Business centrum T2

Navrhovaný objekt Business Centrum T2 je situovaný v rámci jestvujúceho areálu Business Centrum BCT. Má charakter novostavby s prevládajúcou administratívnou funkciou. Je lokalizovaný v severozápadnej časti areálu na mieste jestvujúceho parkoviska.
Navrhovaný objekt má pôdorysne tvar písmena „Z“, s mnohouholníkovou hmotou pavilónu na východnej strane. Objekt je bez suterénu a má 6 nadzemných podlaží. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory, prevádzkové a technické zázemie ako aj časť plôch určených pre komerčné využitie. Na 2. – 6.NP. sú navrhnuté administratívne priestory, koncipované ako voľný administratívny pôdorys s možnosťou variabilného usporiadania na základe požiadaviek jednotlivých klientov. Vertikálnu komunikáciu v objekte zabezpečujú 2 komunikačné jadra, každé jadro pozostáva z 3 výťahov a schodiska.
Hlavné vstupy sú lokalizované na juhozápadnej strane objektu z navrhnutého verejného mikropriestoru slúžiaceho ako nástupná plocha a ako relaxačný a oddychový priestor.
Časť parkovacích plôch je lokalizovaných na severnej a západnej strane navrhovaného objektu, ostatné parkovacie miesta sú rozmiestnené v priľahlých častiach areálu. Súčasťou navrhovaných parkovacích plôch (severovýchodná časť areálu) sú aj dobíjacie stanice pre elektromobily. Na severovýchodnej strane navrhovaného objektu ja lokalizovaný priestor pre bicykle. Súčasťou navrhovaného verejného priestoru sú aj plochy upravenej zelene, vonkajšieho osvetlenia a urbanistického mobiliáru.

Celková prenajímateľná plocha 12 317,65 m2
Celková plocha spoločných priestorov 2 032,53 m2
Celková plocha 14 350,18 m2
Zastavaná plocha (nadzemná časť): 1 883,00 m2
Orientačný obostavaný priestor: 50 263,72 m3
Celková prenajímateľná plocha 544,75 m2
Zastavaná plocha 561,60 m2
Orientačný obostavaný priestor 2 892,20 m3
Potrebný počet stojísk pre Business centrum T2 208 státí
Existujúce stojiská pre Business Centrum BCT 347 státí
Celová potreba stojísk 555 státí
Navrhovaný počet parkovacích miest v areáli 558 státí
Spevnené plochy(komunikácie, parkoviska, pešie plochy) 10 940,00 m2
Plochy zelene (vrátane parkovísk Ecoraster) 5 886,00 m2

https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/business-centrum-t2-moldavska-cesta-8-kosice


http://www.pentainvestments.com/sk/investments/project/bct-3k35Q2.aspx

Updated: 30. marca 2019 — 21:34

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.