Klinické ustajňovacie priestory

Stavebné úpravy priestorov Pavilónu č. 19, objekt SO 019: Klinické ustajňovacie priestory.
1. NP: Pôvodne navrhované skladové priestory budú zrušené. O uvoľnené miesto sa rozšíri plocha pre laboratórne zvieratá – experimentálny zverinec. Tu budú laboratórne zvieratá králiky a potkany ustajnené vo vyššom štandarde ako bolo uvažované v pôvodnom projekte – zriadením čistých priestorov. Pre študentov a personál je zriadené hygienické zázemie. V zázemí sú miestnosti pre umývanie a sterilizáciu vybavenia miestnosti pre experimenty. V experimentálnom zverinci budú vykonávané najmä experimenty v súvislosti s ortopédiou, transplantačnou medicínou a bunkovou terapiou.
2.NP: Pôvodné kancelárske miestnosti a vnútorné schodište v podkroví budú zrušené. Na ich mieste bude prázdny podkrovný priestor, kde budú umiestnené vzduchotechnické jednotky. Objekt č.19 je súčasťou pôvodných hospodárskych budov umiestnených v areály univerzity. V súčasnosti sú v nich umiestnené ustajňovacie priestory pre hospodárske zvieratá s priľahlými miestnosťami pre ošetrenie zvierat a zázemia pre doktorov a ošetrovateľov (denná miestnosť, lieky, laboratórium, sklady a pod).
Architektonické riešenie:
Architektúra objektu je jednoduchá prispôsobená pôvodnému vzhľadu a okolitým budovám v areály. Pôdorys je obdĺžnikový podlhovastý, strecha sedlová s vikiermi. Fasáda je členená oknami a dvermi. 
Dispozičné riešenie:
1.NP: – oddelenie psov: s kotercami, sociálnym zariadením a príručným skladom, – oddelenie hovädzieho dobytka – členená na ošetrovňu so zázemím s priamou nadväznosťou na ustajňovacie priestory výukových zvierat a ustajňovacie priestory ošetrovaných zvierat
– oddelenie ošípaných: členené na ošetrovňu so zázemím s priamou nadväznosťou na ustajňovacie priestory výukových zvierat a ustajňovacie priestory ošetrovaných zvierat
– oddelenie laboratórnych zvierat: experimentálny zverinec členené na oddelené priestory pre ustajnenie rôznych druhov laboratórnych zvierat umiestnených v klietkach v ,,čistých priestoroch a na zázemie. 
Podkrovie:
Nad ustajňovacími priestormi sú situované sklady objemového a jadrového krmiva pre zvieratá. Zásobovanie podkrovných priestorov krmivom bude zabezpečené pomocou vonkajšieho mobilného dopravníka cez manipulačné otvory vo vikieroch. Objemové krmivo bude uskladnené voľne na podlahe a jadrové v uzavretých silách Na oboch koncoch objektu sú miestnosti pre pedagogických pracovníkov s cvičebňami, sociálne zariadenia a vzduchotechnika.

Updated: 1. apríla 2019 — 21:18

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.