Byty Narcisova Košice

Pozdĺž komunikácie Narcisová ul. na pozemkoch KN-C parc. č. 3006/1 a 3006/4 k.ú. Terasa sa navrhuje vybudovanie 25 nových parkovacích statí s povrchom z tvárnic ekoraster ohraničených cestným obrubníkom.

http://old.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=54387

———————————————————————————————

„Byty Narcisova“ sa nachádzajú pri Spoločenskom pavilóne v Košiciach, teda na sídlisku Terasa. Celkovo 26 bytov v 7 podlažnom objekte sú disponované na juho-východnú a juho-západnú stranu. Prvé dve podlažia slúžia ako administratívne priestory. Podlažie III. a IV. obsahuje po 7 bytových jednotiek, podlažie V., VI. a VII. zas po 4 bytové jednotky (od 61 do 127 m2). Z V. nadpodlažia je vystavaná terasa. Ku každému bytu je možné priradiť parkovacie miesto podľa požiadaviek. Priamo v Spoločenskom pavilóne nájdete kaviareň. 200 metrov od objektu sa nachádza Penzión Set*** s kvalitnou reštauráciou a novým Adventure miniGolf rezortom. V blízkosti do 5 minút chôdze zas potraviny Billa a LIDL. Do obchodných centier OC Atrium Optima a OC Cassovia je to menej ako 5 minút.Pod oknami bytového domu sa nachádza kvalitná základná škola, v pešom dosahu sú 2 súkromné materské školy a 2 štátne materské školy, rovnako ako Mládežnícke stredisko Seleziánov hneď v susedstve.

www.bytynarcisova.sk

„BYTOVÝ DOM – NADSTAVBA POLYFUNKČNEJ BUDOVY, Narcisová 6, Košice“ – zmena dokončenej stavby súp. č. 2229 na pozemku KN-C parc. č. 2919 k.ú. Terasa formou nadstavby, prístavby a stavebných úprav objektu.
Prestavba existujúcej dvojpodlažnej budovy v súčasnosti užívanej ako polyfunkčný objekt (sklady, posilňovňa a kancelárske priestory), s príslušnými objektmi technického a dopravného vybavenia. Účelom stavby je vytvorenie bytovej budovy s polyfunkciou administratívy a skladov.
Bytový dom – Návrh rieši výstavbu, stavebné úpravy, prístavbu a nadstavbu kancelárskych priestorov, skladov a bytových jednotiek v rámci jestvujúcej polyfunkčnej budovy. Nad severnou polovicou objektu je riešená nadstavba dvoch podlaží a v južnej polovici objektu nadstavba piatich podlaží, t.j. celkovo sa navrhuje vytvorenie objektu so 4.NP a 7.NP. Priestory 1. a 2. NP sa navrhujú využívať ako skladové a kancelárske priestory, skladové priestory budú slúžiť pre potreby súčasných, resp. novovzniknutých kancelárskych priestorov bez potreby stálych zamestnancov a pravidelného zásobovania. V nadstavaných 4. až 7. NP podlažiach objektu sa navrhuje vytvorenie bytových priestorov s celkovým počtom 26 bytov : – 2-izbové byty – 10 ks s výmerou do 60 m2 – 3-izbové byty – 16 ks (z toho do 90 m2 – 7 ks, nad 90 m2 – 9 ks). Stavba bude vybavená technickými zariadeniami vody, kanalizácie, elektriny, slaboprúdu, vykurovania a vetrania (z priestorov hygienických zariadení). Z technologických zariadení bude stavba vybavená výťahom. Strecha stavby bude riešená ako plochá. Strecha nižšej časti objektu bude zrealizovaná ako zelená strecha s funkciou akumulácie dažďovej vody s možnosťou jej následného prirodzeného odparenia do ovzdušia. Zastavaná plocha: 760,60 m2. Plocha polyfunkcie (kancelárie a sklady): 769,43 m2. Plocha bytov: 1941,90 m2.

Napojenie horúcovod – výmenníková stanica – hlavný zdroj tepla pre navrhované nadstavané bytové priestory stavby bude predstavovať sekundárna teplovodná prípojka napojená na teplovodné rozvody centrálneho zdroja zásobovania tepla spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. Košice. Statická doprava a komunikácie pre peších – Dopravne bude objekt bytového domu a parkoviská prístupný z Narcisovej ulice existujúcou komunikáciou. Pre stavbu je navrhovaných celkovo 63 parkovacích státí z toho 3 státia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pre administratívu : 16 státí, pre byty : 47 státí. Pre stavbu budú slúžiť parkovacie stojiská na existujúcich a upravených spevnených plochách vo vlastníctve navrhovateľa, na časti ktorých bude vyhotovené nové vodorovné dopravné značenie a existujúce parkovisko. Pozdĺž komunikácie Narcisová ul. sa navrhuje vybudovanie 25 nových parkovacích statí s povrchom z tvárnic ekoraster ohraničených cestným obrubníkom. Materiálovo bude chodník zo zámkovej dlažby ohraničený parkovým obrubníkom. Napojený bude na existujúce chodníky v danej oblasti pomocou vodorovného značenia – priechody pre chodcov a všetky komunikácie pre peších budú navrhnuté s ohľadom pre potreby osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu (imobilných). Zeleň – rieši úpravu okolitých plôch na severnej a južnej strane budovy a zatrávnenie týchto plôch a výsadbu nových stromov prípadne okrasných kríkov. Zároveň nad 4-podlažnou časťou objektu je navrhnutá zelená strecha so schopnosťou zadržiavať dažďovú vodu a jej následné odparovanie sa do ovzdušia.

kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=54387 www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=60237

Updated: 28. decembra 2019 — 16:19

1 Comment

Add a Comment
  1. ako sorry ale toto je otrasne…preboha naco taketo projekty? :/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.