Choď na obsah Choď na menu
Reklama
 

Reklama

Košická futbalová aréna

Dnes (6. 11. 2018) začali výkopové práce v areáli budúcej Košickej futbalovej arény

Od symbolického výkopu futbalovej lopty (29. 10. 2018), ktorým oficiálne začala výstavba Košickej futbalovej arény (KFA), sú prípravné práce na stavbe už v plnom prude. Robilo sa tam aj počas uplynulého, sviatkami "rozkúskovaného" týždňa. 
Zhotoviteľ diela, spoločnosť AVA-stav s.r.o., zabezpečil v uplynulom týždni na základe projektovej dokumentácie vytýčenie vetiev inžinierskych sietí, dovoz potrebného stavebného materiálu, prevoz a umiestnenie unimobuniek pre stavebných robotníkov a technikov, ako aj nevyhnutnú úpravu staveniska a prípravu výrobnej dokumentácie. Dnes (6. 11. 2018) začali stavebné mechanizmy s naplánovanými výkopovými prácami ohľadom inžinierskych sietí, na tieto práce má zhotoviteľ diela všetky právoplatné stavebné povolenia. 
Po dokončení 1. etapy výstavby, ktorá má byť ukončená do konca roka 2019, bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a tiež kritériá Slovenského futbalového zväzu, a budú sa v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA s kapacitou 13 000 divákov podmienky štadióna kategórie 4 UEFA, a tak sa v nej budú môcť hrať i medzištátne futbalové zápasy. Celkové finančné náklady na realizáciu všetkých troch etáp výstavby KFA dosiahnu výšku 19 470 000 Eur bez DPH.

www.kosice.sk/article.php?id=21979 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba Košickej futbalovej arény začala symbolickým výkopom

Symbolickým výkopom futbalovej lopty z bieleho bodu, nachádzajúceho sa približne na rovnakom mieste, z ktorého budú úvodnými výkopmi začínať futbalové zápasy na hlavnej hracej ploche Košickej futbalovej arény (KFA), dnes ohlásili začiatok stavebných prác. Za investora námestník primátora mesta Košice Martin Petruško a za zhotoviteľa konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., ktorá bude stavať KFA v konzorciu s OHL ŽS SK, a. s., Alexander Gyurkovics. 
Po dokončení 1. etapy do konca roka 2019 bude KFA spĺňať kategóriu 3 UEFA a kritériá Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a budú v nej môcť hrať zápasy najvyššej slovenskej futbalovej súťaže. Po dokončení 3. etapy bude spĺňať KFA podmienky štadióna kategórie 4 UEFA. V KFA s kapacitou 13 000 divákov sa budú môcť hrať aj medzinárodné futbalové zápasy. Celkové náklady na všetky tri etapy výstavby dosiahnu 19 470 000 € bez DPH. 
KFA bude po dokončení všetkých troch etáp moderným futbalovým štadiónom s európskymi štandardami pre 13 000 divákov. Budú sa v nej konať nielen športové, ale aj spoločenské a kultúrne podujatia. Na dostavbu prvej etapy potrebujeme 2,7 mil. eur nad rámec doteraz zabezpečených finančných zdrojov. Túto čiastku na dofinancovanie 1. etapy sme vyčlenili v návrhu rozpočtu mesta na rok 2019. Zároveň rokujeme so SFZ o dofinancovaní stavby. V prípade úspechu týchto rokovaní, financie vyčlenené v rozpočte budú posunuté do roku 2020 na dofinancovanie 2. a 3. etapy. Naším zámerom je dokončiť 1. etapu do konca roku 2019, plynule pokračovať vo výstavbe KFA a ukončiť ju v roku 2020. Ide o veľmi pekný projekt, ktorý sa bude Košičanom a návštevníkom mesta po zrealizovaní určite veľmi páčiť," hovorí námestník primátora mesta Košice Martin Petruško. 
Sme hrdí na to, že môžeme postaviť Košickú futbalovú arénu, pretože to bude naozaj krásna stavba. Po etapách sme stavali štadión v Dunajskej Strede a aj v prípade KFA sme pripravení dodržať všetky zmluvne dohodnuté termíny. Zmluva bola podpísaná 17. apríla 2018 a termín realizácie 1. etapy je stanovený na 19 mesiacov od podpisu zmluvy. Prvých 5 mesiacov sme využili na vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie vydania príslušných právoplatných stavebných povolení. Ďalších 14 mesiacov budú realizované stavebné práce. Doba pre realizáciu 2. a 3. etapy výstavby KFA je s mestom Košice zmluvne stanovená na 10 mesiacov, ak bude mať mesto zabezpečené financovanie aj týchto dvoch etáp, tento termín takisto dodržíme," hovorí konateľ spoločnosti AVA-stav s. r. o., Alexander Gyurkovics. 
KFA je významným prvkom mestskej infraštruktúry v oblasti športu , verejných priestorov a životného prostredia. Združenie domových samospráv ako reprezentant občianskej spoločnosti podporuje všetky projekty, ktoré smerujú k tvorbe kvalitného životného prostredia a verejných priestorov. V Košiciach sme chceli nadviazať na dobré výsledky Európskeho hlavného mesta kultúry a tieto skúsenosti Košíc rozšíriť aj do iných oblastí. Preto sme náš súhlas napr. podmienili tým, že hlavná hracia plocha bude minimálne na deň detí prístupná detským tímom a na Deň mesta Košice košickým amatérskym futbalovým tímom, aby bežní Košičania boli futbalovými hviezdami vo svojom meste. Z hľadiska environmentu oceňujeme prácu projektanta, ktorý odviedol dobrú prácu pri tvorbe verejných priestorov, formovaní zelene a sadovo-parkových úprav a najmä správne vodné hospodárstvo a nakladanie s vodami," dodáva Marcel Slávik, predseda Združenia domových samospráv, ktoré sa ako účastník stavebného konania zúčastnilo povoľovacích procesov. 

www.kosice.sk/article.php?id=21959

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Príprava územia stavby
- odhumusovanie a odstránenie návažok 
- vybúranie plochy z cestných panelov, konštrukčných vrstiev vozovky a betónových konštrukcií
- zemné práce – výkop jamy pre centrálne ihrisko 
- preloženie existujúceho vysokonapäťového rozvádzača
- výstavba novej splaškovej kanalizácie pre odvedenie splaškových odpadových vôd z budúceho areálu do existujúcej verejnej kanalizácie
- výstavba novej dažďovej kanalizácie pre odvedenie zrážkových vôd do kanalizačného zberača 
- prípojka vody pre zásobovanie budúceho športového areálu pitnou a požiarnou vodou. 
- preložka existujúceho vodovodného potrubia na ulici Pri prachárni

www.kosice.sk/article.php?id=20131

Pôvodná cena za dielo: 394 460,97 € bez DPH
Cena za práce naviac: 91 073,62 € bez DPH
Cena za menej práce: - 8 589,78 € bez DPH

Cena za dielo v znení Dodatku č.2: 476 944,81 € bez DPH

www.kosice.sk/clanok.php?file=kfa_zmluvy.htm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Začali sa práce na KOŠICKEJ FUTBALOVEJ ARÉNE

Dnes (30.5.2017) o 9. hodine prebehlo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby „Košická futbalová aréna – príprava územia". Za vybudovanie zariadenia staveniska je zodpovedný zhotoviteľ stavby, Inžinierske stavby, a.s., Košice, s ktorým Košická futbalová aréna a.s. uzatvorila 26. mája 2017 zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania. Príprava územia bude stáť takmer 395 000 eur a podľa zmluvy má byť dokončená o šesť mesiacov. 

Som veľmi rád, že dnes môžem pozdraviť všetkých futbalových fanúšikov v Košiciach a povedať im, že sme de facto začali s výstavbou novej modernej futbalovej arény. Najpopulárnejší šport na svete, ktorému sa venuje aj u nás najviac detí a mládeže, bude mať v Košiciach dôstojný stánok, spĺňajúci kritériá Európskej futbalovej asociácie UEFA. Budú sa v ňom konať domáce i medzinárodné futbalové zápasy, ale aj iné športové, kultúrne a spoločenské podujatia. Už teraz sa teším na zaplnené tribúny Košickej futbalovej arény," hovorí primátor mesta Košice Richard Raši a avizuje účasť predstaviteľov vedenia mesta na pravidelných kontrolných dňoch počas výstavby Košickej futbalovej arény. 

V rámci prípravy územia budú zrealizované stavebné práce, spočívajúce v odstránení spevnených plôch, v odhumusovaní potrebných plôch, v odstránení navážok a v hrubých terénnych úpravách v trvalom zábere stavby. Zrealizované budú nevyhnutné preklady inžinierskych sietí a realizácia prípojok vodohospodárskych stavieb. Územie dotknuté výstavbou je definované ako archeologické nálezisko a preto je pravdepodobné, že sa na tomto území uskutoční ďalšia etapa archeologického výskumu, nariadená Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach," dodáva viceprimátor mesta Košice a predseda predstavenstva akciovej spoločnosti Košická futbalová aréna Martin Petruško. 

Na výstavbu nového štadióna má mesto Košice k dispozícii 12 mil. eur. Bezúročná finančná výpomoc z ministerstva financií predstavuje 8 mil. eur so splatnosťou desať rokov a zvyšné štyri milióny sú dotáciou z ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Zmluvný termín realizácie stavby je stanovený na koniec roka 2020. 

www.kosice.sk/article.php?id=19379

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
Výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby "Košická futbalová aréna - futbalový štadión"

Stručný opis
Predmetom verejného obstarávania je výber zhotoviteľa pre zhotovenie stavby Košická futbalová aréna - futbalový štadión formou súťažného dialógu s rozsahom: 
- spracovanie projektu pre stavebné povolenie (DSP),
- zabezpečenie vydania potrebných právoplatných stavebných a iných povolení v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, 
- spracovanie realizačnej (RPD) a prípadnej dielenskej, konštrukčnej a montážnej dokumentácie (DPD),
- zrealizovanie stavby, 
- zabezpečenie procesu kolaudácie stavby s uvedením do prevádzky v mene investora vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti.

PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 15.02.2017

www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/350680

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Plnička CNG je už presťahovaná na Trolejbusovú. 

Miesto, na ktorom vyrastie Košická futbalová aréna, opäť prechádza archeologickým výskumom. Nariadil ho Krajský pamiatkový úrad, pričom sa jedná o práce na nespevnených plochách, s ktorými úzko súvisí výrub drevín aj výkopové práce. Archeologický výskum bol z dôvodu majetkovoprávnych usporiadaní pozemkov rozdelený do dvoch etáp. 

"Prvá etapa, je to plocha A-B, ide o väčšiu časť dotknutého územia, medzi Halou Cassosport a OC Merkury Market, tu bol výskum ukončený v decembri minulého roka. V rámci tejto fázy archeologického výskumu boli objavené tri objekty, ktoré však boli časovo nezaraditeľné," informovala nás hovorkyňa mesta, Linda Šnajdárová. 
Druhá plocha, C a D je situovaná pri vstupe na autobusové odstavisko. Výrub drevín aj samotné vyčistenie pozemku tu prebehlo uplynulé dni – od 30.marca do 8.apríla. Výkopové práce a archeologický výskum tu začali v pondelok 11. apríla. 

"Začatie archeologického výskumu na ploche C-D záviselo tak ako aj na ploche A-B od majetkovo-právneho vysporiadania pozemku v súkromnom vlastníctve. Ukončené bolo povolením zápisu vkladu do katastra zámennej zmluvy v januári 2016, a po úprave nájomnej zmluvy medzi mestom Košice a KFA, a.s., ktorá musela byť schválená poslancami košického mestského zastupiteľstva." 

Rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom mestskí poslanci zmluvu schválili, sa uskutočnilo v marci. Výstavba Košickej futbalovej arény by mala trvať približne dva roky.

https://www.tvkosice.sk/video/570cf2844526ca4436f33869

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Začal sa archeologický prieskum
zacina-sa-vystavba-futbalovej-areny-v-kosiciach-kedy-by-mala-byt-hotova/
mesto-si-s-remetom-vymeni-pozemky-kvoli-vystavbe-futbalovej-areny/

------------------------------------------------------------------------------------

Výstavba Košickej futbalovej arény pre 9-tisíc divákov, s vyhrievanou hracou plochou, by sa mala začať ešte v priebehu tohto roka. Zámer výstavby z hľadiska jej vplyvu na životné prostredie už posudzuje ministerstvo životného prostredia: 
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/kosicka-futbalova-arena
Do 15. mája sa k nemu môžu vyjadriť aj obyvatelia mesta Košice:
http://www.kosice.sk/article.php?id=15606

Nový futbalový štadión by mal podľa plánov vyrásť v blízkosti Všešportového areálu v lokalite, ktorá v súčasnosti slúži ako odstavná plocha pre autobusy mestskej hromadnej dopravy či cvičisko pre autoškoly. Na výstavbu je vyhradených 12 miliónov eur. Štyri milióny sú podielom z vládnej dotácie Slovenského futbalového zväzu, ďalších osem je nenávratnou finančnou výpomocou, ktorú mesto Košice dostalo od ministerstva financií.

Košická futbalová aréna bude zodpovedať štandardom UEFA kategórie 4. Postaviť ju plánujú do konca roka 2017.

Zámer obsahuje dve variantné riešenia. Obe rátajú s vytvorením parkoviska pre 276 automobilov na južnej strane areálu. Prvá verzia počíta s vytvorením podzemného parkoviska s kapacitou pre 129 vozidiel. Podľa druhej by sa malo vytvoriť namiesto parkoviska v podzemí 152 parkovacích miest na západnej strane areálu. Tento variant prináša väčšie množstvo zelene.

http://www.kosicednes.sk/vyjadrite-sa-k-vystavbe-kosickej-futbalovej-areny/

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

zahambujuca kapacita 9tisic!

(mirec, 19. 12. 2017 7:22)

v Ke mozme len snivat ze raz takyto stadion stane aj realitou- podotykam tento povodny stanok mal mat kapacitu cez 20tisic- mala to byt tzv kosicka marakana.. https://t3.aimg.sk/magaziny/0FCrSWQ7RZfclTYQhkcKVw~kosicka-futbalova-arena-mar2017-slovensko.jpg?t=L2ZpdC1pbi8xOTIweDEwODA&h=9XF4yZBZEU6Q8iQvRLoLIQ&e=2145916800&v=2

"imaginarny stadion"

(Maros, 1. 6. 2017 12:08)

Ked tento tyzden vysla tlacova sprava so zacatim vystavby stadiona, tak som len pousmial. Kolko ze takychto clankov si uz kosicania precitali. Zacalo to pred volbami kedy vysmiaty Risko sa dusoval ze sa zacina s vystavbou a cely stadion bude dokonceny v roku 2017. Pozrime sa, mame rok 2017 a jedina vykonana cinnost na pozemku bola presunutie LPG plnicky pre MHD na ine miesto.

Najprv sa spominala kapacita 9000divakov. Nasledne prisla dalsia moznost a to az 13tisic divakov s tym ze najprv sa urobia prve 2 tribuny.
Kde je teda pravda?
Raz je rozpocet 12milionov a nasledne vyse 18milionov...
Pustaju sa do stavby, ale nikde nieje vysledna finalna verzia projektu. Nikde nieje spominany zhotovitel stavby. ( Inzinierske stavby su len na pripravu staveniska) .

Tato "pomyselna vystavba" je len jedna fraska nasho neschopneho vedenia mesta. Vsetky informacie su zahalene ruskom tajomstva.
Tazko povedat ci sa niekedy dockame tohto dlho slubovaneho stadionu.

Re: "imaginarny stadion"

(xXx, 11. 7. 2017 17:18)

Absolútne súhlasím, suma sa postupne navyšuje, ale žiadna normálna kvalitná vizualizácia nie je, o kapacite sa vraví raz tak raz onak, celé je to temné a málo informácii pre verejnosť. Vyzerá to na ďalší tunel, no snáď sa mýlim.

Re: "imaginarny stadion"

(kaja, 27. 10. 2017 17:18)

A načo štadion ked už nieto futbalu :-(

ohladom výstavby štadióna

(Samo110, 30. 3. 2017 22:52)

Ide sa to už začať stavať ten štadion 1. apríla 2017 ? myslím výkopové práce atd. Ďakujem za odpoveď

P kapacita?

(Evžen, 7. 12. 2015 9:58)

I have another dream... Nemusim byt Nostradamus aby som videl ze kapacita parkoviska samozrejme stacit nebude, takze sa bude parkovat po obrubnikoch a "zeleni" a mestski organi alias sluzobnickovia EEI tam budu mat raj!!!

Re: P kapacita?

(simiKE, 13. 12. 2015 11:50)

sak dookola mas 10 parkovisk velkych jak píiča :D aj tak ist na futbal s autom je pekna blbost

Re: Re: P kapacita?

(Bjorn, 13. 12. 2015 15:51)

Tie parkoviská sú tam pri obchodných centrách, na súkromných pozemkoch. Keď chce mesto stavať ihrisko (toto štadión rozhodne nebude), tak má zabezpečiť adekvátnu kapacitu parkovísk. Veď to by bez toho ani nemalo byť skolaudované!

BTW, čo v prípade návštevníkov mimo KE? Tiež majú ísť električkou?

Re: Re: Re: P kapacita?

(sckesk, 13. 12. 2015 16:47)

S parkovaním pomôžu obchodné centrá

V plánoch výstavby futbalovej arény zarazila niektorých Košičanov kapacita parkovacích miest. Štadión má mať 9080 miest pre divákov, avšak v overovacej štúdii projektu je navrhovaných iba 494 parkovacích miest.

„Aréna sa nachádza v území, kde sú veľké obchodné centrá s rozsiahlymi sústredenými parkovacími plochami, ktoré majú značné kapacitné rezervy,“ zdôvodnila hovorkyňa mesta Linda Šnajdárová.

http://www.kosicednes.sk/mesto-si-s-remetom-vymeni-pozemky-kvoli-vystavbe-futbalovej-areny/

Re: Re: P kapacita?

(Ev, 17. 12. 2015 13:48)

simiKE.. kto hovori, ze tam pojdem na futbal medzi vypatlanych nackov? Mozno na koncert.. ;)

Re: Re: Re: P kapacita?

(Elemir, 26. 12. 2015 15:58)

Take kapely ako ty pocuvas tam isto koncertovat nebudu :D

Re: Re: Re: P kapacita?

(VVV, 3. 1. 2016 13:13)

ty hlupak či hlupaňa proste jebnutý človek, kde tam máš nackov ? a robia ti niečo ?

Re: Re: Re: Re: P kapacita?

(Realitak, 1. 3. 2016 9:01)

Organizovani fanusikovia ci ultras ci jaka chmara boli su a budu verejnostou vnimani ako nackovia. S tym nic nenarobite, jedine ze by ste si nechali narast vlasy a prestali vykrikovat a chlastat :D

Re: P kapacita?

(Meno, 27. 1. 2017 19:38)

Veď oni boli rokovať s okolitými obchodnými centrami o využívaní ich parkovísk. Neviem, kde to ako dopadlo. Ale viem, že Merkury Marketich poslal s prepáčením do p*če. :)

stadion pre 9000 fanusikov?

(radek, 28. 4. 2015 21:42)

takato kapacita je pre Kosice zahanbujuca. To radsej ani nestavat.Ked uz male mesta budu mat vacsie stadiony, to znamena,ze Kosice uz nikdy neuvidia zapasy reprezentacie. Postavit stadion s tymito parametrami znamena odpisat Kosice...Nestavat...

Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(Suhlas, 28. 4. 2015 22:10)

Ale tak vidis, kosicanov sa nikdy nikto nic nepyta. Ak sa teraz toto postavi, tak kosice pridu na najblizsich mozno 30 rokov o moznost postavit dostojny futbalovy stadion. takto v KE uvidime repre tak maximalne proti San Marinu, alebo priatelsky zapas s nejakym Bieloruskom... Lebo zaujimavejsie zapasy budu na vacsich stadionoch v inych mestach. Je to nehoraznost stavat vo stvrtmilionovom meste 9000 novy stadion, ved aj 50000 mesta maju vacsie. Abosutne sa nemysli do buducnosti. Ved len teraz proti Slovanu prislo skoro 6000 ludi. Na rozpadnuty nefutbalovy stadion, a v case ked sa KE v lige vobec nedari. Co ak o 5-10 rokov budu Kosice zase hrat o spicu? Zase budu hravat EL a na najzaujimavejsie zapasy bude stadion primaly? Ale Rasimu je to jedno, on si hlavne bude moct odskrtnut dalsiu vec ktoru "akoze" spravil pre Kosice. Vsetko na co tento saso siahne vsetko len dodrbe.

Re: Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(simiKE, 29. 4. 2015 0:03)

ked mali kosice 2x titul tak priemerna navsteva bola 4500-5000 ludi ..aj ked to znie nelogicky taka kapacita naozaj kosiciam staci bohuzial .. vacsi ako 10 000 stadion by bol zbytocny kedze na ligu by doslo max 3000 ludi priemerne a to aj keby sme hrali o titul .. a koli jednemu zapasu reprezentacie a jednemu dvom predkolam europskej ligy ta im neoplati do toho via cinvestovat

Re: Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(simiKE, 29. 4. 2015 0:04)

a este neviem co picujete stale do rasiho :D za 12 000 000 eur na slovensku postavit stadion je umenie

Re: Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(ego, 30. 4. 2015 0:20)

Bielorusko si neber do ust. Keby si co to o krajine vedel, Slovensko by kleslo v tvojich ociach este viac.

Re: Re: Re: stadion pre 9000 fanusikov?

(PatriotAH, 9. 5. 2015 13:11)

a co take povedal o Bielorusku clovece? vo futbale su biedni to tym chcel povedat, si nejaki paranoidni kedze nic o tej krajine viac nenapisal