Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia

Projekt v gescii Ministerstva kultúry SR:
Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia
Vytvorenie centra regionálnych štúdií „BIBLIOTHECA CASSOVIENSIS“
Termín realizácie: 1/2012 – 6/2013
Schválená finančná podpora: 624.583,94 EUR
Projekt podaný: MK SR
Cieľom projektu je:
1.   Dosiahnuť rozvoj v oblasti kultúry rozšírením ponuky služieb a podujatí pre verejnosť a rozšíriť tak kultúrny potenciál košického regiónu.
2.   Skvalitnením priestorového vybavenia poskytovať používateľský komfort, kvalitu a atraktivitu pre obyvateľov a zároveň podporiť šírenie a ochranu kultúrneho dedičstva.
 
Cieľ dosiahneme rekonštrukciou budovy Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK), čím sa vytvoria priestory pre skvalitnenie, zatraktívnenie a rozšírenie poskytovaných služieb ŠVK Košice. Sústredením regionalík a súvisiaceho fondu na jednom mieste s on-line prístupom (regionálny knižničný fond a tiež fond súvisiaci s rozvojom Košíc, cestovným ruchom a miestnou kultúrou) sa zabezpečí prezentácia kultúrneho dedičstva regiónu, hodnotných knižničných fondov nielen na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Vytvorením študovní vytvoríme unikátne pracovisko nielen pre obyvateľov regiónu. Vzniknú tiež ďalšie priestory na prezentáciu knižničných fondov a na rôzne kultúrne aktivity a stretnutia.
Rekonštrukcia ŠVK v Košiciach sa dotýka západného traktu pôvodnej väznice, postavenej v roku 1878 pre väznicu košickej sedrie, ktorá od roku 1992 patrí knižnici. Ostatné tri trakty objektu boli postupne rekonštruované od roku 1994. Po rekonštrukcii vzniknú nové moderné priestory, študovne a výstavný priestor pre trojrozmerné predmety. Rekonštrukcia zahŕňa výkon stavebných prác, technickú prípravu na zmodernizovanie priestoru na výstavný kultúrny priestor a študovne, vrátane obstarania vnútorného vybavenia a vybavenia informačno-komunikačnými technológiami. Budova je zapísaná v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok pod č. 3663/0, parcela č. 146/1, výpis z listu vlastníctva č. 9348, katastrálne územie Košice – Stredné mesto – národná kultúrna pamiatka Pribinova 1 Košice. Rekonštrukciou dosiahneme odstránenie havarijného stavu objektu.
Výstupom projektu bude vytvorenie centra regionálnych štúdií „BIBLIOTHECA CASSOVIENSIS“, ktoré rozšíri ponuku výstavných priestorov v regióne, (predstavenie jedinečných fondov Slovenska a regiónu) a vytvorí kultúrne a vzdelávacie centrum s on-line

prístupom, v ktorom bude na jednom mieste sústredený unikátny knižničný fond
súvisiaci s rozvojom Košíc, cestovným ruchom a miestnou kultúrou. Súčasťou projektu bude aj zachovanie väzenskej cely
s dobovým interiérom (požiadavka Krajského pamiatkového ústavu v KE) na 1. poschodí objektu.
Kultúrne služby regiónu rozšíria študovne s voľným výberom dokumentov (kníh, periodických tlačí, mikrofilmov, elektronických informačných zdrojov a bibliografií) a výstavný priestor. Centrum prispeje k rozšíreniu moderných knižnično-informačných služieb, ľahšiemu sprístupneniu kultúrneho písomného dedičstva a ich prezentácii atraktívnymi podujatiami. Okrem toho sa priestorovo využijú aj priľahlé depozity, reprografické a skenovacie centrum a úsek knižnej väzby.
Projekt prispeje k posilneniu kultúrnej infraštruktúry regiónu, jeho aktivity budú otvorené
a prístupné širokej verejnosti. Návštevníci budú aktívnymi účastníkmi, pretože BIBLIOTHECA CASSOVIENSIS im umožníznalosti nielen získavať, ale ich aj ďalej spracovávať a šíriť. Vznikne priestor na prezentáciu unikátnych fondov a aktivít nielen knižnice, ale aj neziskového sektora. Budú sa tu prezentovať jednotlivé národy a národnosti, pričom sa nadviaže spolupráca s podobnými inštitúciami v zahraničí. 
V priestoroch vzniknutých na základe projektu sa bude prezentovať fond regionalík a súvisiaceho fondu; budú sa organizovať dlhodobejšie výstavy najmä z fondov knižnice; predstavovať história a osobnosti Košíc; realizovať stretnutia s národmi a národnosťami Košíc; uskutoční sa odborný seminár a rôzne stretnutia a prednášky.
V celom objekte bude 25 prístupov k internetu, wifi pripojenie, moderná technika na uľahčenie prístupu k fondom, šesť PC, skener mikrofilmov, samoobslužný skener a sieťový uzol. Súčasťou budú on-line služby so vzdialeným prístupom k informáciám.
Na základe projektu sa vytvorí bezbariérové pracovisko, prístupné pre handicapovaných návštevníkov.
Po skončení projektu sa očakáva, že všetky plánované aktivity budú aj naďalej realizované. Prezentačné a výstavné priestory prispejú moderným konformným spôsobom k aktívnemu kultúrnemu a vzdelávaciemu spôsobu života užívateľov. Zároveň otvárajú priestor pre zapojenie knižnice do mnohých multikuturálnych a medzikultúrnych aktivít.
Updated: 20. januára 2019 — 17:42

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.