Dotvorenie pomníka padlých vojakov v 1. svetovej vojne na Verejnom cintoríne

Informačné panely s menami vojakov pri Pamätníku padlých vojakov Sovietskej armády boli opäť osadené…

Pôvodný projekt hovoril o osadení informačných tabúľ s menami padlých v 1. sv. vojne… 

———————————————————————————–

Projekt stavby „Dotvorenie pomníka padlých vojakov v 1. sv. vojne“ rieši revitalizáciu okolia „sochy vojaka v zákope“, vytvorenie centrálneho priestoru pamätníka, inštaláciu informačných panelov, označníkov a lavičiek v priestore, realizáciu symbolickej vstupnej brány, revitalizáciu hlavného stredového chodníka s osadením oceľových tabúľ s menoslovom a identifikačnými údajmi pochovaných. Taktiež i realizáciu hlavného stredového chodníka od priestoru pamätníka talianskych vojakov, s osadením oceľových tabúľ s menoslovom a identifikačnými údajmi pochovaných. 

Celkový projektovaný náklad stavby je 270 tisíc Eur, pričom je možné realizovať ju po etapách:

I. etapa – rozpočtový náklad 192–tisíc Eur
– revitalizácia okolia „Sochy vojaka v zákope“ (očistenie sochy a jeho prístupových častí, sfunkčnenie odvodňovacieho žľabu, revitalizácia trávnatej časti vrátane obnovy a doplnenia kamenných obrubníkov
– vytvorenie centrálneho priestoru pamätníka položením veľkoplošnej betónovej dlažby
– realizácia symbolickej vstupnej brány (Brána, kríž, zvonica)
– dodávka a osadenie informačných panelov s menami vojakov, označníkov, lavičiek a košov v priestore

II. etapa – rozpočtový náklad 41–tisíc Eur
– realizácia hlavného stredového chodníka po priestor pamätníka talianskych vojakov 
– vyčistenie priestoru stredového chodníka (hlavnej kompozičnej osi)
– osadenie informačných tabuliek
– osadenie oceľových tabúľ s menoslovom a identifikačnými údajmi pochovaných padlých vojakov, ktorú umožní po častiach len úplne alebo čiastočne ukončený historický výskum zoznamov padlých pochovaných vojakov I. svetovej vojny

III. etapa – rozpočtový náklad 37-tisíc Eur
– realizácia hlavného stredového chodníka od priestoru pamätníka talianskych vojakov 
– vyčistenie samotného pamätníka talianskych vojakov a jeho okolia
– vyčistenie priestoru stredového chodníka (hlavnej kompozičnej osi).
– osadenie informačných tabuliek 
– osadenie oceľových tabúľ s menoslovom a identifikačnými údajmi pochovaných padlých vojakov, ktorú umožní po častiach len úplne alebo čiastočne ukončený historický výskum zoznamov padlých pochovaných vojakov I. svetovej vojny

V roku 2018 sa z 1. etapy urobí revitalizácia bezprostredného okolia „Sochy vojaka v zákope“ a vytvorenie centrálneho priestoru pamätníka. Pôjde o novú spevnenú plochu okolo pamätníka z veľkoplošnej betónovej dlažby, so symbolicky vloženými oceľovými krížmi (v špárach medzi dlažbou bude umiestnených cca 620 symbolických oceľových krížov ako spomienka na vyše 6000 padlých – 1 kríž = symbolicky 10 padlých). Ďalej bude ohraničená vytvorená spevnená plocha betónovými obrubníkmi, obnovený a doplnený kamenný obrubník okolo trávnatej plochy pri samotnej soche, zrevitalizovaná trávnatá plocha okolo sochy, táto samotná bude obnovená, očistená od nečistôt a machu, bude sfunkčnený odvodňovací žľab, dodané a osadené budú podstavec pre sviečky, lavičky, koše, a hlavný informačný panel (bez menoslovu padlých). Na tieto práce je v roku 2018 zabezpečené financovanie z rozpočtu mesta Košice vo výške 37 600 Eur, a zo štátneho rozpočtu dostalo mesto finančný príspevok 36-tisíc Eur. 

Ústredný symbolický motív pomníka (ZDROJ: KPÚ) tvorí nadživotná socha skrčenej – kľačiacej mužskej postavy vojaka, s ľavou rukou na rane pri srdci, ako symbol zomierajúceho. Socha je „zasadená“ medzi dva okresané, masívne kamenné bloky, akoby bola nimi zvieraná. Celková kompozícia evokuje zákopy, respektíve bunker z čias 1. sv. vojny. Ide o sochársko – architektonické dielo z roku 1983 od akademického sochára Juraja Bartusza, podľa návrhu architekta Viktora Malinovského. Pomník je vyrobený z tufy, žuly a prírodného kameňa, socha vojaka má výšku cca dva metre. Súčasťou pomníka je aj tufovitý obdĺžnikový kváder s nápisom: Pochovaným vojakom prvej svetovej vojny 1914 – 1918. 
Prvotný návrh na novodobú dôstojnú prezentáciu Košického vojnového cintorína z 1. svetovej vojny v priestoroch Verejného cintorína Košice vznikol po občianskych výzvach na nápravu súčasného neblahého stavu, pri príležitosti aktuálneho 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny. Spracoval ho iniciátor a podávateľ ideového návrhu – Klub vojenskej histórie Beskydy, a Dejepisný spolok v Košiciach,“ píše sa v záväznom stanovisku KPÚ Košice. 

Vojenský cintorín

Pôvodne plánovaný pamätník (ZDROJ: KPÚ) zo začiatku roka 1915 mal predstavovať súsošie troch skál, zobrazujúcich Karpaty. To všetko na trojvrší o výške 24 – 26 metrov s uhorským dvojkrížom, terasou, atď. Tento však rátal „iba“ s kapacitou 2´300 – 400 hrobov. Podľa druhého plánu z roku 1917, mal byť namiesto dvojkríža už iba jednoduchý. Na úpätí trojvŕšia a pod terasou mala byť obrovská mramorová tabuľa na pamiatku hrdinstva vojakov, pod ňou malé morské oko, ktoré dostáva vodu cez dve medvedie hlavy. Na skale pred ním mal byť uhorský vojak vracajúci sa z bojiska, a držiac v ruke veniec mal čítať nápis na mramorovej tabuli. 


Počet pochovaných padlých: cca 6000 – 6500 vojakov
Celková plocha územia vojenského cintorína: cca 19 438 m2
Plocha okolo sochy: 224 m2
Spevnená plocha pri soche: 379 m2
Hlavná spevnená plocha so sochou: 603 m2 
Dĺžka stredového chodníka: 306,5 m
Asfaltové plochy chodníkov: 573 m2
Plocha chodníkov s dlažbou: 346,5 m2
Upravované plochy chodníkov spolu: 919,5 m2

www.kosice.sk/clanok/mesto-kosice-dotvori-pomnik-padlych-vojakov-v-1-sv-vojne-na-verejnom-cintorine

Updated: 6. októbra 2019 — 21:38

1 Comment

Add a Comment
  1. namiesto tych socharskych instalacii by mohli konecne vymenit tu vyblednutu tabulu….

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.