Kaštieľ v Krásnej

Tlačová správa
Práce na obnove kaštieľa v Krásnej finišujú, pozdržali ich archeologické nálezy
Košice 7. november 2012

Tlačovú správu nájdete tu:


www.kastielkrasna.sk

Donedávna sa predpokladalo, že kaštieľ je z roku 1780, bol postavený v klasicistickom slohu, z iniciatívy šľachtického rodu Meškovcov, ktorí boli vlastníkmi Krásnej a Hanisky .
Najnovšie výskumy realizované v rokoch 2008 – 2010 zistili staršie stavebné etapy vývoja kaštieľa, Archeologický výskum predovšetkým preukázal existenciu starších objektov so zvyškami keramických predmetov, ktoré korešpondujú so staršími nálezmi v Krásnej na ,,Hore,, od Bela Pollu. Pred vznikom kaštieľa stála na tomto mieste, staršia stavba s polkruhovým pôdorysom.
V 13. storočí bola Krásna majetkovo rozdelená na severnú časť, ktorá patrila benediktínskemu opátstvu (Opátska) a južnú časť, ktorú vlastnili viaceré šľachtické rody a kde bol neskôr postavený aj opisovaný kaštieľ (Siplak ), ktorý vznikol v polovici 16. storočia ako kamenná renesančná stavba s dvojicou nárožných veží .
Vlastnícke pomery zo 17. storočia doposiaľ nie sú objasnené. V roku 1717 získava šľachtickú časť Krásnej barón Jakub III. Meško.
Prestavbou kaštieľa po roku 1780 došlo k rozšíreniu kaštieľa o vstupný portikus na severnej fasáde a dvorový portikus v južnej fasáde.
V tejto stavebnej etape bol objekt prestavaný v duchu ranného klasicizmu. Ďalšia klasicistickú prestavbu kaštieľa bola po roku 1789. Prestavba riešila výstavbu nových priestorov kaštieľa zo severu vytvorením podružného severného traktu .
V roku 1828 už kaštieľ kapacitne nevyhovoval. Preto bolo k nemu pristavané druhé – západné krídlo, ktoré bolo nižšie jednopodlažné . V polovici 19. storočia rodina Meškovcov vymrela po meči. O ich majetok sa delili spríbuznené rody Péchy a Zichy. V roku 1892 gróf Zichy kaštieľ rozšíril o severné krídlo, ktoré bolo orientované severnou fasádou do ulice.
kosicekrasna.sk

Najväčší adventný veniec je pri kaštieli v Krásnej

Nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej v spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom sv. Cyrila a Metoda pripravili a zhotovili najväčší adventný veniec v Košiciach. Adventný veniec má obvod 22 metrov a je umiestnený na Námestí sv. Cyrila a Metoda pred kaštieľom v Košiciach – Krásnej.

„Každú adventnú nedeľu o 17.00 h zapálime jednu adventnú sviecu, ktorú venujeme ako poďakovanie za prácu trom rehoľným sestrám z Krásnej pôsobiacim v zahraničí,“ povedal Marek Kažimír, riaditeľ neziskovej organizácie Zachráňme kaštieľ v Krásnej.

—————————

Nezisková organizácia Zachráňme kaštieľ v Krásnej zahájila verejné obstarávanie.

Predmetom zákazky je obnova, stavebné úpravy, prístavba a sadové úpravy národnej kultúrnej pamiatky, zapísanej v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ÚZPF SR) pod číslom 424/0 nehnuteľnej pamiatky – kaštieľa v Krásnej prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania, rozširovania a modernizácie zariadenia kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Obnova a stavebné úpravy jestvujúcej budovy kaštieľa budú realizované v úzkej súčinnosti s reštaurátorskými prácami. Súčasťou obnovy je rekonštrukcia, reštaurátorské práce, deponizácia všetkých pôvodných stavebných materiálov pre ich ďalšie použitie, rozširovanie (prístavba) a modernizácia stavebného objektu. Obnova a prístavba predpokladá plne prispôsobenie charakteru jestvujúceho objektu, výsledkom pamiatkového výskumu, požiadavkám KPÚ Košice a požiadavkám investora. Riešenie prístavby vychádza z dobových daností a celý komplex má dotvárať vonkajší priestor chodníkmi, spevnenýmiplochami, terénnymi a sadovými úpravami. Stavbu je možné napojiť na všetky potrebné inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v blízkom okolí. Prístavba ku kaštieľu je realizovateľná aj z hľadiska platného územného plánu na základe právoplatného územného rozhodnutia. Pred samotnou realizáciou stavby nie je potrebné realizovať demolácie, preložky inžinierskych sietí. Pred samotným zahájením stavebných prác je potrebné vyčistenie staveniska a samotného objektu od sute, navážok, ruín, nepotrebnej hliny a stavebných konštrukcií.

Historické priestory plánujeme využiť na zriadenie stálej expozície archeologických nálezov, izby autentickej ľudovej kultúry, verejnej knižnice s čitárňou a na organizáciu výstav výtvarných, fotografických diel. V bývalej sobášnej sieni počas Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2013, vytvoríme priestor pre koncerty vážnej hudby a zaujímavé prednášky o histórii nášho regiónu. Krásna so svojou bohatou históriu a jedinečnou kultúrou, za ktorú vďačíme našim Benediktínom, má čo ukázať Košičanom, ale aj zahraničným návštevníkom.

www.kosicekrasna.sk/