Hala Cassosport – modernizácia a dostavba

Mesto Košice oznamuje občanom, že dňa 27.12.2018 mu bolo ako dotknutej obci doručené oznámenie o zmene činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania: „HALA CASSOSPORT – modernizácia a dostavba“ Navrhovateľ, CASSOSORT, s.r.o., Pri prachárni 11, 040 11 Košice, predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznámenie o zmene predmetnej navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí zisťovacieho konania. 

www.kosice.sk/clanok/hala-cassosport-modernizacia-a-dostavba

————————————————————————————————

Modernizácia a dostavba existujúcej „Haly Cassosport“ na pozemkoch v lokalite „Všešportový areál“. V navrhovanom komplexe bude situovaný multifunkčný športový objekt pre kultúrne a spoločenské podujatia. Súčasťou komplexu bude aj výstavba 79 vnútorných parkovacích miest pre VIP klientov.

Hala Cassosport bude pozostávať z viacerých objektov. Už z existujúceho objektu, ku ktorému sa po rekonštrukcii pripoja ďalšie športoviská, hotel, obchodné centrum a reštaurácia.

Hala Cassosport: Stavba umožňuje rôzne aktivity od športových a tréningových kapacít ako pre profesionálnych, tak aj amatérskych športovcov, športových zápasov, po rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Súčasťou športovísk je aj potrebné prevádzkové zázemie ako aj športová klinika. Okrem športovísk a ich zázemia je v objekte navrhnutý hotel, reštaurácia, obchodné centrum a vnútorné parkovisko so 79 PM. Objekt je navrhnutý tak, že okrem jeho návštevníkov ponúka služby aj pre návštevníkov KFA, s ktorou je urbanisticky a komunikačne prepojený rozptylovou plochou. Budova prevádzkového zázemia je dvojpodlažná, s podpivničením. Nachádzajú sa v nej šatne, administratívna časť a technické zázemie objektu. Komunikačne je prepojená okrem multifunkčnej haly s ďalšími športovými priestormi objektu situovanými taktiež na juh od športovej haly – badmintonovou halou a telocvičňou.

Navrhované športoviská: Na JZ rohu pozemku je navrhnutá nová športová – multifunkčná hala, ktorá bude stavebne a komunikačne prepojená s existujúcou multifunkčnou halou. V severnej časti stavby je navrhnutý štvorpodlaţný trakt so šatňami na úrovni 1.NP, dvoma podlažiami športového zázemia a športovou klinikou na 4.NP traktu. Na JV strane existujúcej budovy technického zázemia je navrhnutá jednopodlažná budova bazénu a wellness, ktorá bude komunikačne prepojená cez šatne navrhnuté v existujúcej budove technického zázemia.

Hotel: Na JV rohu pozemku je situovaná budova hotela. Na 1.NP objektu je navrhnuté parkovisko pre VIP hotelových hostí a recepcia, na 2.NP je administratívna časť – kancelárie prevádzkovateľa prepojené na severe komunikačne s reštauráciou, na 3. – 5.NP sú hotelové izby.

Obchody, reštaurácia: Obchodné centrum je situované na severnej strane existujúcej multifunkčnej haly. Je navrhnuté ako 6 podlažná kubická hmota bez podpivničenia. Na 1.NP objektu je navrhnuté parkovanie pre návštevníkov obchodného centra a obchodný priestor (kaviarňou) situovaný na severo – východnom rohu objektu. Na 2.NP – 6.NP sú navrhnuté obchodné priestory. Na 2.NP je obchodné krídlo komunikačne prepojené s reštauračnou a kongresovou časťou ktorú je možné členiť podľa potrieb (kongresy, plesy, výstavy, salóniky,…). Reštauračná a kongresová časť je na úrovni 2.NP komunikačne prepojená aj s existujúcou multifunkčnou halou a hotelom. Zázemie reštaurácie tvorí 2.NP existujúcej budovy technického zázemia, zásobovanie je zabezpečené z priestorov na 1.NP zo zásobovacieho dvora na južnej strane pozemku.

www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/hala-cassosport-modernizacia-dostavba

Zdroj vizualizácii: www.cassosport.sk/page.php?id=7


Updated: 4. apríla 2019 — 21:19

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.