi tribúnami B a D a rohami tribún bol upravený a dorovnaný terén, hlavice zahĺbených základových žb pilót boli obnažené a na nich očistená výstuž. Pod základové konštrukcie žb stĺpov tribúny B boli vyhotovené podkladové betóny so štrkovým lôžkom. V 10/2019 – boli realizované betonáže ďalších podkladových betónov pod základové konštrukcie tribún B a D, na ktoré bude kladená armatúra pätiek základových konštrukcií.

TRIBÚNA A
– oceľová konštrukcia HB tribúny A – na úrovni 4.NP je namontovaná oceľová konštrukcia pozostávajúca zo stĺpov, strešných väzníkov a doplnkovej OK ktorá spolu s postrannými OK po obidvoch
stranách hlavnej budovy vytvára ucelené prestrešenie tribúny A, celkom je zabudovaná OK v rozsahu 97%. Pre upevnenie VZT jednotiek na strešnej konštrukcii boli osadené samostatné rámy OK. Na konštrukcii strešných väzníkov sú zavesené hlavná plošina a zatiaľ jedna postranná plošina pre televízne kamery. Po ukončení montáži OK prestrešenia sa začne s montážou strešného dažďového žľabu a strešnej krytiny.
– podlažia hlavnej budovy – v 1.PP boli ukončené montáže podstropných závesných systémov pre potrubia a vedenia, kompletne je zrealizovaná podstropná inštalácia rozvodov ZTI voda a kanalizácia, VZT potrubia, chladenie a ELI kabeláž, na podlahách s výnimkou holopriestorov boli osadzované na systémové dosky a tepelnú izoláciu rozvody podlahového vykurovania na ktoré sa vyhotovovali vystužené betónové potery. V podlaží sú realizované nosné AL konštrukcie priečok, na ktoré boli podľa požiadavky na požiarnu, resp. vodoizolačnú odolnosť upevňované sádrokartónové dosky. V častiach ukončených priečok sa inštalujú rozvody ZTI a osadzujú zariaďovacie predmety. V 1.NP-3.NP sú montované stúpačky rozvodov a potrubí ZTI a VZT, podstropné závesné systémy pre rozvody ZTI – voda a kanalizácia, VZT potrubia, chladenie a ELI kabeláž, na ktoré sú inštalované príslušné rozvody. Na temperovaných podlahách okrem holopriestorov sú na systémové dosky s tepelnou izoláciou osadzované
rozvody podlahového vykurovania s napojením na rozdelovače ÚK, po tlakových skúškach ÚK potrubí sú podlahy dobetónované vystuženým betónovým poterom. V 4.NP na úrovni strechy sú vyvedené VZT
potrubia pre napojenie sa na VZT jednotky, betónový povrch stropu je napenetrovaný asfaltovým náterom pre natavovanie parozábrany strešného plášťa.
– postranné časti – obdobne ako na hlavnej budove boli skompletované žb nosné prvky, na ktoré boli upevňované nosné oceľové konštrukcie stĺpov a prestrešujúcich väzníkov, osadené sú kompletné žb lavice. V súčasnosti prebiehajú práce na úpravách, zálievkach a brúseniach prefa prvkov a ďalších rozmerových korekciách.
– VSTAVKY A1 a A2 sú situované po obidvoch stranách hlavnej budovy pod skosenou žb konštrukciou tribúny A. V 07/2019 stavky boli vymurované a prestrešené, v obidvoch stavkoch boli realizované
zateplenia podláh a betonáž vystužených poterov, na strešnej konštrukcii vstavkov bol doplnený kompletný strešný plášť s tepelnou izoláciou, strešnou hydroizoláciou a prestupy pre potrubia VZT a ELI. Na rozvody ZTI budú napájané zariaďovacie predmety.
TRIBÚNA C
Na tribúne C s piatimi hlavnými vstupmi na tribúnu – vomitóriami, bola kompletne stavebne ukončená montáž všetkých prefabrikovaných žb prvkov, tribúnových lavíc aj doplnkových schodíkov.
– nosný žb skelet – v 7/2019 prebiehali práce na úpravách a brúseniach prefa prvkov a ďalších rozmerových korekciách. V hľadisku tribúny bolo začaté s vyplňovaním a utesňovaním škár medzi žb lavicami.
– oceľová konštrukcia – bola ukončená kompletná montáž všetkých nosných a pomocným oceľových konštrukcií fasády a prestrešenia vrátane zavesenej plošiny pre televíznu kameru. Na strešné nosníky bola komplet namontovaná strešná krytina z trapézového plechu a doplnená strešnými dažďovými žľabmi. Bolo začaté s pokládkou polykarbonátovej strešnej krytiny. Bleskozvodové vedenia na tribúne C boli všetky zapojené okrem teraz realizovanej plochy okrajovej časťi polykarbonátovej strechy.
– VSTAVKY C1,C2,C3,C4,C5,C6 – boli realizované zateplenia podláh a betonáž vystužených poterov, na strešnej konštrukcii vstavkov bol doplnený kompletný strešný plášť s tepelnou izoláciou, strešnou hydroizoláciou a prestupy pre potrubia VZT a ELI . Na rozvody ZTI v sociálnych priestoroch boli namontované predstenové prvky závesných mís WC. V časti vstavku C1 predelením SDK priečkou bola vytvorená miestnosť pre prívod NN el. káblov tribúny C s budúcim využitím pre technika NN+IT. Nad všetkými vstavkami pozdĺž tribúny sú nainštalované zavesené kabelové žľaby s uloženými NN káblami. V časti pred vstavkami sú v chráničke pod terénom zabudovávané káble pre ovládanie turniketov. Na tribúnach A a C bolo doposiaľ zabudovaných 340 ton oceľových prvkov čo je 97% z celkového
množstva OK.

IHRISKO
– odkanalizovanie ihriska, drenáž – na ploche budúceho ihriska s hracou plochou boli vykonané práce na urovnaní pláne a oddrenážovaní časti plochy ihriska drenážnym potrubím. V 07/2019 boli do vykopaných
rýh uložené drenážne rúry DN100 a obsypané štrkodrvou, potrubie bolo kladené pozdĺž ihriska vo vzájomných rozstupoch 10m a zaústené do zberného kanalizačného potrubia napojeného na vetvu dažďovej kanalizácie odvádzajúcej vodu do 400 m3 retenčnej nádrže. Pri mantineloch tribún po obvode ihriska bol vybudovaný betónový žľab s napojením sa na kanalizačné vetvy I1 a l2, slúžiaci na odvedenie
nevsiaknutej prívalovej vody z ihriska. K RN bol dobudovaný objekt prečerpávacej šachty pre ovládanie vyprázdňovania RN zadržiavacej dažďové vody z prívalových dažďov.
– zavlažovanie ihriska – na ploche ihriska bol inštalovaný kompletný podzemný závlahový systém pozostávajúci z hlavného radu HDPE D110 a zo 6-tich podzemných potrubných vedení PE d50 trasovaných vo vzájomných odstupoch naprieč ihriskom. Na miestach odbočení trás sú osadené ventily, ktoré budú v šachtičkách a na ploche ihriska boli inštalované zavlažovacie prvky- výsuvné postrekovače na trojkĺbových prípojkách v blokovom usporiadaní. Zdrojom vody na zavlažovanie je vybudovaná 170 m3 prefabrikovaná akumulačná nádrž prepojená s objektom studne s vlastnou armatúrnou šachtou. Akumulačná nádrž je cez ďalšiu armatúrnu šachtu pripojená na záložnú vodovodnú prípojku D63
napojenú na areálový vodovod. – vykurovanie ihriska – prívodné potrubie s rozdeľovačom a potrubné rozvody vykurovania ihriska o profile 25×2,3 mm sú komplet zrealizované vo vzájomných rozstupoch 300mm naprieč ihriska na ploche 73×112 m v hĺbke 300mm pod budúcim povrchom živého trávnika. Potrubné slučky sú zasypávané vrstvou piesku 0/4 ktorý bude tvoriť spodnú koreňovú zónu trávnika.

https://www.kosice.sk/clanok/priebezna-sprava-o-priebehu-prac-stavby-kosickej-futbalovej-areny-za-jul-2019

—————————————————————————————-

STAVEBNÉ  POVOLENIE

Obec Čaňa, zastúpená starostom, ako stavebný úrad I. stupňa, …

povoľuje

stavbu „Košická futbalová aréna“ …

pre stavebníka Košická Futbalová Aréna, a.s., so sídlom Trieda SNP 48/A, Košice.

Stavba „Košická futbalová aréna“ bude pozostávať z viacerých objektov, ako zo samotného štadióna s vyhrievanou hracou plochou, z tréningových ihrísk s objektom šatní. Súčasťou areálu bude multifunkčná rozptylová plocha námestia (počas zápasovej doby ako kontrolované parkovisko pre prenosové vozidlá, pre vip, pre autobusy hráčov a aktérov) a aj z prístupových komunikácií peších a motoristických s priľahlou dvojicou parkovísk a/b s rozsiahlymi sadovými úpravami s náhradnou výsadbou a hygienicky potrebnou výsadbou zelene.  z týchto stavebných objektov:  

SO 10.1 Futbalový štadión – o celkovej zastavanej ploche 17 441 m2, architektonicky tvorí výrazný dynamicky tvarovaný disk, vnútorný prstenec je na výške 252,600 m.n.m., vonkajší prstenec je na severnej, východnej a južnej strane na výške 251,600 m.n.m.. Nad strechou, popri postranných čiarach, budú situované vertikálne stožiare, na ktorých budú namontované osvetľovacie telesá, o celkovej výške 257,5 m.n.m, na východnej strane a 261,5 m.n.m. na strane západnej.

– prvé podzemné podlažie budú obsahovať okrem iného šatne pre hráčov, rozhodcov, personálu priestory ošetrovne, dopingovej kontroly, delegátov, priestory pre médiá, výmenníky slúžiace pre technické zariadenie budov a ihrísk celého areálu. Výbeh hráčov a aktérov bude zo suterénnej časti pomocou schodiska na úroveň ihriskovej plochy.

– na prvom nadzemnom podlaží – prízemí sú situované predovšetkým vstupy do vnútornej ochodze štadióna s prechodmi do hľadiska a s priľahlými podtribúnovými vstavkami, bufetmi-kioskami, toaletami, miestami pre prvú pomoc, fanshopom a obslužnými vstavkami technických a obslužných zázemí stavaných podľa etapizácie štadióna, oddelené a separované stanoviská vozidiel pre sanitku a pre požiarnikov, pre imobilných s doprovodmi sú zabezpečené miesta v rohoch hľadísk s prislúchajúcimi bezbariérovo dostupnými špeciálne vybavenými toaletami a občerstvujúcimi pultmi pri vstavkoch bufetov, na veľké konzoly prestrešenia tribún c,b a d pre potreby údržby vedú výlezy spoločne cez oceľové schody jednotlivých oceľových kamerových plošín na c, b a tribúnami. V rámci prevádzkového bloku hlavnej budovy bude oddelený vstup pre hráčov od vstupov návštevníkov, press-media a od vstupov vip skyboxov, vip hostí. Zásobovací vstup, personál a cateringové zázemie je oddelené od ostatných vstupov do hlavnej budovy. Na prízemí na pravom okraji je v technickom bloku sústredené zázemie elektrifikácie komplexu štadióna a tréningového centra.

– na druhom nadzemnom podlaží – sú navrhnuté aj priestory pre administratívu, pracovné priestory pre novinárov a fotografov so spoločným sociálno-hygienickým zázemím a spoločným cateringovým zázemím

– na treťom nadzemnom podlaží – skyboxy, tv štúdia, ozvučovacia miestnosť, miestnosti bezpečnosť bezpečnosti a krízová miestnosť, sociálno-hygienické miestnosti

– štvrtom nadzemnom podlaží – bude iba priestor stredného schodiska slúžiaci pre prístup kameramanov k hlavnej kamerovej plošine, pre prístup obsluhujúceho, údržbárskeho alebo bezpečnostného personálu na plochú strechu hlavnej budovy

SO 10.2 Objekt šatní – o celkovej zastavanej ploche 462 m2 bude jednopodlažná podlhovastá prevádzková budova so štvoricou šatní s hygienickým zázemím, šatňou pre rozhodcov, klubovňou a skladom

SO 20.5 Tréningové ihriská – budú pozostávať z dvoch oplotením chránených tréningových ihrísk s rozmermi 64 x 100 m, pričom jedno z ihrísk bude kryté umelým trávnikom, druhé prírodným trávnikom

www.obeccana.eu/samosprava/uradna-tabula/stavebne-povolenie-kosicka-futbalova-arena-103.html

—————————————————————————————————–

Dnes (6. 11. 2018) začali výkopové práce v areáli budúcej Košickej futbalovej arény

Od symbolického výkopu futbalovej lopty (29. 10. 2018), ktorým oficiálne začala výstavba Košickej futbalovej arény (KFA), sú prípravné práce na stavbe už v plnom prude. Robilo sa tam aj počas uplynulého, sviatkami „rozkúskovaného“ týždňa. 
Zhotoviteľ diela, spoločnosť AVA-stav s.r.o., zabezpečil v uplynulom týždni na základe projektovej dokumentácie vytýčenie vetiev inžinierskych sietí, dovoz potrebného stavebného materiálu, prevoz a umiestnenie unimobuniek pre stavebných robotníkov a technikov, ako aj nevyhnutnú úpravu staveniska a prípravu výrobnej dokumentácie. Dnes (6. 11. 2018) začali stavebné mechanizmy s naplánovanými výkopovými prácami ohľadom inžinierskych sietí, na tieto práce má zhotoviteľ diela všetky právoplatné stavebné povolenia. 
Po dokončení 1. etapy výstavby, ktorá má byť ukončená do konca roka 2019, bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a tiež kritériá Slovenského futbalového zväzu, a budú sa v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA s kapacitou 13 000 divákov podmienky štadióna kategórie 4 UEFA, a tak sa v nej budú môcť hrať i medzištátne futbalové zápasy. Celkové finančné náklady na realizáciu všetkých troch etáp výstavby KFA dosiahnu výšku 19 470 000 Eur bez DPH.

www.kosice.sk/article.php?id=21979

——————————————————————————————-

Výstavba Košickej futbalovej arény začala symbolickým výkopom

Symbolickým výkopom futbalovej lopty z bieleho bodu, nachádzajúceho sa približne na rovnakom mieste, z ktorého budú úvodnými výkopmi začínať futbalové zápasy na hlavnej hracej ploche Košickej futbalovej arény (KFA), dnes ohlásili začiatok stavebných prác. Za investora námestník primátora mesta Košice Martin Petruško a za zhotoviteľa konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., ktorá bude stavať KFA v konzorciu s OHL ŽS SK, a. s., Alexander Gyurkovics. 
Po dokončení 1. etapy do konca roka 2019 bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a kritériá Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a budú v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA podmienky štadióna kategórie 4 UEFA. V KFA s kapacitou 13 000 divákov sa budú môcť hrať aj medzinárodné futbalové zápasy. Celkové náklady na všetky tri etapy výstavby dosiahnu 19 470 000 € bez DPH. 
KFA bude po dokončení všetkých troch etáp moderným futbalovým štadiónom s európskymi štandardami pre 13 000 divákov. Budú sa v nej konať nielen športové, ale aj spoločenské a kultúrne podujatia. Na dostavbu prvej etapy potrebujeme 2,7 mil. eur nad rámec doteraz zabezpečených finančných zdrojov. Túto čiastku na dofinancovanie 1. etapy sme vyčlenili v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. Zároveň rokujeme so SFZ o dofinancovaní stavby. V prípade úspechu týchto rokovaní, financie vyčlenené v rozpočte budú posunuté do roku 2020 na dofinancovanie 2. a 3. etapy. Naším zámerom je dokončiť 1. etapu do konca roku 2019, plynule pokračovať vo výstavbe KFA a ukončiť ju v roku 2020. Ide o veľmi pekný projekt, ktorý sa bude Košičanom a návštevníkom mesta po zrealizovaní určite veľmi páčiť,“ hovorí námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. 
Sme hrdí na to, že môžeme postaviť Košickú futbalovú arénu, pretože to bude naozaj krásna stavba. Po etapách sme stavali štadión v Dunajskej Strede a aj v prípade KFA sme pripravení dodržať všetky zmluvne dohodnuté termíny. Zmluva bola podpísaná 17. apríla 2018 a termín realizácie 1. etapy je stanovený na 19 mesiacov od podpisu zmluvy. Prvých 5 mesiacov sme využili na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie vydania príslušných právoplatných stavebných povolení. Ďalších 14 mesiacov budú realizované stavebné práce. Doba pre realizáciu 2. a 3. etapy výstavby KFA je s mestom Košice zmluvne stanovená na 10 mesiacov, ak bude mať mesto zabezpečené financovanie aj týchto dvoch etáp, tento termín takisto dodržíme,“ hovorí konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., Alexander Gyurkovics. 
KFA je významným prvkom mestskej infraštruktúry v oblasti športu , verejných priestorov a životného prostredia. Združenie domových samospráv ako reprezentant občianskej spoločnosti podporuje všetky projekty, ktoré smerujú k tvorbe kvalitného životného prostredia a verejných priestorov. V Košiciach sme chceli nadviazať na dobré výsledky Európskeho hlavného mesta kultúry a tieto skúsenosti Košíc rozšíriť aj do iných oblastí. Preto sme náš súhlas napr. podmienili tým, že hlavná hracia plocha bude minimálne na deň detí prístupná detským tímom a na Deň mesta Košice košickým amatérskym futbalovým tímom, aby bežní Košičania boli futbalovými hviezdami vo svojom meste. Z hľadiska environmentu oceňujeme prácu projektanta, ktorý odviedol dobrú prácu pri tvorbe verejných priestorov, formovaní zelene a sadovo-parkových úprav a najmä správne vodné hospodárstvo a nakladanie s vodami,“ dodáva Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv, ktoré sa ako účastník stavebného konania zúčastnilo povoľovacích procesov. 

www.kosice.sk/article.php?id=21959

—————————————————————————————————

Príprava územia stavby
– odhumusovanie a odstránenie návažok 
– vybúranie plochy z cestných panelov, konštrukčných vrstiev vozovky a betónových konštrukcií
– zemné práce – výkop jamy pre centrálne ihrisko 
– preloženie existujúceho vysokonapäťového rozvádzača
– výstavba novej splaškovej kanalizácie pre odvedenie splaškových odpadových vôd z budúceho areálu do existujúcej verejnej kanalizácie
– výstavba novej dažďovej kanalizácie pre odvedenie zrážkových vôd do kanalizačného zberača 
– prípojka vody pre zásobovanie budúceho športového areálu pitnou a požiarnou vodou. 
– preložka existujúceho vodovodného potrubia na ulici Pri prachárni

www.kosice.sk/article.php?id=20131

Pôvodná cena za dielo: 394 460,97 € bez DPH
Cena za práce naviac: 91 073,62 € bez DPH
Cena za menej práce: – 8 589,78 € bez DPH

Cena za dielo v znení Dodatku č.2: 476 944,81 € bez DPH

www.kosice.sk/clanok.php?file=kfa_zmluvy.htm

——————————————————————————————————-

Začali sa práce na KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNE

Dnes (30.5.2017) o 9. hodine prebehlo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „Košická futbalová aréna – príprava územia“. Za vybudovanie zariadenia staveniska je zodpovedný zhotoviteľ stavby, Inžinierske stavby, a.s., Košice, s ktorým Košická futbalová aréna a.s. uzatvorila 26. mája 2017 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania. Príprava územia bude stáť takmer 395 000 eur a podľa zmluvy má byť dokončená o šesť mesiacov. 

Som veľmi rád, že dnes môžem pozdraviť všetkých futbalových fanúšikov v Košiciach a povedať im, že sme de facto začali s výstavbou novej modernej futbalovej arény. Najpopulárnejší šport na svete, ktorému sa venuje aj u nás najviac detí a mládeže, bude mať v Košiciach dôstojný stánok, spĺňajúci kritériá Európskej futbalovej asociácie UEFA. Budú sa v ňom konať domáce i medzinárodné futbalové zápasy, ale aj iné športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Už teraz sa teším na zaplnené tribúny Košickej futbalovej arény,“ hovorí primátor mesta Košice Richard Raši a avizuje účasť predstaviteľov vedenia mesta na pravidelných kontrolných dňoch počas výstavby Košickej futbalovej arény. 

V rámci prípravy územia budú zrealizované stavebné práce, spočívajúce v odstránení spevnených plôch, v odhumusovaní potrebných plôch, v odstránení navážok a v hrubých terénnych úpravách v trvalom zábere stavby. Zrealizované budú nevyhnutné preklady inžinierskych sietí a realizácia prípojok vodohospodárskych stavieb. Územie dotknuté výstavbou je definované ako archeologické nálezisko a preto je pravdepodobné, že sa na tomto území uskutoční ďalšia etapa archeologického výskumu, nariadená Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach,“ dodáva viceprimátor mesta Košice a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna Martin Petruško. 

Na výstavbu nového štadióna má mesto Košice k dispozícii 12 mil. eur. Bezúročná finančná výpomoc z ministerstva financií predstavuje 8 mil. eur so splatnosťou desať rokov a zvyšné štyri milióny sú dotáciou z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Zmluvný termín realizácie stavby je stanovený na koniec roka 2020. 

www.kosice.sk/article.php?id=19379

—————————————————————————————————–

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby „Košická futbalová aréna – futbalový štadión“

Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby Košická futbalová aréna – futbalový štadión formou súťažného dialógu s rozsahom: 
– spracovanie projektu pre stavebné povolenie (DSP),
– zabezpečenie vydania potrebných právoplatných stavebných a iných povolení v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, 
– spracovanie realizačnej (RPD) a prípadnej dielenskej, konštrukčnej a montážnej dokumentácie (DPD),
– zrealizovanie stavby, 
– zabezpečenie procesu kolaudácie stavby s uvedením do prevádzky v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti.

PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 15.02.2017

www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/350680

—————————————————————————————————–

Plnička CNG je už presťahovaná na Trolejbusovú. 

Miesto, na ktorom vyrastie Košická futbalová aréna, opäť prechádza archeologickým výskumom. Nariadil ho Krajský pamiatkový úrad, pričom sa jedná o práce na nespevnených plochách, s ktorými úzko súvisí výrub drevín aj výkopové práce. Archeologický výskum bol z dôvodu majetkovoprávnych usporiadaní pozemkov rozdelený do dvoch etáp. 

„Prvá etapa, je to plocha A-B, ide o väčšiu časť dotknutého územia, medzi Halou Cassosport a OC Merkury Market, tu bol výskum ukončený v decembri minulého roka. V rámci tejto fázy archeologického výskumu boli objavené tri objekty, ktoré však boli časovo nezaraditeľné,“ informovala nás hovorkyňa mesta, Linda Šnajdárová. 
Druhá plocha, C a D je situovaná pri vstupe na autobusové odstavisko. Výrub drevín aj samotné vyčistenie pozemku tu prebehlo uplynulé dni – od 30.marca do 8.apríla. Výkopové práce a archeologický výskum tu začali v pondelok 11. apríla. 

„Začatie archeologického výskumu na ploche C-D záviselo tak ako aj na ploche A-B od majetkovo-právneho vysporiadania pozemku v súkromnom vlastníctve. Ukončené bolo povolením zápisu vkladu do katastra zámennej zmluvy v januári 2016, a po úprave nájomnej zmluvy medzi mestom Košice a KFA, a.s., ktorá musela byť schválená poslancami košického mestského zastupiteľstva.“ 

Rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom mestskí poslanci zmluvu schválili, sa uskutočnilo v marci. Výstavba Košickej futbalovej arény by mala trvať približne dva roky.

https://www.tvkosice.sk/video/570cf2844526ca4436f33869

 

————————————————————————————-

Začal sa archeologický prieskum
zacina-sa-vystavba-futbalovej-areny-v-kosiciach-kedy-by-mala-byt-hotova/
mesto-si-s-remetom-vymeni-pozemky-kvoli-vystavbe-futbalovej-areny/

————————————————————————————

Výstavba Košickej futbalovej arény pre 9-tisíc divákov, s vyhrievanou hracou plochou, by sa mala začať ešte v priebehu tohto roka. Zámer výstavby z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie už posudzuje ministerstvo životného prostredia: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosicka-futbalova-arena
Do 15. mája sa k nemu môžu vyjadriť aj obyvatelia mesta Košice:
http://www.kosice.sk/article.php?id=15606

Nový futbalový štadión by mal podľa plánov vyrásť v blízkosti Všešportového areálu v lokalite, ktorá v súčasnosti slúži ako odstavná plocha pre autobusy mestskej hromadnej dopravy či cvičisko pre autoškoly. Na výstavbu je vyhradených 12 miliónov eur. Štyri milióny sú podielom z vládnej dotácie Slovenského futbalového zväzu, ďalších osem je nenávratnou finančnou výpomocou, ktorú mesto Košice dostalo od ministerstva financií.

Košická futbalová aréna bude zodpovedať štandardom UEFA kategórie 4. Postaviť ju plánujú do konca roka 2017.

Zámer obsahuje dve variantné riešenia. Obe rátajú s vytvorením parkoviska pre 276 automobilov na južnej strane areálu. Prvá verzia počíta s vytvorením podzemného parkoviska s kapacitou pre 129 vozidiel. Podľa druhej by sa malo vytvoriť namiesto parkoviska v podzemí 152 parkovacích miest na západnej strane areálu. Tento variant prináša väčšie množstvo zelene.

http://www.kosicednes.sk/vyjadrite-sa-k-vystavbe-kosickej-futbalovej-areny/

Updated: 25. decembra 2019 — 17:17

4 komentáre

Add a Comment
  1. Dúfam že aj po r2020 sa nájdu dodatočné financie napr z EÚ aby sa ešte dvihla a dobudovala jedna vrchná tribúna po obvode, aby sa našlo ešte a navýšilo kapacitne o tých cca 6-7 tisíc navyše aby sme sa kapacitou dostali neskôr aj na tých 20 tisíc to by bola pecka!

    1. budeme radi ked mesto dorobi 2. a 3. etapu na 13 tisic a 2 treningove plochy…lebo sice olympiadu sme zrusili, ale 10 milionov pojde do telocvicni a zarastenych ovalov a nie do stadionu cim mesto uz do stadionu investovat nebude..nehovorim ze netreba telocvicne a sportove plochy, ale stadion ma pre mna väcsiu prioritu, predsa len poriadny futbalovy stadion ako maju v kazdej druhej dedine chyba v 2. najväcsom meste na Slovensku..a od toho sa odvija aj kvalita a postavenie v sutaziach..

    2. štadion čo vidíš je podla mna konečny a kapacita 12tisíc sa určite nebude menit,,,

      1. ked uz tak 13 tisic je konecna kapacita po 3.etape a rozhodne konecna nemusi byt ,do buducna sa kludne moze kapacitne rozsirit pristavbou a dvihnutim celej areny po obvode do vysky trebars aj na tych 18-20 tisic, konstrukcne, priestorovo nevidim v tom problem- to nie je steel arena ktora je obmedzena priestorom ci konstrukcne( kde vnutorne nosniky sahaju az takmer za branky stadiona),jojo ty asi konstrukter ani stavbar nebudes

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.